Weryfikacja wykształcenia

Scroll down for English

 

WERYFIKACJA WYKSZTAŁCENIA – Biuro Kształcenia

Za pośrednictwem Biura Kształcenia odbywa się:

1)   weryfikacja wykształcenia studentów, doktorantów, absolwentów Uczelni oraz uczestników studiów podyplomowych, na prośbę firm rekrutacyjnych i/lub przyszłych pracodawców;

2)   uwierzytelnianie dokumentów dot. wykształcenia przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

Prośby o potwierdzenie danych dot. wykształcenia należy przesyłać wyłącznie na adres: weryfikacja@ug.edu.pl .

Przestrzegając przepisów o ochronie danych osobowych, Uniwersytet Gdański udziela informacji na temat przebiegu i zakończenia studiów wyłącznie na podstawie zgody absolwenta udzielonej na Formularzu Uniwersytetu Gdańskiego, który należy dołączyć do wysyłanej prośby (jako skan lub zdjęcie).

Uprzejmie informujemy, że weryfikacja wykształcenia może potrwać od tygodnia do kilku tygodni w zależności od okresu studiowania Osoby weryfikowanej.

  

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH - Dziekanaty

Udostępnianie danych osobowych w zakresie przebiegu i organizacji studiów oraz udzielonej pomocy materialnej (m.in. zaświadczenia do ZUS) odbywa się za pośrednictwem:

1)   dziekanatów właściwych Wydziałów lub osoby wyznaczonej bezpośrednio przez Dziekana Wydziału – dane dot. studentów, doktorantów i absolwentów Uczelni;

2)   kierownika studiów podyplomowych lub osoby przez niego wyznaczonej – dane dot. uczestników studiów podyplomowych.

Uniwersytet Gdański udostępnia dane osobowe na prośbę uprawnionych do tego osób i/lub instytucji państwowych, wyłącznie na pisemnie złożony Wniosek o udostępnienie danych osobowych, chyba że przepisy stanowią inaczej.


 

EDUCATION VERIFICATION

The Office of Education provides:

1) education verification of students, doctoral students, graduates of the University and participants in postgraduate studies, at the request of recruitment companies and/or future employers;

2) authentication of education documents intended for legal transactions with(in) foreign countries.

Requests for confirmation of educational data should only be sent to: weryfikacja@ug.edu.pl .

Complying with data protection legislation, the University of Gdansk provides information on the course and completion of studies only on the basis of the graduate's consent given on the University of Gdansk Consent Form, which should be attached to the request (as a scan or a photo).

Please be kindly informed that verification of education may take from one to several weeks depending on the study period of the person being verified.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 27. Lipiec 2018 - 11:09; osoba wprowadzająca: Marek Kościelniak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 31. Lipiec 2023 - 12:33; osoba wprowadzająca: Asia Pleskot