Szanowni Państwo,
Droga Społeczności Uniwersytetu Gdańskiego,

Ostatnie trzy lata upłynęły nam na wprowadzeniu zasadniczych zmian w naszej uczelni, których celem była modernizacja różnych obszarów jej funkcjonowania oraz możliwie najsprawniejsze pokonywanie różnego rodzaju, często niespodziewanych, wyzwań. Nowe systemy informatyczne, zwiększenie uczelnianych programów wsparcia badań naukowych, w tym małych grantów i Programu Wsparcia Gdańskiej Humanistyki, znaczące zwiększenie mobilności pracowników naukowych i administracyjnych, potrojenie liczby studentów uczestniczących w programie Erasmus oraz otwieranie nowych, anglojęzycznych kierunków studiów, to tylko niektóre z naszych wspólnych dokonań.

Ten okres to także czas dostrzeżenia i docenienia niezwykłego potencjału naszej dużej i zróżnicowanej społeczności. Wszyscy mogliśmy zobaczyć że mimo braku istotnego wsparcia ze strony ministerstwa, naprawdę stać nas na bycie silną i konkurencyjną uczelnią, atrakcyjnym miejscem realizacji pasji naukowych, przyjazną dla pracowników oraz uczelnią chętnie wybieraną przez kandydatów z całej Polski. Ta zmiana wpłynęła bardzo pozytywnie na nasz wizerunek na polskiej i europejskiej mapie akademickiej. Dziś jesteśmy postrzegani jako uczelnia nowoczesna i otwarta, zaangażowana społecznie, aktywna na arenie międzynarodowej i wyznaczająca nowe standardy transparentnych zasad komercjalizacji badań naukowych, planowania równoległych karier pracowników w ścieżkach badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej, a także w zakresie równości płci.

Przed nami kolejne lata rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Głęboko wierzę, że będzie to czas, w którym wykorzystamy nowe otwarcie społeczno-polityczne, koniunkturę gospodarczą i europejskie środki finansowe do znaczącej poprawy budżetu naszej uczelni. Zabiegał będę o dalszą poprawę naszych wynagrodzeń we wszystkich grupach pracowniczych. Chcę też kontynuować i dalej rozwijać programy projakościowe wspierające nasze badania naukowe, działalność publikacyjną i skuteczne pozyskiwanie projektów naukowych. Dołożę także starań, aby położyć większy, niż do tej pory, nacisk na rozwój, różnorodność i podnoszenie jakości naszej działalności dydaktycznej, zarówno w zakresie unowocześniania dotychczasowej oferty, jak i poszukiwania obszarów, w których uczelnia może wieść prym edukacyjny zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Jestem też pewien, że przed nami czas skutecznego pogłębiania naszej jakże owocnej współpracy w ramach Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego SEA EU oraz Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita (FarU). W obu tych inicjatywach Uniwersytet Gdański już dziś odgrywa kluczową rolę, co w perspektywie pozwala nam na dalsze umiędzynarodawianie naszej działalności oraz budowę silnego, konkurencyjnego ośrodka akademickiego w Gdańsku, współpracującego jednocześnie z otoczeniem społecznym i biznesowym naszej metropolii.

Szanowni Państwo! Wszystkie te zamierzenia i plany tak, jak i poniższy szczegółowy program działań na najbliższe lata, nie będą mogły być zrealizowane bez Naszego wspólnego zaangażowania i przekonania, że to my wyznaczamy cele dla nas ważne oraz wspólnie i solidarnie je osiągamy!

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Kandydat na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2024-2028

