Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich

O Biurze Stypendialnym

Lista osób, które otrzymały stypendium rektora w roku akademickim 2022/23. Dodatki świąteczne

Publikujemy listę osób, które otrzymały stypendium Rektora w roku akademickim 2022/23. Należy otworzyć listę i wyszukać swój numer indeksu za pomocą opcji Szukaj (Ctrl plus F). Przelewy powinny zostać zaksięgowane na kontach studentów do 16 grudnia. 
Publikujemy listę minimalnych średnich na poszczególnych kierunkach, które uprawniały do otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2022/23.
Na przełomie stycznia i lutego w Portalu Studenta studenci otrzymają decyzje. Na podstawie tych decyzji będzie można składać ewentualne odwołania, gdyby np. okazało się, że w dziekanacie błędnie wyliczono studentowi średnią.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiednimi pracownikami Biura Stypendialnego - spis z podziałem na wydziały u dołu strony.
W roku akademickim 22/23 przyznano dodatek do stypendium socjalnego i stypendium socjalnego rozszerzonego w wysokości 255,00 zł. Do stypendium Rektora dodatku nie przyznano. Od semestru letniego planowane jest bowiem zwiększenie wszystkich stawek stypendialnych. Prace trwają.

Lista osób, które otrzymały stypendia w listopadzie w roku akademickim 2022/23: 

Lista osób, które otrzymały stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi w listopadzie znajduje się w tym linku.  Po otworzeniu listy należy wcisnąć opcję Szukaj (Ctrl plus F) i wyszukać swój numer indeksu. Przelewy powinny zostać zaksięgowane na kontach studentów do 18 listopada. 

Przyjmowanie wniosków stypendialnych w roku akademickim 2022/23: 

Wnioski o stypendia rektora, stypendia socjalne, stypendia socjalne w zwiększonej wysokości, stypendia dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2022/23 będzie można składać osobiście w Biurze Stypendialnym lub wysyłać tradycyjną pocztą od 19 września do 17 października 2022 r. Jak co roku do każdego wniosku o stypendium Rektora należy dołączyć informację o średniej za poprzedni rok akademicki, którą można uzyskać we właściwym dziekanacie. Z tego obowiązku zwolnieni są studenci rozpoczynający swoje pierwsze studia w październiku 2022 r.

Studenci z trudną sytuacją materialną, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2022/23 mogą starać się dodatkowo, oprócz stypendium socjalnego, o tzw. zapomogę na start. To jednorazowe świadczenie, które może zostać przyznane w związku z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami poniesionymi w związku z rozpoczęciem studiów, np. zakup komputera czy innych pomocy dydaktycznych, zwłaszcza w przypadku osób, które dodatkowo musiały wprowadzić się do Trójmiasta. Wysokość zapomogi będzie uzależniona od przedstawionych kosztów i liczby złożonych wniosków.

W Biurze Stypendialnym studenci są przyjmowani w sprawie osobistego złożenia wniosków od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 14.00, dyżury telefoniczne w godz.: 8.00 - 14.00. 

WAŻNE!!! Zmiany w ustawie - wygasanie stypendiów:

Od semestru letniego roku akademickiego 2021/22 weszły w życie przepisy znowelizowanego art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące ograniczenia możliwości pobierania świadczeń z Funduszu Stypendialnego (stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium Rektora, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych).

Aktualnie punkt 4 art. 93 PSWiN brzmi następująco:

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Oznacza to, że studenci, którzy studiują dłużej niż 12 semestrów albo na studiach pierwszego stopnia dłużej niż 9 semestrów bądź na studiach drugiego stopnia dłużej niż 7 semestrów nie będą mogli już otrzymywać świadczeń z Funduszu Stypendialnego. Proszę o tym pamiętać odpowiednio wypełniając wniosek, żeby uniknąć sytuacji, w której studenci będą musieli zwracać świadczenie!
W razie wątpliwości zapraszamy do indywidualnego kontaktu z pracownikami Biura Stypendialnego zajmującymi się wnioskami z odpowiednich wydziałów (spis u dołu strony).

Wypłata świadczeń w roku akademickim 2022/23:

Stypendia socjalne i socjalne w zwiększeniu, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz przyznane zapomogi zostaną wypłacone po raz pierwszy w roku akademickim 2022/23 ok. 18 listopada. Osobom, które spełniły odpowiednie kryteria (przede wszystkim złożenie wniosku przed 17 października i uzupełnienie dokumentów) stypendium socjalne, socjalne w zwiększeniu i stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie wypłacone z wyrównaniem od października.

Stypendium Rektora zostanie wypłacone tym, którzy je otrzymają, z wyrównaniem od października, do 17 grudnia.

Krótkie instrukcje: 

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 17 października (decyduje data stempla) włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą wówczas liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

Informacje jak poprawnie wypełnić wniosek i jakie załączniki do niego dołączyć znajdują się w zakładkach poszczególnych stypendiów, które można znaleźć w menu po lewej stronie. Koniecznie należy się z nimi zapoznać! Należy też zwrócić uwagę na treści zawarte w sekcji Stypendialne FAQ - pytania i odpowiedzi.

Adres i telefon: 

Biuro Stypendialne znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokojach 110, 116 i 117 (na pierwszym piętrze)

Z Biurem Stypendialnym można kontaktować się mailowo pod adresem: stypendia@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów w godz. 8.00 - 14.00 : 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Pracownicy Biura Stypendialnego:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami dotyczącymi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 24 Sierpień, 2019 - 11:00; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny Ostatnia zmiana: czwartek, 15 Grudzień, 2022 - 11:10; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny