Polityka rozwoju badań naukowych na UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Polityka rozwoju badań naukowych na UG

Senat Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu 22 marca 2018 roku jednomyślnie zatwierdził dokument pt. „Polityka rozwoju badań naukowych na Uniwersytecie Gdańskim”. Stanowi on uzupełnienie strategii naszej uczelni w zakresie najważniejszych wyzwań, przed jakimi staje Uniwersytet, takich jak podnoszenie jakości badań naukowych, interdyscyplinarność, umiędzynarodowienie, a także skuteczne upowszechnianie wyników badań. W dokumencie wyszczególniono działania priorytetowe w tym zakresie oraz zaproponowano wstępny katalog narzędzi wspierających ich realizację.

- Zdajemy sobie sprawę, że poprzeczkę postawiliśmy bardzo wysoko. Do roku 2025, a zatem w okresie kolejnych dwóch ocen parametrycznych uczelni, zamierzamy doprowadzić do uzyskania Kategorii A przez wszystkie oceniane jednostki uczelni oraz przynajmniej przez dwie z nich – Kategorii A+. Niezależnie od tego, czy w przyszłości oceniane będą wydziały czy dyscypliny nauki, cel ten jest absolutnie realny. Wymaga jednak zaangażowania wszystkich pracowników uniwersytetu oraz zdecydowanego zwiększenia nakładów finansowych wspierających naszą działalność naukową – mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UG.

Uniwersytet Gdański będzie aktywnie zabiegał o udział w programach i konkursach wspomagających proces podnoszenia doskonałości naukowej. W najbliższym czasie będzie to podjęcie bardzo wymagającej konkurencji w programie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Do udziału w tym programie naszą uczelnię uprawniają wyniki ostatniej parametryzacji, łącznie dziś jest osiemnaście takich szkół wyższych, natomiast w wyniku rozstrzygnięcia konkursu status „uczelni badawczej” otrzyma jedynie dziesięć z nich. Otrzymanie statusu „uczelni badawczej” oznacza przede wszystkim pokaźny wzrost dofinasowania uczelni (zwiększenie dotacji podstawowej o 10% przez okres 5 lat), ale także przepustkę do bardzo wielu innych programów, inicjatyw, konsorcjów, w których udział będzie podnosił naukowy prestiż uczelni. Niezależnie od formy pozyskiwanego wsparcia niezbędne jest opracowanie planu, w którym jasno zostaną sformułowane cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej oraz opisanie działań zmierzających do ich osiągnięcia w okresie najbliższych lat. Przedstawiona „Polityka rozwoju badań naukowych na UG” będzie stanowić podstawę zarówno tego planu, jak i zaproponowanych szczegółowych działań.

- W dokumencie zdefiniowaliśmy sześć strategicznych obszarów, na których opiera się powodzenie tych ambitnych założeń. Obejmują one m.in. przygotowanie nowego wewnętrznego systemu oceny działalności naukowej pracowników, wdrożenie kompleksowego programu wsparcia młodych naukowców czy rozszerzenie działań na rzecz umiędzynarodowienia uczelni, w tym utrzymanie trwałości takich projektów, jak Międzynarodowe Agendy Badawcze. Jest tam także zapowiedź podjęcia dodatkowych działań w celu skutecznego upowszechniania wyników badań w obiegu informacji naukowej poprzez ich publikowanie w coraz lepszych wydawnictwach i periodykach oraz wsparcie trybu otwartego dostępu. Polityka przewiduje także konsolidację tzw. dużej aparatury badawczej, dalsze doskonalenie obsługi administracyjnej projektów naukowych czy wdrożenie programu małych grantów w celu przygotowania potencjalnych wnioskodawców do ubiegania się o prestiżowe projekty ERC. Zdefiniowane zostały również najważniejsze wyzwania w zakresie współpracy z otoczeniem, zarówno akademickim, jak i społeczno-gospodarczym. To przede wszystkim przygotowanie uczelni do możliwych w przyszłości działań konsolidacyjnych (federacyjnych) z innymi uczelniami akademickimi czy instytutami PAN. Będziemy także systemowo wspierać szeroko rozumianą działalność badawczo-rozwojową w obszarze współpracy z otoczeniem gospodarczym poprzez prace projektowe, wdrożeniowe, ochronę własności intelektualnej oraz komercjalizację wyników badań naukowych – podsumowuje prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UG.

Uchwała Senatu UG "Polityka rozwoju badań naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na lata 2018-2024"

oprac. dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 marca 2018 roku, 12:10