Anna Maria Jurkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Jurkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 1999 roku

Anna Maria Jurkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Liberalizacja prawa bankowego jako przesłanka konkurencyjności ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.UG, dr hab. Jolanta Gliniecka

Recenzenci: prof.UB, dr hab. E.Ruśkowski, prof.UW, dr hab. E.Chojna-Duch

Dyplom nr 1765.


Gdańsk, 13 października 2019 r.