WPiA high in the ranking of Dziennik Gazeta Prawna

The Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk has been ranked fifth in Poland and first in Pomerania in the ranking of law faculties published by Dziennik Gazeta Prawna.

In this year's 15th edition of the ranking, Dziennik Gazeta Prawna's editors took the following categories into account when assessing the law faculties: staff, quality and educational conditions, requirements for students and the quality of graduates, and passing rates for legal training. In the latter category, WPiA UG scored 7.3 points, which puts us in second place in Poland, right after Jagiellonian University.

In the 'passing rate for legal training' category, schools of higher education were divided into three groups according to the number of 2020 graduates taking the exams for legal training:

- first group: universities with more than 100 graduates - 100% pass rate

- second group: universities with 20-90 graduates - 100% pass rate

- the third group: universities with less than 14 graduates - 100% pass rate.

The survey included a new block of questions on how the university coped with adapting to the pandemic.

The Faculty of Law and Administration at UG achieved a high 5th place in Poland and maintained the 1st place it has held for years in Pomerania. This is the best place the Faculty has managed to achieve in this ranking for the second time in its history (previously in 2019), scoring a total of 87.3 out of 111 possible points.

In the 15th Law Faculty Ranking among public universities, Jagiellonian University took first place. In turn, Lazarski University is invariably the best among non-public higher education institutions.

We would like to congratulate the students, staff and graduates of the WPiA UG.

Detailed ranking results:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8194312,xv-ranking-wydzialow-prawa-wielki-comeback-i-utrzymanie-status-quo-triumfuja-krakow-i-warszawa.html

WpiA

W tegorocznej, XV edycji Rankingu, redakcja Dziennika Gazety Prawnej oceniając Wydziały Prawa wzięła pod uwagę następujące kategorie: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów, zdawalność na aplikacje prawnicze. W tej ostatniej kategorii WPiA UG zdobył aż 7,3 punktów, co plasuje nas na drugim miejscu w Polsce, tuż po Uniwersytecie Jagiellońskim.

W kategorii „zdawalność na aplikacje prawnicze” szkoły wyższe podzielono na trzy grupy zgodnie z liczbą absolwentów rocznika 2020 przystępujących do egzaminów na aplikacje:

- pierwsza grupa: uczelnie z liczbą absolwentów powyżej 100 osób - zdawalność 100 proc.,

- druga grupa: uczelnie z liczbą absolwentów 20-90 osób - zdawalność 100 proc.,

- trzecia grupa: uczelnie z liczbą absolwentów poniżej 14 osób - zdawalność 100 proc.

W ankiecie znalazł się nowy blok pytań na temat tego, jak uczelnia poradziła sobie z dostosowaniem do pandemii.

Wydział Prawa i Administracji UG uzyskał wysokie 5. miejsce w Polsce i utrzymał posiadane od lat 1. miejsce na Pomorzu. To najlepsze miejsce Wydziału w tym rankingu, które udało się uzyskać po raz drugi w jego historii (poprzednio w 2019 r.), zdobywając łącznie 87,3 na 111 możliwych do zdobycia punktów.

W XV Rankingu Wydziałów Prawa wśród uczelni publicznych pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński. Z kolei Uczelnia Łazarskiego jest niezmiennie najlepsza wśród niepublicznych szkół wyższych.

Serdecznie gratulujemy studentom, pracownikom oraz absolwentom WPiA UG.

Szczegółowe wyniki rankingu:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8194312,xv-ranking-wydzialow-prawa-wielki-comeback-i-utrzymanie-status-quo-triumfuja-krakow-i-warszawa.html

Julia Bereszczyńska / Press Office UG