Program na lata 2024-28

 • Nieustanne zabieganie o wzmocnienie funduszu płac wszystkich pracowników uczelni.
 • Systemowe powiązanie zakresu obowiązków i charakteru stanowiska pracy z wysokością wynagrodzenia.
 • Usystematyzowane zasady premiowania jakości, efektywności i osiągnięć pracowników uczelni.
 • Wsparcie pracowników administracyjnych w rozwijaniu umiejętności wspomagających skuteczne wykonywanie powierzonych im zadań oraz kontynuacja wsparcia wszystkich pracowników w zakresie doskonalenia umiejętności językowych i mobilności w ramach współpracy z uczelniami SEA EU.
 • Realizacja dotychczasowych założeń polityki równości, poszanowania różnorodności i przeciwdziałania mobbingowi oraz opracowanie wytycznych dla uczelni na kolejne lata.
 • Dalsze inwestowanie w rozbudowę i modernizację infrastruktury uniwersyteckiej, jako zrównoważonego, dostępnego i przyjaznego środowiska pracy i nauki.
 • Działania na rzecz zwiększenia przychodów uczelni dzięki działalności komercyjnej w „uwolnionej” od zakazu jej prowadzenia infrastrukturze uczelni.
 • Rozwój wsparcia opieki zdrowotnej, psychologicznej, rehabilitacyjnej oraz zniżkowych kart sportowych dla społeczności uczelni.
 • Modernizacja ośrodka wypoczynkowego w Łączynie i zwiększenie liczby miejsc noclegowych..
 • Rozwój usług gastronomicznych na wydziałach dotychczas objętych zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Włączanie pracowników i studentów w kreowanie i podnoszenie jakości środowiska pracy poprzez kontynuację i rozwój programu Akademickiego Budżetu Obywatelskiego.
 • Dalsze działania w ramach zielonej transformacji uczelni, ograniczania śladu węglowego i zapobiegania zmianom klimatu (energetyka odnawialna, energooszczędność, nowe tereny zielone i in.).
 • Kontynuacja rozwoju zaawansowanych, nowoczesnych technologii informatycznych oraz infrastruktury informatycznej, w tym systemu finansowo-księgowego.
 • Działania na rzecz utrzymania stabilnej kondycji finansowej poprzez dążenie do bilansowania kosztów i przychodów, budowanie bezpieczeństwa finansowego oraz dywersyfikacja źródeł finansowania.
 • Zintensyfikowanie działań na rzecz płatnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, komercyjnych szkół letnich i in.
 • Utrzymywanie skutecznej i efektywnej wewnętrznej komunikacji między pracownikami uczelni.

 • Podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach, odpowiadającej na zmieniające się oczekiwania rynku pracy oraz przemiany społeczne i technologiczne.
 • Doradztwo w zakresie wyboru kierunku studiów na UG i kariery dla maturzystów.
 • Tworzenie interdyscyplinarnej oferty kształcenia dedykowanej absolwentom szkół średnich oraz osobom podnoszącym kwalifikacje.
 • Wspieranie otwartego kształcenia akademickiego poprzez dostępność zróżnicowanej oferty edukacyjnej wzbogaconej m.in. o certyfikaty z mikropoświadczeniami.
 • Dalsza informatyzacja obsługi procesu kształcenia i e-obiegu dokumentacji.
 • Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej (wyposażenie pracowni dydaktycznych, programy wspierające dydaktykę, przestrzenie coworkingowe i in.).
 • Utworzenie, w oparciu o kadrę UG, Centrum Analiz w Zakresie Kształcenia monitorującego trendy kształcenia akademickiego, zajmującego się rekomendacją i opiniowaniem strategii wdrożeniowych, umożliwiających szybką adaptację rozwiązań/ innowacji poprawiających jakość i efektywność kształcenia.
 • Rozbudowa oferty nieodpłatnych zajęć pozaprogramowych dla studentów dostosowanych do ich zainteresowań, umożliwiających indywidualizację procesu kształcenia oraz spełnienie potrzeb związanych z wymaganiami rynku pracy, zwłaszcza w obszarze kompetencji określanych jako kompetencje przyszłości.
 • Poszerzenie oferty studiów wspólnych z uczelniami zagranicznymi.
 • Utworzenie Biura Walidacji Efektów Kształcenia, które będzie odpowiedzialne za prowadzenie procedur potwierdzania efektów uczenia się, uznawania certyfikatów, mikropoświadczeń i innych form edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
 • Rozwój oferty dydaktycznej uwzględniającej aktualne oraz przyszłe potrzeby regionu i kraju opracowane na podstawie profesjonalnych analiz z zakresu rozwoju kształcenia.

 • Dalsze wspieranie rozwoju innowacyjnych badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie.
 • Kontynuowanie i dalszy rozwój systemu wsparcia naukowców w zakresie małych grantów oraz programu publikacyjnego.
 • Ogłoszenie kolejnego naboru do Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej.
 • Wdrożenie nowych elementów strategii wsparcia młodych naukowców będących na początku drogi zawodowej.
 • Opracowanie programu umożliwiającego rozwój bazy badawczej w naukach społecznych.
 • Uruchomienie „funduszu żelaznego” uczelni zapewniającego wkład własny w zakupach specjalistycznej aparatury.
 • Rozwój systemu wsparcia merytorycznego przygotowywania wniosków projektowych.
 • Dedykowana alokacja środków pochodzących z działalności komercyjnej uczelni na potrzeby prowadzonej działalności naukowej (inwestycje, stypendia i in.).
 • Przygotowanie programu pozyskiwania do UG wybitnych młodych naukowców w celu kontunuowania na UG kariery naukowej, w tym programu powrotów dla naszych najlepszych absolwentów odbywających staże podoktorskie.
 • Nowelizacja Statutu w zakresie możliwości powoływania zewnętrznych komitetów doradczych, jako oficjalnych gremiów wspierających władze wydziałów w zarządzaniu.
 • Systemowe wsparcie dyscyplin naukowych w przygotowaniu do ewaluacji jakości działalności naukowej.
 • Stworzenie i wdrożenie uniwersyteckiego systemu otwartych danych badawczych w oparciu o repozytoria UG.
 • Wzmocnienie promocji i znaczenia badań naukowych oraz demaskowania pseudonauki
 • Systemowe katalogowanie i walidowanie osiągnieć popularyzatorskich na potrzeby parametryzacji w III kryterium ewaluacji działalności uczelni.
 • Sukcesywne wdrażanie rekomendacji międzynarodowych inicjatyw strategicznych, m.in. HR Excelence in Reaserch, European Research Area, Coara i in.

 • Rozwój współpracy dydaktycznej, organizacyjnej i badawczej w ramach Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita.
 • Działania na rzecz rozwoju Pomorza oraz kraju poprzez realizację badań naukowych i rozwój kierunków studiów, które przyczynią się do budowania elastycznego rynku pracy dla naszych absolwentów.
 • Uniwersytet jako miejsce dyskusji nad kierunkami rozwoju Pomorza i kraju w zakresie wspólnego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, przepływu idei i tworzenia kultury współpracy akademii z otoczeniem.
 • Uniwersytet otwarty – szeroka oferta kursów i szkoleń dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.
 • Systemowe wsparcie transferu innowacji powstających w uczelni do regionalnej gospodarki.
 • Uruchomienie Uniwersyteckiego Zespołu Liderów Komercjalizacji wspierającego dyscypliny naukowe w przygotowywaniu strategii pozyskiwania przychodów z usług badawczych i komercjalizacji.
 • Wdrożenie programów szkoleniowych dla pracowników w zakresie komercjalizacji działalności badawczej i transferu technologii do gospodarki.
 • Uruchomienie nowej platformy komunikacji pomiędzy UG i strategicznymi partnerami biznesowymi z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych w ramach SEA-EU, ReSEA-rch-EU oraz Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita (FarU).
 • Przygotowanie profesjonalnej oferty usług komercyjnych w zakresie nauk społecznych (komunikacja, mitygowanie konfliktów i in.).

 • Instytucjonalne wsparcie spółdzielczości studenckiej w celu umożliwienia studentom i doktorantom dodatkowych prac w uczelni (prace gastronomiczne, opieka nad zielenią, sklepiki i in.).
 • Powołanie Studenckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jako miejsca profesjonalnych szkoleń dla studentów i doktorantów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania finansowania i partnerów zewnętrznych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poruszania się na rynku pracy i in.
 • Szerokie wsparcie studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Wzbogacenie możliwości dodatkowego rozwoju osobistego studentów, doktorantów poprzez udział w programach rozwoju kariery zawodowej.
 • Wspieranie działalności studenckich kół naukowych, organizacji studenckich oraz sportowego i kulturalnego ruchu studentów i doktorantów.
 • Podniesienie jakości obsługi studentów i doktorantów z uwzględnieniem obsługi studentów i doktorantów zagranicznych.
 • Dalsza modernizacja bazy akademickiej dla studentów oraz utworzenie „stref studenta” służących do odpoczynku i relaksu w budynkach dydaktycznych.
 • Programy mobilności i współpracy studentów i doktorantów z uczelniami SEA EU w ramach programów international days i international weeks.
 • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na kontynuację realizacji kolejnych etapów budowy Centrum Sportowego.
 • Dalsze wsparcie reprezentantów UG w Akademickich Mistrzostwach Polski.
 • Sukcesywne doposażanie miejsc kultury akademickiej (sala teatralna, sala kinowa, galeria i in.).
 • Stworzenie nowego systemu wsparcia nowo przyjętych studentów (tutoring rówieśniczy, zajęcia z organizacji kształcenia się, radzenia ze stresem i in.) w celu łatwiejszej aklimatyzacji na uczelni, adaptacji do nowych warunków, wsparcia w pierwszych krokach na uczelni, pomocy w nauce i in.

 • Dalsze pełne wykorzystanie potencjału i możliwości aliansu Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego SEA-EU.
 • Wspieranie dalszego systematycznego rozwoju mobilności akademickiej.
 • Otwartość na nowe trendy w globalnej internacjonalizacji edukacji akademickiej i umacnianie strategicznej współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami wspierającymi umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego (m.in. NAWA, FRSE, EUA, EAIE).
 • Kontynuowanie strategii „Internacjonalizacji w domu” poprzez pogłębienie i utrwalenie zaangażowania w budowę międzynarodowego kampusu (nowe/zmodyfikowane kierunki studiów, programy kształcenia, szkoły letnie i ścieżki prowadzone w języku angielskim, wykorzystanie długotrwałych efektów programu „profesorowie wizytujący”).
 • Szkolenia dla nauczycieli akademickich z metodyki prowadzenia zajęć́ w języku obcym.
 • Wzmacnianie i zinstytucjonalizowanie partnerstw strategicznych poprzez lepsze wykorzystanie istniejących umów bilateralnych z partnerskimi uczelniami ze świata.
 • Uwzględnienie mobilności cyfrowej, jako nowej formy umiędzynarodowienia: dalszy rozwój i doskonalenie wirtualnych form mobilności akademickiej (Virtual Mobility - Learning Online Course, Collaborative students projects, Intensive Course online i in.).
 • Większy rozwój kompetencji międzykulturowych jako koniecznego elementu tworzenia otwartego i tolerancyjnego środowiska akademickiego poprzez organizację i promocję wydarzeń integrujących o charakterze międzynarodowym (np. sportowych, kulturalnych, szkoleniowych).
 • Wykorzystanie potencjału Welcome Centre jako miejsca stałej obsługi międzynarodowych gości (kadry i studentów) oraz forum wymiany dobrych praktyk, dalszy rozwój cyklicznych spotkań International Coffee, określenie priorytetowych kierunków pozyskiwania zagranicznych kandydatów na studia/poszukiwanie nowych i rozwój istniejących interdyscyplinarnych obszarów współpracy międzynarodowej.
 • Budowanie i wzmacnianie międzynarodowego wizerunku UG (zagraniczna strategia promocyjna przyciągająca studentów i pracowników).

Terminy spotkań kandydata ze społecznością akademicką wydziałów

SPOTKANIE SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Z KANDYDATEM NA REKTORA UG
na kadencję 2024-2028
PROF. PIOTREM STEPNOWSKIM
odbędzie się 11 stycznia 2024 roku o godz. 11:30
w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
imienia Profesora Janusza Sokołowskiego w Gdańsku-Oliwie.
Spotkanie będzie dostępne również w aplikacji Microsoft Teams.
 • Wydział Biologii - 12 stycznia 2024 r. godz. 9:00
 • Wydział Chemii - 10 stycznia 2024 r. godz. 11:30
 • Wydział Ekonomiczny - 11 stycznia 2024 r. godz. 14:00
 • Wydział Filologiczny - 10 stycznia 2024 r. godz. 10:00
 • Wydział Historyczny - 15 stycznia 2024 r. godz. 11:00
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - 15 stycznia 2024 r. godz. 14:00
 • Wydział Nauk Społecznych - 8 stycznia 2024 r. godz. 12:00
 • Wydział Oceanografii i Geografii - 8 stycznia2024 r. godz. 9:00
 • Wydział Prawa i Administracji - 10 stycznia 2024 r. godz. 14:00
 • Wydział Zarządzania - 9 stycznia 2024 r. godz. 11:00
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii - 9 stycznia 2024 r. godz. 14:00
Miejsca spotkań zostaną wyznaczone przez Dziekanów.