Weryfikacja wykształcenia | Serwis główny UG

Weryfikacja wykształcenia i udostępnianie danych osobowych

WERYFIKACJA WYKSZTAŁCENIA

Weryfikacja wykształcenia studentów, doktorantów, absolwentów Uczelni oraz słuchaczy studiów podyplomowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Działu Kształcenia.

Prośby o potwierdzenie wykształcenia należy przesyłać na adres: mk@ug.edu.pl

Do prośby o potwierdzenie wykształcenia należy dołączyć zgodę Osoby weryfikowanej na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Gdański.

Uprzejmie informujemy, że weryfikacja wykształcenia może potrwać od tygodnia do kilku tygodni w zależności od okresu studiowania Osoby weryfikowanej.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnia się wyłącznie na pisemnie złożony wniosek, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Wniosek o udostępnienie danych osobowych powinien zawierać, w szczególności następujące informacje:

1)      dane wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy,

2)      dane osoby, której wniosek dotyczy,

3)      zakres danych, które podlegają udostępnieniu,

4)      podstawę prawną udostępnienia danych,

5)      uzasadnienie potrzeby uzyskania danych.

 

Udostępnianie danych osobowych studentów, doktorantów i absolwentów Uczelni w zakresie przebiegu i organizacji studiów oraz udzielonej pomocy materialnej odbywa się za pośrednictwem dziekanatów właściwych Wydziałów lub osoby wyznaczonej bezpośrednio przez Dziekana Wydziału.

 

Udostępnianie danych słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przebiegu i organizacji studiów podyplomowych oraz udzielonej pomocy materialnej odbywa się za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych lub osoby przez niego wyznaczonej.

 

UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBROTU PRAWNEGO Z ZAGRANICĄ

W przypadkach, gdy potrzebne jest uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą należy złożyć w Dziale Kształcenia pisemny wniosek o uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wraz oryginałem dokumentu do uwierzytelnienia oraz dowodem wniesienia opłaty za uwierzytelnienie dokumentów.

Za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobierana jest opłata w wysokości 19 zł.

Opłatę można wnieść na konto nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 lub opłacić w kasie UG znajdującej się w Rektoracie (nowy budynek Rektoratu, III piętro, pok. 308).

 

Informujemy, że uwierzytelnienia oryginału bądź duplikatu następujących dokumentów:

  • dyplomów ukończenia studiów;
  • dyplomów nadania stopni naukowych;
  • świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
  • zaświadczeń o ukończeniu studiów (podpisanych przez organy uczelni)

dokonuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet Gdański  uwierzytelnia pozostałe dokumenty wydane przez Uczelnię. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 czerwca 2017 roku, 14:54