Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich

O Biurze Stypendialnym

Stypendia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 - dochód podniesiony do 1294,40 zł

Od semestru letniego roku akademickiego 2022/23 wzrósł próg uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości. Teraz o świadczenie mogą ubiegać się studenci, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1294,40 zł. 

W związku z powyższym w Biurze Stypendialnym będziemy przyjmować wnioski o stypendia socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości od 20 lutego do 10 marca włącznie. Osoby, które w tych dniach złożą wnioski i Uczelniana Komisja Stypendialna, po spełnieniu wszystkich wymagań, przyzna im stypendium socjalne bądź stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, otrzymają je w połowie kwietnia z wyrównaniem za marzec. Osoby, które złożą wniosek po 20 marca dostaną stypendium bez wyrównania za ten miesiąc.

Osoby, które złożyły już wniosek, a których dochód przekraczał w semestrze zimowym 1050,00 zł, ale nie przekraczał 1294,40 zł powinni skontaktować się z pracownikiem Biura Stypendialnego, który zajmuje się obsługą studentów z odpowiedniego wydziału.

Zmianie nie uległy wysokości stypendium Rektora i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Kto już otrzymuje stypendium nie musi składać nowego wniosku. Po awansie na semestr letni stypendium zostanie automatycznie przedłużone, a w Portalu Studenta pojawi się decyzja o przyznaniu świadczenia od marca do czerwca.

Wysyłka decyzji stypendialnych

Od 14 lutego rozpoczęliśmy proces wysyłki decyzji podpisanych elektronicznie w Portalu Studenta. Po otrzymaniu pliku studenci dostaną wiadomość na studencki adres mailowy o tym, że czeka na nich decyzja. Od tego momentu są dwa tygodnie na złożenie odwołania w przypadku otrzymanych decyzji negatywnych. Należy je składać w formie fizycznej do Biura Stypendialnego. Szablon do odwołania zamieszczamy tutaj. Proszę zwrócić uwagę, że poprawnie wyliczona średnia, która jest poniżej minimalnego progu nie jest nigdy podstawą do uznania odwołania. Proszę zwrócić też uwagę, że pozytywne decyzje obowiązują do końca semestru zimowego. Jeżeli student otrzymujący świadczenie zostanie awansowany na semestr letni to świadczenie zostanie automatycznie przedłużone i pojawi się decyzja o przyznaniu świadczenia na semestr letni. 

Przyjmowanie wniosków stypendialnych w roku akademickim 2022/23: 

Wnioski o stypendia rektora, stypendia socjalne, stypendia socjalne w zwiększonej wysokości, stypendia dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2022/23 będzie można składać osobiście w Biurze Stypendialnym lub wysyłać tradycyjną pocztą od 19 września do 17 października 2022 r. Jak co roku do każdego wniosku o stypendium Rektora należy dołączyć informację o średniej za poprzedni rok akademicki, którą można uzyskać we właściwym dziekanacie. Z tego obowiązku zwolnieni są studenci rozpoczynający swoje pierwsze studia w październiku 2022 r.

Studenci z trudną sytuacją materialną, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2022/23 mogą starać się dodatkowo, oprócz stypendium socjalnego, o tzw. zapomogę na start. To jednorazowe świadczenie, które może zostać przyznane w związku z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami poniesionymi w związku z rozpoczęciem studiów, np. zakup komputera czy innych pomocy dydaktycznych, zwłaszcza w przypadku osób, które dodatkowo musiały wprowadzić się do Trójmiasta. Wysokość zapomogi będzie uzależniona od przedstawionych kosztów i liczby złożonych wniosków.

W Biurze Stypendialnym studenci są przyjmowani w sprawie osobistego złożenia wniosków od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 14.00, dyżury telefoniczne w godz.: 8.00 - 14.00. 

Wypłata świadczeń w roku akademickim 2022/23:

Stypendia socjalne i socjalne w zwiększeniu, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz przyznane zapomogi zostaną wypłacone po raz pierwszy w roku akademickim 2022/23 ok. 18 listopada. Osobom, które spełniły odpowiednie kryteria (przede wszystkim złożenie wniosku przed 17 października i uzupełnienie dokumentów) stypendium socjalne, socjalne w zwiększeniu i stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie wypłacone z wyrównaniem od października.

Stypendium Rektora zostanie wypłacone tym, którzy je otrzymają, z wyrównaniem od października, do 17 grudnia.

Krótkie instrukcje: 

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 17 października (decyduje data stempla) włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą wówczas liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

Informacje jak poprawnie wypełnić wniosek i jakie załączniki do niego dołączyć znajdują się w zakładkach poszczególnych stypendiów, które można znaleźć w menu po lewej stronie. Koniecznie należy się z nimi zapoznać! Należy też zwrócić uwagę na treści zawarte w sekcji Stypendialne FAQ - pytania i odpowiedzi.

Adres i telefon: 

Biuro Stypendialne znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokojach 110, 116 i 117 (na pierwszym piętrze)

Z Biurem Stypendialnym można kontaktować się mailowo pod adresem: stypendia@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów w godz. 8.00 - 14.00 : 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Pracownicy Biura Stypendialnego:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami dotyczącymi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 24 Sierpień, 2019 - 11:00; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny Ostatnia zmiana: piątek, 17 luty, 2023 - 11:32; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny