Dorota Pyć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Pyć

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 kwietnia 2000 roku

Dorota Pyć

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasada zrównoważonego rozwoju a ochrona środowiska w regionie Morza Bałtyckiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof.dr hab. Janusz Gilas, dr hab. Andrzej Straburzyński, prof.UG

Gdańsk, 14 października 2019 r.