Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich

O Biurze Stypendialnym

Składanie wniosków stypendialnych na rok akademicki 2023/24 - najważniejsze informacje

Do Biura Stypendialnego (budynek tzw. starego rektoratu, pokoje 116, 117, 110, ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk) wnioski można nadsyłać od 19 września do 17 października tradycyjną pocztą, dostarczać je osobiście albo wrzucać do odpowiednich urn – jedna będzie czekała na studentów w starym rektoracie, druga w holu przy głównym wejściu do gmachu Wydziału Ekonomicznego.

Aplikacja o każde świadczenie musi być złożona na oddzielnym wniosku! Nie rozpatrujemy wniosków przysłanych mailem!

Studenci z trudną sytuacją materialną, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2023/24 mogą starać się dodatkowo, oprócz stypendium socjalnego, o tzw. zapomogę na start. To jednorazowe świadczenie, które może zostać przyznane w związku z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami poniesionymi w związku z rozpoczęciem studiów, np. zakup komputera czy innych pomocy dydaktycznych, zwłaszcza w przypadku osób, które dodatkowo musiały wprowadzić się do Trójmiasta. Wysokość zapomogi będzie uzależniona od przedstawionych kosztów i liczby złożonych wniosków.

W roku akademickim 2023/24 do wniosku o stypendium Rektora bezwzględnie musi być dołączona informacja bądź zaświadczenie o średniej ważonej za poprzedni rok akademicki (zgodnie ze znowelizowanym Regulaminem Studiów UG)! W dziekanatach można już prosić o wystawienie takiego zaświadczenia!!!! Może to być również wydrukowana odpowiedź na maila z informacją z dziekanatu o średniej ważonej! Bez tej informacji o średniej ważonej wnioski nie będą rozpatrywane przez Komisję. 

Studenci, którzy rozpoczynają studia na pierwszym roku na studiach II stopnia, a studia I stopnia kończyli na innej uczelni do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie o średniej z ostatniego roku studiów wyliczone według zasad obowiązujących na uczelni, gdzie student skończył studia pierwszego stopnia.

Studentko, Studencie,
pamiętaj, że jeśli chcesz dostać stypendium w roku akademickim 23/24 musisz koniecznie uzupełnić swój numer konta w Portalu Studenta! Musisz podać ten sam numer rachunku, który podałeś we wniosku. 
Jeżeli tego nie zrobisz – nie dostaniesz wypłaty!!! (jeśli Komisja postanowi przyznać Ci świadczenie). Numer rachunku w Portalu Studenta możesz dodać po zalogowaniu się na swoje konto w panelu danych osobistych na głównej stronie portalu.

miejsce w PS gdzie należy dodać numer rachunku bankowego

W Biurze Stypendialnym studenci są przyjmowani w sprawie osobistego złożenia wniosków od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 13.00, dyżury telefoniczne w godz.: 8.00 - 13.00. 

Wypłata świadczeń w roku akademickim 2023/24:

Stypendia socjalne i socjalne w zwiększeniu, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz przyznane zapomogi zostaną wypłacone po raz pierwszy w roku akademickim 2022/23 ok. 18 listopada. Osobom, które spełniły odpowiednie kryteria (przede wszystkim złożenie wniosku przed 17 października i uzupełnienie dokumentów) stypendium socjalne, socjalne w zwiększeniu i stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie wypłacone z wyrównaniem od października.

Stypendium Rektora zostanie wypłacone tym, którzy je otrzymają, z wyrównaniem od października, do ok. 17 grudnia.

Krótkie instrukcje: 

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 17 października (decyduje data stempla) włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą wówczas liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

Informacje jak poprawnie wypełnić wniosek i jakie załączniki do niego dołączyć znajdują się w zakładkach poszczególnych stypendiów, które można znaleźć w menu po lewej stronie. Koniecznie należy się z nimi zapoznać! Należy też zwrócić uwagę na treści zawarte w sekcji Stypendialne FAQ - pytania i odpowiedzi.

Adres i telefon: 

Biuro Stypendialne znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokojach 110, 116 i 117 (na pierwszym piętrze)

Z Biurem Stypendialnym można kontaktować się mailowo pod adresem: stypendia@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów w godz. 8.00 - 14.00 : 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Pracownicy Biura Stypendialnego:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami dotyczącymi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 24. Sierpień 2019 - 11:00; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny Ostatnia zmiana: środa, 20. Wrzesień 2023 - 11:04; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny