Projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe w UG

Program Nazwa projektu Jednostka UG
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Studia podyplomowe "Etyka" Wydział Nauk Społecznych
Analiza trendów rozwojowych firm województwa pomorskiego w zakresie eksportu oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych Wydział Ekonomiczny
Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim Dział Kształcenia UG
Zajęcia Praktyczno - Badawcze w powiecie elbląskim. Pilotażowy program wdrożenia nowego przedmiotu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach Wydział Chemii
Case Simulator - włączenie symulacji biznesowych i studiów przypadku do nauczania przedsiębiorczości studentów ostatniego roku studiów Wydział Ekonomiczny
Kształcimy profesjonalistów - kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi
Innowacyjny czujnik do wykrywania wirusa grypy Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Opracowanie podstaw technologii produkcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg Wydział Oceanografii i Geografii
Inkubator Talentów Biotechnologicznych Wydział Oceanografii i Geografii
Ekologiczna alternatywa dla nadmiernej chemizacji środowiska - poszukiwanie i scharakteryzowanie naturalnych wrogów szkodników upraw leśnych Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego (PWP Interdiscilpinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Stanowisko archeologiczne live & online Wydział Historyczny
Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi
Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania w Uniwersytecie Gdańskim  (MODEL UG) Zastępca Kwestor

PWP: Uniwersytet jutra: umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown/PWP: The University of Tomorrow: internationalization of the educationa lprocess at the University of Gdansk via cooperation with the University of Houston-Downtown

Wydział Oceanografii i Geografii, Międzyuczelniany, Wydział Biotechnologii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Historyczny

Menadżer Jutra - wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość

Wydział Zarządzania

Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOŚ)

Wydział Chemii
Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020) Dział Kształcenia UG
Zmysłowa chemia - pomóż mi odkryć to samemu Wydział Chemii
Nowoczesna szczepionka przeciwko chorobie Newcastle Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości Wydział Prawa i Administracji
Rozwój kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia z woj. Pomorskiego Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki - zwiekszanie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych (PRO-GOS) Wydział Chemii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż "Matematyka Ekonomiczna" Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.[2014-1-POWER-HE-000060] Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. [2015-1-POWER-HE-014826] Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2.[2016-1-POWE-HE-023365] Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2. [2017-1-POWER-HE-036230] Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2. [2018-1-POWER-HE-047788] Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.[2019-1-POWER-HE-061955] Biuro Współpracy Międzynarodowej
Innowacyjna dydaktyka - rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego (Innovative teaching – the lecturers of the Faculty of Economics competences development) Wydział Ekonomiczny
Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym Wydział Chemii
KROK DALEJ: Kwalifikacje - ROzwój - Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG Wydział Chemii
Interdyscyplinarny Program Stażowy dla studentów Nauk o Ziemi - 'NoZ na Staż' Wydział Oceanografii i Geografii
NoZ na Staż 2.0' - program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi Wydział Oceanografii i Geografii
Festiwal filmowy jako miejsce pracy Wydział Filologiczny
CETA + PLAN = PRACA Wydział Filologiczny
Program staży dla studiów Aplikacje Informatyczne w Biznesie  na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Zarządzania
PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) Projekt ogólnouczelnianiy
Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Chemii
Obcy atakują - młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne Wydział Biologii
Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców Wydział Filologiczny
Akredytacje zagraniczne dla kier. Biznes chemiczny I Wydział Chemii
Akredytacje zagraniczne dla kier. Chemia I Wydział Chemii
Akredytacje zagraniczne dla kier. Chemia II Wydział Chemii
Akredytacje zagraniczne dla studiów doktoranckich Wydział Chemii
Dostępny UG - kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Przystanek MAMA Wydział Nauk Społecznych
Akredytacja Pedagogiki Innowacyjności (Journey to Changemaker Certificate) Wydział Nauk Społecznych
Szkoła orłów Biuro Jakości Kształcenia
Szkoła orłów (edycja II) Biuro Jakości Kształcenia
Mistrzowie dydaktyki Biuro Jakości Kształcenia

Pozytywne Biuro Karier, Pozytywne Biuro Karier-Facebook

Biuro Karier UG
W szkole Sokratesa Wydział Nauk Społecznych
Wspieranie procesów konsolidacji uczelni Projekt Ogólnouczelniany
Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim (CHEMFIZ) Wydział Chemii
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013:

Wsparcie restytucji i ochrony ssaków w Polsce (SSAKI BAŁTYKU) Wydział Oceanografii i Geografii
Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Centrum Inwestycji i Rozwoju
Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich Wydział Oceanografii i Geografii
Budowa Budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego Centrum Inwestycji i Rozwoju
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Ochrona ssaków i ptaków morskich oraz ich siedlisk Wydział Oceanografii i Geografii
Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja Wydział Oceanografii i Geografii
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk Centrum Inwestycji i Remontów
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni Wydział Biologii
Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach Wydział Prawa i Administracji

Pozytywne Przedszkola Pomorza

Wydział Nauk Społecznych
Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym Centrum Inwestycji i Remontów
Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym Centrum Inwestycji i Remontów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:

Rozbudowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie: Centrum Komputerowe wraz z łącznikiem i windą dla osób niepełnosprawnych Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju

Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju
Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Centrum Inwestyci i Remontów
„Fizyka dla przyszłości” Zakup kompletnego wyposażenia nowoczesnego dydaktycznego laboratorium fizycznego dla studentów i doktorantów kierunku Fizyka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Fizyka dla Medycyny - przebudowa pomieszczeń i wyposażenie pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

EDU EKO HEL - przygotowanie dokumentacji projektowej dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu

Kanclerz/ Stacja Morska w Helu
Pomorska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka UG
Centrum zaawansowanych technologii POMORZE Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej Wydział Oceanografii i Geografii
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013:

Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej Wydział Chemii

Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Rola białek opiekuńczych w funkcjonowaniu komórki (Cellular functions of molecular chaperones) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Wykorzystanie zmienności naturalnej Arabidopsis thaliana w badaniach molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

A novel gene expression-targeted therapy for lysosomal storage diseases

Wydział Biologii
New Families of Tight Bell Inequalities Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA)

Wydział Oceanografii i Geografii

UCZEŃ - NAUKOWIEC! Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Rola niekodującego RNA w metylacji chromatyny i inwazyjności raka prostaty - udział w konkursie Undergraduate Student Caucus and Poster Competition i prestiżowej konferencji American Assocation for Cancer Research Annual Meeting Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Znaczenie kliniczne badań gnomicznych i proteomicznych w raku trzonu macicy - implikacje diagnostyczne, prognostyczne, predykcyjne Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Poszukiwanie miejsca oddziaływania ludzkiej cystatyny C z biologicznie aktywnymi ligandami Wydział Chemii
Exploring new immune evasion mechanisms of herpesviruses - the search for improvement strategies of anti-herpesviral vaccines and virus-based therapeutics Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania komórek nowotworowych z nie aktywnym białkiem supresoru nowotworu - p53 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Zastosowanie kannabidiolu w celu hamowania przyrostu masy ciała, pobierania pokarmu i gromadzenia tkanki tłuszczowej Wydział Biologii
Praktyczne wykorzystanie mutacji w genach relA i spoT Escherichia coli do skonstruowania wysokowydajnego systemu do klonowania Wydział Biologii
Zastosowanie sRNA w terapii kierowanej przeciw zakażeniom enterokrwotocznymi szczepami bakterii Escherichia coli Wydział Biologii
Zastosowanie badań nad procesem replikacji fagów lambdoidalnych, niosących geny toksyn Shiga (stx), w opracowaniu skutecznych metod ich wykrywania, efektywnej terapii lub uniknięciu efektów infekcji Wydział Biologii
Electron-Driven Molecular Transformations in Systems with Intra- and Intermolecular Hydrogen Bonds     Wydział Chemii

Badanie możliwości wykorzystania tkanki łyka do produkcji białek rekombinowanych (Towards the possibility to use the phloem for the production of recombinant proteins)

Wydział Biologii
Quantum Macroscopic Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Technologies for information transfer and processing based on phenomena of a strictly quantum nature

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych (NEW LOKS)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Bio-molecular chemistry: an interdisciplinary approach to protein structure-function relationships (MPD) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Physics of future quantum based information technologies Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Literatura i Sztuka Holocaustu w szkole ponadgimnazjalnej Wydział Filologiczny
Satelitarna kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego - SatBAŁTYK Wydział Oceanografii i Geografii
Akademickie Centrum Kreatywności Wydział Oceanografii i Geografii
Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Wydział Oceanografii i Geografii
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020:

Kryptografia z samotestującymi urządzeniami kwantowymi (Cryptography with self-testing quantum hardware) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kwantowa informacja z ograniczonymi zasobami: klasyczna symulowalność, rozszerzenia do uniwersalności oraz zastosowania do kryptografii i sensingu (Quantum information with restricted resources: classical simulation, extensions to universality and applications to cryptography and sensing) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Inkubator innowacyjności + Centrum Transferu Technologii (CTT UG)
Inkubator Innowacyjności 2.0 Centrum Transferu Technologii (CTT UG)
Inkubator Innowacyjności 4.0 Centrum Transferu Technologii UG (CTT)
Egzosomy wydzielane przez keratynocyty w indukcji alergii i tolerancji na alergeny środowiskowe/ Keratinocyte-derived exosomes in the induction of allergy or tolerance to environmental allergens Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon /IFITM jako nowa strategia kontroli infekcji wirusowych –  badania in vitro i in vivo (Antiviral activity of interferon induced transmembrane proteins (IFITM) as a novel therapeutic strategy to control viral infections – evaluation in vitro and in vivo) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Badanie mitochondrialnego systemu naprawy DNA w celu znalezienia nowych terapii przeciwnowotworowych (Targeting mitochondrial DNA repair for novel anti-cancer therapies) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze systemu Hsp70/białko-J: mechanizmy molekularne i funkcjonalne konsekwencje (Hsp70/J-protein chaperones substrate binding cycle: molecular mechanisms and functional consequences) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (The International Centre for Theory of Quantum Technologies) Projekt Ogólnouczelniany
Warunkowo zależna aktywacja  proteaz w regulacji replikacji DNA (Condition-dependent protease activation for targeted proteolysis in the regulation of DNA replication) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza

Wydział Chemii
Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science /ICCVS) Projekt Ogólnouczelniany
Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science /ICCVS) - projekt zakupu aparatury 1 Projekt Ogólnouczelniany
Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science /ICCVS) - projekt zakupu aparatury 2 Projekt Ogólnouczelniany
Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (The International Centre for Theory of Quantum Technologies/ICTQT) Projekt Ogólnouczelniany
Opracowanie i wdrożenie na obiekcie akwakultury efektywnej technologii pozyskania i chowu krzyżówek ryb łososiowatych o ulepszonych cechach hodowlanych ze szczególnym uwzględnieniem odporności na choroby wirusowe VHS i IHN Wydział Oceanografii i Geografii
Program Life+

Program Life +:

Statyczny monitoring akustyczny morświnów bałtyckich (SAMBAH) (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour Propoises) Wydział Oceanografii i Geografii
CEFIC

Program CEFIC-LRI The European Chemical Industry Council Long-rage Research Initiative:

Opracowanie metod grupowania dla nanomateriałów i ustalenia kryteriów ich bezpiecznego projektowania (Grouping nanomaterials and establishing criteria for Safe by Design) Wydział Chemii
BONUS

Program Bonus:

Koktaijl związków biogenicznych w przybrzeżnej strefie Morza Bałtyckiego (Nutrient COcktail in COAstal zones of the Baltic Sea) (COCOA) Wydział Oceanografii i Geografii
Przeciwdziałanie hypoksji sposobem na poprawę jakości ekosystemu Morza Bałtyckiego (Hypoxia mitigation for Baltic Sea ecosystem restoration) (HYPER) Wydział Oceanografii i Geografii
Zarządzanie kryzysowe w rejonie Morza Bałtyckiego (Environmental Risk Governance of the Baltic Sea) (RISKGOV) Wydział Oceanografii i Geografii
Oceny środowisk Bałtyku za pomocą opto-akustycznych metod bezinwazyjnych zastosowanych do mapowania i monitoringu (Baltic Sea environmental assessments by opto-acoustic remote sensing, mapping, and monitoring) Wydział Oceanografii i Geografii       

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów – osady morskie jako indykatory (Climate Change Impact on Ecosystem Health - Marine Sediment Indicators) (CLISED) Wydział Oceanografii i Geografii

Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych  (Innovative solutions for wastewater management in rural areas) - NORWET

POMCERT Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska

Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem sieci Natura 2000 (Ecosystem approach to marine spatial planning - Polish marine areas and the Natura 2000 network) (HABITAT MAPPING)

Wydział Oceanografii i Geografii
Reakcja ekosystemu morskiego i lądowego na zmiany klimatyczne w Arktyce - związki między fizycznym środowiskiem, bioróżnorodnością zooplanktonu i populacją morskich ptaków - ALLEKONGE ( Response of marine and terrestrial ecosystems to climate changes in Arctic - links between physical environment, biodiversityof zooplankton and seabird populations) Wydział Oceanografii i Geografii

Wpływ potencjalnego wycieku CO2 ze składowiska pod dnem morskim na środowisko w warunkach naturalnego ciśnienia hydrostatycznego (Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure) (CO2MARINE)

Wydział Oceanografii i Geografii
Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality - Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families (WLB_GE) Wydział Nauk Społecznych

Populacje patogenów ziemniaka w zmieniających się warunkach klimatycznych Norwegii i Polski oraz mechanizmy ich interakcji z gospodarzem (Potato pathogen population in changing climatic conditions of Norway and Poland and the mechanisms of their interaction with host) (POTPAT)

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Lodowce, jako refugia ekosystemów arktycznych (Glaciers as Arctic Ecosystem Refugia) (GLAERE) Wydział Biologii i Wydział Oceanografii i Geografii

Third generation photoactive materials and new materials-based system for photocatalytic air treatment  (PHOTOAIR)

Wydział Chemii
Nauczanie języka norweskiego Wydział Filologiczno - Historyczny
Wizyta przygotowawcza na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim Wydział Filologiczny
Wizyta przygotowawcza na Arktycznym Uniwersytecie w Tromso Wydział Filologiczny
Wizyta studyjna w Islandzkiej Filmotece Narodowej Wydział Nauk Społecznych
Wizyta studyjna w Norwegian University of Science and Technology (Study visit in Norwegian University of Science and Technology) Wydział Nauk Społecznych
Wizyta studyjna na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Bergen w Norwegii Wydział Nauk Społecznych
Rozszerzanie kompetencji badawczych i dydaktycznych pracowników Skandynawistyki UG – wizyta studyjna w Islandii Wydział Filologiczny
Rozszerzanie kompetencji badawczych i dydaktycznych pracowników Katedry Skandynawistyki UG – wizyta studyjna w Norwegii (Broadening Competence of Teachers and Reaserchers at Scandinavian Studies at Gdansk University – study visit in Iceland) Wydział Filologiczny
Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej Wydział Oceanografii i Geografii
Wizyta Studyjna - National Hearing and Speech Institute of Iceland Wydział Filologiczny
Międzynarodowe badanie dotyczące płci kulturowej: porównanie różnych kontekstów kulturowych i ich wpływu na płeć kulturową i role społeczne (Cross-national  gender  research: What  comparisons  of  different cultural contexts can tell us about gender and gender roles) (GENCUL) Wydział Nauk Społecznych
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014–2021:

Pionierskie materiały hybrydowe do fotokonwersji CO2 (Pioneering hybrid materials for CO2 photoconversion) Wydział Chemii
Granice życia: różnorodność, strategie adaptacyjne oraz potencjał biotechnologiczny drobnoustrojów żyjących w głębinach morskich Arktyki (Life at the limits: diversity, adaptation strategies and bioprospecting of microbes living in Arctic deep sea habitats) Wydział Biologii
5. Program Ramowy
Badania strukturalne i funkcjonalne glikoprotein wirusa zapalenia wątroby typu C w celu identyfikacji nowych metod terapeutycznych (Structural and functional studies of hepatitis C virus glycoproteins: identyfication of targets for antiviral therapy) (ENHCV) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Quantum Properties of Distributed Systems - QUPRODIS Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Bałtyckie Centrum Badań, Edukacji i Rozwoju (Center of Excellence for Baltic Development, Education and Research) - BALTDER Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Center of Excellence in Bio-Safety and Molecular Biomedicine (BioMoBiL) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Rapid identification of immunoprotective PRV antigens and optimal antigen delivery systems (ELI) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Zastosowanie nowych narzędzi do badań epidemiologicznych, diagnostyki i monitorowania odporności na leki powstających odmian wirusa zapalenia wątroby typu B (HEPVAR) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Biological effects of environmental pollution in marine coastal ecosystems (BEEP) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Stacja Bilogiczna
Costing tde impact of demersal fishing on marine ecosystem processes and biodiversity (COST IMPACT) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Przystosowania ekofizjologiczne małży dominujących w rejonie subarktycznym /wody przybrzeżne Islandii
(Ecophysiological performance of tde dominant bivalve species from the sub-Arctic region) (Icelandic coastal waters)
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Hindcast of Dynamic Processes of the Ocean and Coastal Areas of Europe (HIPOCAS) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development (RECOURSE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Electric DNA chips for bioprocess control Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Dynamics of forest tree biodiversity: linking genetic, palaeogenetic and plant historical approaches (FOSSILVA) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
The Impact of Biodiversity Changes in Costal Marine Bentdic Ecosystems on Coastal Ecosystems (BIOCOMBE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Conservation of genetic diversity in exploited marine fish and shellfish populations in Northern Europe (COGENE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Comparative Research on Endocrine Disrpters-Phylogenetic Approach and Common Principles focusing on Androgenic/Atiandrogenic Compounds (COMPRENDO) Wydział Chemii
Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulation and the undertaking of physical measures (SPECTRUM) Wydział Ekonomiczny
The Baltic Sea Area Studies – Northern Dimension of Europe Wydział Filologiczno - Historczyny
Resources for quantum information (RESQ) Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Entanglement in Quantum Information Processing and Communication (EQUIP) Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Students as "Journeymen" between communities of higher education and work (HPSE) Wydział Nauk Społecznych
Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage (EUROFAMCARE) Wydział Nauk Społecznych
Coastal Sands as biocatalytical filters (COSA) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
6. Program Ramowy
Hamowanie wnikania wirusa do komórek jako forma terapii przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (Entry inhibitors for the treatment of HCV infection) (EI-HCV) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uczelniany Branżowy Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim Biuro Zarządzania Projektami
Nowe szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C(HCV): zastosowanie w profilaktyce i w terapii, badania od fazy przedklinicznej do fazy 1- HEPACIVAC (New preventative and therapeutic Hepatits C vaccines: from pre-clinical to phase I) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wniosek o dofinansowanie w 2004 r. Uczelnianego Branżowego Punktu Kontaktowego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim Biuro Zarządzania Projektami

Zastosowania Qubitu (Qubit Applications) - QAP

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Alokacja kosztów infrastruktury transportowej (Cost Allocation of Transport Infrastructure cost) (CATRIN) Wydział Ekonomiczny
Integracja nauki i polityki dla oceny systemu strefy brzegowej (Science and Policy Integration for Coastal System Assessment)  (SPICOSA) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Rozwój rodzajowej diagnostyki molekularnej w terenie dla Unii Europejskiej w zakresie kwarantanny szkodników i patogenów (Development of generic "on site" mlecular diagnostics for EU quarantine pests and pathogens) PORTCHECK Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Nietoksyczne powłoki przeciwporostowe dla jachtów (Non-toxic antifouling for leisure boats) (CERTOL) Wydział Chemii
Analiza czynnika/ów wyciszającego/cych sygnalizator zagęszczenia izolowanych z bakterii wyselekcjonowanych z ryzosfery ziemniaka (Analysis of quorum-quenching factor(s) of bacterial isolates selected from potato rhizospere) (QUORUM-QUENCHING) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Quantum information processing and communication in Europe - QUROPE Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Europejski operacyjny system obserwacji i prognoz dla mórz szelfowych (European Coastal-shelf sea Operational observing and forecasting system) – ECOOP Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Marine biodiversity and ecosystem functioning (MARBEF) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Electrical Bio Sensor Arrays for Analyses of Harmful Micro Organisms and Microbial Toxins (eBIOSENSE) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
From Sex to Asex: a case study on interactions between sexual and asexual reproduction (SEXASEX) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
European Vigilance Network for the Management of Antiviral Drug Resistance (VIRGIL) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Scalable Quantum Computing witd Light and Atoms (SCALA) Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Regional Innovation Strategy for Pomerania Region (RISP) Biuro Programów Europejskich

Lokalny wymiar sąsiedztwa w poszerzonej Europie: rozwijając polityczną wspólnotę poprzez praktykę i dyskurs transgranicznej współpracy (Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Poilitical Community through Practices and Discourses of Cross-Border Co-operation) (EUDIMENSIONS)

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
European Supersites for Atmospheric Aerosol Research (EUSAAR) Wydział Oceanografii i Geografii
Generalization of research on accounts and cost estimation (GRACE) Wydział Ekonomiczny
7. Program Ramowy
Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure Network - ACTRIS Wydział Oceanografii i Geografii

Kwantowe interfejsy, sensory i komunikacja oparte o splątanie (Quantum Interfaces, Sensors, and Communication based on Entanglement) (Q-ESSENCE)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Mechanizm oddziaływań nowoczesnych smarowych cieczy jonowych z powierzchniami funkcjonalnymi w nano-skali (Mechanisms of interactions in nano-scale of novel ionic lubricants with functional surfaces) (MINILUBES)

Wydział Chemii

Modyfikacja przemysłowych roślin oleistych pod kątem wytwarzania nowych olei o zwiększonej wartości dla przsemysłu chemicznego (Industrial Crops producing added value Oils for Novel chemicals) (ICON)

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
In vitro culturing of lichen-forming fungi and changes in DNA methylation level of the mycobiont (INVITROLICHEN) Wydział Biologii

Exgenome Molecular Enzymes (EXGENOMES)

Wydział Biologii

Zoptymalizowany komodalny transport pasażerski na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (Optimised co-modal passenger transport for reducing carbon emissions) (COMPASS)

Wydział Ekonomiczny
Wykorzystanie zasobów morza w pozyskiwaniu związków biologicznie aktywnych: od odkrycia do zrównoważonej produkcji i przemysłowego zastosowania (Exploring Marine Resources for Bioactive Compounds: From Discovery to Sustainable Production and Industrial Applications) - (MAREX) Wydział Biologii, Prorektor ds. Nauki

Wpływ infrastruktury transportowej na międzynarodową konkurencyjność Europy (Impact of Transport Infrastructure on Interanational Competitiveness of Europe) (I-C-EU)

Wydział Ekonomiczny
Building bridges between specialists on computational and empirical risk assessment of engineered nanomaterials (Nanobridges) Wydział Chemii

Optymalne regulacje i infrasturuktura dla powiązań lądowych, lotniczych i morskich (Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces) (ORIGAMI)

Wydział Ekonomiczny

Powiązania krótko i długodystansowych sieci transportowych (Interconnection between short and long-distance transport networks) (INTERCONNECT)

Wydział Ekonomiczny

Przewidywanie właściwości, oddziaływań i toksyczności nanocząstek oraz ich zachowania w środowisku naturalnym (Modelling properties, interactions, toxicity and environmental behaviour of engineered nanoparticles) (NanoPuzzles)

Wydział Chemii
Forum wspomagające implementację przeyszłego systemu transportu zgodnie z zapisami Białej Księgi (Transforming European transport through an Active Actors Forum) (TRANSFORUM) Wydział Ekonomiczny
Dynamic citizens active for sustainable Mobility (Dynamiczne działania obywatelskie dla zrównoważonej mobilności) - Dyn@mo Wydział Ekonomiczny

Wdrażanie Innowacji w Transporcie w Europie (Transport Innovation Deployment for Europe) (TIDE)

Wydział Ekonomiczny
CENTRUM BIOTECHNOLOGII MOLEKULARNEJ DLA ZDROWEGO ŻYCIA: rozwiązania z dziedziny biotechnologii dla życia i zdrowia organizmów oraz środowiska w oparciu o laboratorium spektrometrii mas
 (Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life) (MOBI4health)
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Jasna ściśnięta próżnia i jej zastosowania (Bright Squeezed Vacuum and its Applications) (BRISQ 2)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Granice, krajobrazy polityczne i przestrzenie dialogu społecznego: potencjał i wyzwania ewoluującego pojęcia granic w po-zimnowojennym świecie (Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War World) (EUBORDERSCAPES) Wydział Oceanografii i Geografii
Składowanie CO2 pod dnem morza: wpływ na ekosystemy morskie (Sub-seabed CO2 Storage: Impact on Marine Ecosystems) (ECO2) Wydział Oceanografii i Geografii

Quantum resOurces: conceptuaLs and APplicationS (QOLAPS)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Makroskopowe kwantowe superpozycje światła wytworzone w procesie kwantowego klonowania w zastosowaniach do kwantowych technologii (Macroscopic Quantum Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies) (QCAT) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Losowość i splątanie kwantowe (Randomness and Quantum Entanglement) (RAQUEL) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Horyzont 2020
Elektryfikacja transportu publicznego w miastach (Electrification of public transport in cities) (ELIPTIC) Wydział Ekonomiczny
Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks — NanoREG II Wydział Chemii
Metagenomika jako źródło innowacji (Virus-X: Viral Metagenomics for Innovation Value) Wydział Biologii
Transformacja strukturalna na rzecz odpowiedzialnych badań w zakresie nauk biologicznych (Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences) (STARBIOS 2) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Zaawansowane materiały o wysokim współczynniku proporcji i materiały wieloskładnikowe: W kierunku kompleksowych testów i inteligentnych strategii bezpiecznego projektowania Wydział Chemii
Datowanie skamieniałości przy użyciu danych molekularnych - innowacyjne podejście do określenia wieku bursztynu bałtyckiego (Dating fossils with molecules - innovative approach to determine the age of Baltic amber) - AMBER Wydział Biologii
Rozwój i wdrożenie zrównoważonej platformy modelowania dla Nanoinformatyki (Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics) (NanoInformaTIX) Wydział Chemii
Zmiana funkcjonowania instytucji poprzez wdrożenie Planu Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn/Modifying Institutions by Developing the Gender Equality Plans Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
W poszukiwaniu kompromisu pomiędzy Europą a jej obywatelami poprzez demokrację i praworządność (Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law )- RECONNECT Wydział Prawa i Administracji
Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Miasta jako areny politycznych innowacji wspierających rozwój demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej Wydział Oceanografii i Geografii
Inteligentna kontrola odporności klimatu w Europejskich Miastach Przybrzeżnych Wydział Oceanografii i Geografii
Ugruntowanie praktyk odpowiedzialnych badań i innowacji w obszarz nauk biologicznych (RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciencies) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Identyfikacja genów regulujących pamięć transkrypcyjną metodą selekcji komórkowej Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (MCBSP)
Wiedza na wyciągnięcie ręki: wiedza kliniczna dla ludzkości Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (MCBSP)
Pracujący, ale ciągle biedny (Working Yet Poor) - WorkYP Wydział Prawa i Administracji
Stowarzyszenie Europejskich Laboratoriów Biologii Morza Plus - Assemble Plus (Association of European Marine Biological Laboratories Plus) (Assemble Plus) Wydział Oceanografii i Geografii

 

Duże zainteresowanie środkami w ramach Horyzont Europa - Portal edukacyjny  Perspektywy

Horyzont Europa:

Wsparcie badań nad szczepionkami przeciwnowotworowymi w celu odkrycia nowych sposobów terapii (Enhancing Cancer Vaccine Science for New Therapy Pathways) Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (MCBSP)
Odporna na zmianę klimatu i zrównoważona pod względem środowiskowym infrastruktura transportowa żeglugi śródlądowej (Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus on inland waterways) Wydział Ekonomiczny
Przyspieszanie przekształceń instytucjonalnych w szkołach wyższych poprzez przyjęcie usług akceleracyjnych (Catalysation of institutional transformations of Higher Education Institutions through the adoption of acceleration services) Biuro Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
Urzeczywistnianie integracji, reprezentacji i upodmiotowienia kobiet (Realising Girls’ and Women's Inclusion, Representation and Empowerment) Wydział Nauk Społecznych
Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013
Planowanie przestrzenne w ramach Regionu Bałtyckiego (The Baltic 21 Eco Region Project, Eco-Region of the Baltic Sea Region Programme 2007-2013) - ECO REGION Wydział Ekonomiczny

Bałtyckie Forum Innowacyjnych Technologii Gospodarowania Gnojowicą (Baltic Forum for Inventive Technologies for Sustainable Manure Management) (Baltic MANURE)

POMCERT

Projekt Promocji Bioenergii w Regionie Morza Bałtyckiego The Baltic Sea Region Bioenergy Promotion Project (Bioenergy Promotion)

POMCERT
Planowanie przestrzenne w ramach Regionu Bałtyckiego (The Baltic 21 Eco Region Project) - EcoRegion Wydział Ekonomiczny
Testowanie nowych koncepcji zintegrowanego monitoringu środowiska Bałtyku (Baltic Sea Pilot Project: Testing new concepts for integrated environmental monitoring of the Baltic Sea) (BALSAM) Wydział Oceanografii i Geografii

Economic Crises: Resilience of Regions (ECR2)

Wydział Oceanografii i Geografii

Morska energetyka Wiatrowa w Regionie Południowego Bałtyku (South Baltic Offshore Wind Energy Regions) (OFFER)

POMCERT
Zrównoważone Łańcuchy Odnawialnych Źródeł Energii w Regionie Południowego Bałtyku (Sustainable RES-CHAINS in the South Baltic Region) - RES-CHAINS POMCERT
Mokradła, Glony i Biogaz - projekt przeciwdziałania eutrofizacji Południowego Bałtyku (Wetlands, Algae and Biogas - A southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project) (WAB) POMCERT

Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowegona obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba (Re-vitalisation of the European Route in the South Baltic Area - Pomeranian Way of St. James) (RECREATE)

Wydział Ekonomiczny

Catching the Future - Business and Development Exchange in the South Baltic Region

Wydział Ekonomiczny
Capacity Building Project (CBP) POMCERT

TROLLEY - Promowanie elektrycznego transportu publicznego (TROLLEY - Promote Clean Public Transport)

Wydział Ekonomiczny
Polish-Romanian initiative to test a shared teaching module in diagnostics of environment (PRIDE) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju przybrzeżnych obszarów miejskich (Partnership for sustainable development of costal urban areas) Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
Nowe podejście do przepisów migracyjnych w południowo-wschodnim obszarze Morza Bałtyckiego: kontekst europejski (New approach to migration regulation in south-eastern Baltic sea area: the European context) Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
Współpraca uniwersytetów terenów pogranicza w zastosowaniu technik wideo (Cooperation between borderland universities in the application of video techniques)  - VIDEOCOM Akademicka Telewizja Edukacyjna
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych (The assessment of reasons of failures at school) - DIAG-DYS Wydział  Nauk Społecznych
The German Hanse as a Distant Mirror Wydział Filologiczno - Historczyny
InterMareC - Baltic enviroment for aquaculture development (BEAD) Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii

BaSiM - Baltic Sea Information MoBaSiM - Baltic Sea Information Motorwaystorways

Wydział Ekonomiczny

AGORA - networt Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region

Wydział Ekonomiczny
Scan Balt Campus - europejski model współpracy międzynarodowej i międzysektorowej w budowaniu wspólnej platformy edukacyjnej, naukowej i innowacyjnej (Scan Balt Campus - a European model case for transactional and transectoral institution building in education, research and development) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region / ESPON BSR TeMo Wydział Ekonomiczny
Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2014-2020:
Rozwój potencjału dziedzictwa archeologicznego w strefie Południowego Bałtyku (Growth potential of Archaeological Cultural heritage in the South Baltic) - GAC Wydział Historyczny
Wzrost błękitnej gospodarki poprzez kursy e-learning wykorzystujące produkty badawczo-rozwojowe i mobilność wirtualną (Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility) - Focus Wydział Oceanografii i Geografii
Instrumenty morskiego planowania przestrzennego w zrównoważonym zarządzaniu morskim (SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance) (nr umowy STHB.04.01.00-22-S104/17) Wydział Prawa i Administracji
Instrumenty morskiego planowania przestrzennego w zrównoważonym zarządzaniu morskim (SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance) (nr umowy STHB.04.01.00-22-0111/17) Wydział Prawa i Administracji
Bałtycka Sieć Naukowa-Potęga Naukowa/ Baltic Science Network - A Science Powerhouse - BSN-powerhouse Wydział Zarządzania
Bałtycka Błękitna Biotechnologia (Baltic Blue Biotechnology Alliance) (ALLIANCE) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Innowacyjne rozwiązania minimalizowania emisji szkodliwych substancji na i z terenów Morza Bałtyckiego /Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances and exposure to ecosystems and humans at and from urban areas around the Baltic Sea (NonHazCity) Wydział Chemii
Baltic Heritage Routes. Rozwój infrastruktury turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym w obszarze  południowego Bałtyku (Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area) Wydział Ekonomiczny
Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii akwakultury w obszarze Południowego Bałtyku (InnoAquaTech - Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area) (InnoAquaTech) Wydział Oceanografii i Geografii

Stworzenie trwałej podstawy dla innowacyjnej Archeoturystyki - nowa ”zielona” trasa archeologiczna w południowym regionie Morza Bałtyckiego (Laying fixed foundations for innovative Archaeotourism - a new “green” Archaeoroute in the Southern Baltic Sea Region) (ArchaeoBalt)

Wydział Historyczny

Przygotowanie opcji zarządzania w celu zmniejszenia ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych  poprzez transport morski w Regionie Morza Bałtyckiego /Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping - Complete

Wydział Oceanografii i Geografii
Opracowanie oraz transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii dotyczących akwakultury w obszarze Południowego Bałtyku (Development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area - InnoAquaTech) Wydział Oceanografii i Geografii
Bioekonomia na rzecz "błękitnego wzrostu" w Regionie Morza Bałtyckiego (Bioeconomy for Blue Growth in the Baltic Sea Region - a platform project to capitalize on the outputs of complementary transnational projects) - BluePlatform Wydział Oceanografii i Geografii
Bałtycka Sieć Naukowa-Potęga Naukowa/ Baltic Science Network - BSN Wydział Zarządzania
Aquaculture Virtual career development Platform for the South Baltic region; 2014 – 2020 Interreg South Baltic Programme Wydział Oceanografii i Geografii
Rozwój i transfer technologii dla błękitnej bioekonomii w regionie Morza Bałtyckiego Wydział Oceanografii i Geografii
Wzmocnienie transportu kombinowanego w regionie Morza Bałtyckiego (Strenghtening combined transport in the Baltic Sea Region) - Combine Wydział Ekonomiczny
Oparta o środowisko turystyka welleness – nowa koncepcja zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku (Nature-based wellness tourism - New Concept of the Sustainable development of the SBA) Wydział Prawa i Administracji
Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2021-2027:

Transfer technologii w kierunku systemów recyrkulacyjnych w akwakulturze, w regionie Morza (Technology Transfer for thriving Recycling Aquaculture Systems in the Baltic Sea Region ) Wydział Oceanografii i Geografii
Forum akwakultury w kierunku rozwoju praktyk ekonomii cyrkularnej (Aquaculture expert floor for circular economy practice) Wydział Oceanografii i Geografii
SUMPs for BSR – enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities Wydział Ekonomiczny
Mobilny Szpital – tworzenie przyjaznego środowiska dla dzieci i ich rodzin (Mobile Hospital, Digital counseling environment for children and families ) Wydział Nauk Społecznych
Public Transport Infrastructure in Central Europe – facilitate transitioning to circular economy (CE4CE) Wydział Ekonomiczny
Niebieskie Łańcuchy Dostaw (Blue Supply Chains) Wydział Ekonomiczny
Circular Ocean-bound Plastic (COP) Wydział Chemii
Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Klimat północnej Polski w ostatnim 1000 lat: Powiązanie przyszłości z przeszłością (Climate of nothern Poland during the last 1000 years: Constraining the future in the past) (CLIMPOL) Wydział Oceanografii i Geografii
Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakowi (Design of BTLA inhibitors as new drugs against melanoma) Wydział Chemii
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Absolwent w pomorskim przedsiębiorstwie - program stażowy dla Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego - APoP Biuro Programów Europejskich
Uniwersyteckie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowo - Dydaktyczne w Sopocie Wydział Zarządzania
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze - POG Wydział Ekonomiczny
System Gospodarki Elektronicznej Pomorza dla MSP - SGE Wydział Zarządzania
Program stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego zajmujących się badaniami nad rozwojem gospodarki innowacyjnej Pomorza Wydział Zarządzania
Stypendia dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na prowadzenie badań naukowych Wydział Chemii
Erasmus+
Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (Promoting LLL  in HE by implementing innovative practices in RPL) (EDUPRO) Wydział Nauk Społecznych
Modernizacja indonezyjskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem europejskich dobrych praktyk kształcenia (Modernizing Indonesian Higher Education with Tested European Pedagogical Practises) (INDOPED ) Wydział Nauk Społecznych
Profilaktyka dla dzieci przez ustrukturyzowaną zabawę i dramę (Achieving Resilience Through Play and Drama) (ARTPAD) Wydział Nauk Społecznych
Innowacyjna koncepcja blended learning do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych (The innovative blended learning concept fo resources efficiency) (RELeCo) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Edukacja przyrodnicza dla lepszego życia – wsparcie nauczycieli i uczniów (Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature) Wydział Biologii
Kształcenie dla holistycznej, relacyjnej i inkluzywnej edukacji dzieci i młodszych uczniów (Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education) - Thriece Wydział Nauk Społecznych
Energia dla przyszłości. Studia europejskie wobec wyzwań dla obszaru  Unii Europejskiej - Eunergy (Energy for the Future. European studies to challenges in the  European Union) - EUnergy Wydział Nauk Społecznych
Kolory Inkluzji Młodzieży Metropolitalnej (Color Made Inclusive) - COMIN Wydział Nauk Społecznych
Zawodowy język niemiecki (deutsch.info - vocational courses of the German language Wydział Filologiczny
SENSE in transnational transport in the EU Wydział Prawa i Administracji
Europejski Uniwersytet Morski (European University of the Seas) Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia
Kompetencje w zakresie niepewności zawodowej Wydział Ekonomiczny
Przygotowanie doktorantów w obszarze nauk o morzu do podjęcia kariery zawodowej na europejskim rynku pracy w sektorze poza akademickim Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
Mobilność edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego [2014-1-PL01-KA103-000060] Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu [2015-1-PL01-KA103-014826] Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (Rosja) [2015-1-PL01-KA107-016317] Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (Serbia) [2015-2-PL01-KA107-022758] Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu [2016-1-PL01-KA103-023365] Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi [2016-1-PL01-KA107-023880] Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu [2017-1-PL01-KA103-036230] Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi [2017-1-PL01-KA107-036231] Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu [2018-1-PL01-KA103-047788] Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi {2018-1-PL01-KA107-048174] Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu [2019-1-PL01-KA103-061955] Biuro Współpracy Międzynarodowej
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi [2019-01-PL01-KA107-064838] Biuro Współpracy Międzynarodowej
Opracowanie innowacyjnej, zgrywalizowanej i interaktywnej metody zaawansowanego zdobywania umiejętności poprzez e-nauczanie i e-uczenie/ Development of Innovative, Gamified and Interactive Method for Advanced e-Teaching and E-learning of Skills; [2020-1-SI01-KA226-HE-093593]

Wydział Ekonomiczny

Innovative competence in on-line higher education [2020-1-PL01-KA226-HE-096278] Wydział Ekonomiczny
Współpraca na rzecz innowacji w zakresie dobrych praktyk dydaktycznych w dziedzinie Ekonomii i Nauk o Zarządzaniu/ Partnership for Innovation of Exact Supporting Courses in Economics and Management Study Programmes Wydział Zarządzania
Przygotowanie doktorantów w obszarze nauk o morzu do podjęcia kariery zawodowej na europejskim rynku pracy w sektorze poza akademickim/ Preparing doctoral students in marine sciences for careers out of academia in a European context Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
Kompetencje w zakresie niepewności zawodowej/Professional UNcertainty Competence Wydział Ekonomiczny
Współtworzenie treści szkoleniowych w zakresie psychologii sportu i przygotowania mentalnego w Europie/ Co-construction of training content in Sport Psychology and Mental Preparation in Europe Wydział Nauk Społecznych
Wsparcie i uznanie dla kobiet kibicujących w europejskiej piłce nożnej przez badania, zapobieganie i środki zaradcze/ Support & Awareness for Female fans in European football through Research, prevention, and remedy Wydział Nauk Społecznych
Erasmus+ Erasmus+ 2021-2027:
Motywacja do działania (MotivAction) Wydział Prawa i Administracji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Budowanie świadomości studentów Wydziału Nauk Społecznych dotyczących środowiska i zmian klimatycznych - EKOSTUDENT Wydział Nauk Społecznych
Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii (Leisure practices and perception of nature. Polish tourists and migrants in Iceland) Wydział Nauk Społecznych
Wizyta przygotowawcza (Preparatory visit) Wydział Nauk Społecznych
Przygotowanie projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS Wydział Filologiczny

W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim (Ideal Quality in Good Quantity – the program of interdisciplinary developmental support of a foreign language student by the method of academic tutoring at the University of Gdansk) (IQ)

Wydział Filologiczny
Rozwój projektu filmu studenckiego Niewidzialne powiązania jako poszerzenie współpracy UG – NTNU oraz przygotowanie bazy pod kolejne działania (Developing the student film Invisible ties as a widening of the UG – NTNU cooperation and preparing the base for upcoming mutual actions) Wydział Filologiczny
Sieć współpracy młodzieży na rzecz bałtyckości Wydział Filologiczny
Przygotowanie projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Islandzką Filmoteką Narodową Wydział Filologiczny
Iceland Liechtenstein Norway grants logo

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021:

Mobilność w szkolnictwie wyższym Projekt Ogólnouczelniany
Mobilność w szkolnictwie wyższym komponent II Projekt Ogólnouczelniany
Infect-ERA
Czynniki genetyczne gospodarza związane z procesem tworzenia cccDNA wirusa zapalenia wątroby typu B jako nowe cele terapii przeciwwirusowej i biomarkery - identyfikacja, ocena przedkliniczna i wpływ na choroby wątroby (Host factors in hepatitis B virus cccDNA formation as novel antiviral targets and biomarkers – identification, preclinical evaluation and impact for liver disease) (hepBccc) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
TANGO ERA-NET CO-FOUND:
Systemy trolejbusowe dla inteligentnych miast (Trolley Systems4 Smart Cities) - Trolley 2.0 Wydział Ekonomiczny
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net-co-fund/ QuantERA ERA-NET  Cofund:
Kwantowa super-rozdzielczość w pomiarach przestrzennych i częstotliwościowych (Application-ready superresolution in space and frequency) Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (MCTTK)
Kryptografia niezależna od urządzeń zorientowana na eksperymenty Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (MCTTK)
Częstotliwościowo-czasowa metrologia przy użyciu optymalnych pomiarów kwantowych (Spectral-Temporal Metrology with Tailored Quantum Measurements) Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (MCTTK
JUSTICE
Efektywne prawo do obrony w procesie karnym: europejskie i komparatystyczne studium środków kontroli sądowej (Effective defence rights in criminal proceedings: a European and comparative study on judicial remedies) - JUST Wydział Prawa i Administracji
TRust, Independence, Impartiality and Accountability of judges and arbitrators under the EU Charter; Justice Programme (2014-2020) Wydział Prawa i Administracji
ACURIA - Sądy wobec postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych: dobre pratyki oraz bariery w pięciu państwach UE (CURIA - Courts Under Restructuring and Insolvency Activities: best practices and blockages in five EU countries) Wydział Prawa i Administracji
JUSTICE Justice Programme (2021-2027):
TRust, Independence, Impartiality and Accountability of Legal professionals under the EU Charter - 2/ TRust, Independence, Impartiality and Accountability of Legal professionals under the EU Charter - 2 Wydział Prawa i Administracji
COST
Metody pomyślnego badania cyjanobakterii w wielu jeziorach (Methods for a successful multi-lake survey of cyanobacteria) Wydział Oceanografii i Geografii
Nostoc edaphicum bogatym źródłem biologicznie aktywnych peptydów (Nostoc edaphicum a rich source of bioactive peptides) Wydział Oceanografii i Geografii
EXIL - EXchange on Ionic Liquids Wydział Chemii
NCN - POLONEZ POLONEZ:
Podejście obliczeniowe do badania interakcje białek i glycozaminoglycanów (Computational approaches to study protein-glycosaminoglycan interactions)  Wydział Chemii
Strategie życiowe młodzieży tubylczej w erze globalizacji: mobilność, wiedza, tożsamość (Indigenous youth's livelihood strategies in an era of globalization: mobilities, knowledges, and identities) Wydział Filologiczny
Oszczędne próbkowanie i kwantowa teoria wielu ciał (Compressed sensing and quantum many-body physics) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
„Nie tylko debata "centrum-peryferia". Nowe państwa członkowskie w procesie budowy Unii Europejskiej (Beyond Core-Periphery Debates: New Member States in the Construction of European Unionpreparing the base for upcoming mutual actions) Wydział Oceanografii i Geografii
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Egzosomy jako nośniki informacji pomiędzy komórkami epitelialnymi oraz prezentującymi antygen w celu zapewnienia miejscowej, efektywnej bariery immunologicznej (Targeted exosome-mediated crosstalk between epithelial and antigen presenting cells for effective immunity at barrier sites) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Program Leonardo da Vinci
System szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w laboratoriach chemicznych Wydział Chemii
System e-duk@cji w Regionie Pomorskim Wydział Ekonomiczny
The Focus Alfa Project Wydział Nauk Społecznych
EUROPRACA - Przygotowanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy poprzez udział w praktykach zawodowych organizowanych w krajach Europy (EUROJOB - Prepering Polish students to actvie participating in European Labour Market through European countries placement) Dział Kształcenia UG
RePro - Real-life Business Projects in multicultural Student Centered Learning Wydział Zarządzania
CONNECT - Cultural and Organisational Network for New European Wydział Ekonomiczny
EUROPRACA II - Przygotowywanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy (EUROJOB II - Prepering Polish students to actvie participating in European Labour Market) Wydział Oceanografii i Geografii
EUROPRACA III - Przygotowanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy (EUROJOB III - Prepering Polish students to actvie participating in European Labour Market) Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
Students’ Training in Tourism by a Transnational Consortium at the Eastern Border of the EU witd a View to the Specialized Vocational Training Dział Kształcenia UG
Wędrowne ptaki nie znają granic - zaawansowane szkolenie z zakresu metod badania wędrówek ptaków Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
INCLUDE Wydział Nauk Społecznych
Praktyczne podejście do chemii analitycznej dla wakacyjnej szkoły II (Hands-on approach to analytical chemistry for vocational schools II) Wydział Chemii
PHARE
Wirtualny Kampus Bałtycki - rozwój współpracy oraz budowa struktur instytucjonalnych wśród organizacji partnerskich z krajów basenu Morza Bałtyckiego na rzecz tworzenia, doskonalenia i zapewnienia równomiernego dostępu do programównauczania przez internet (Baltic Sea Virtual Campus) - BSVC Wydział Filologiczno - Historyczny
Rozwój regionalny w obszarze transgranicznym północno-wschodniej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego (Regional development in cross border areas of north east Poland and the Kaliningrad Oblast) Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Zagrożenia pasożytami dla węgorza Anguilla anguilla w obszarze transgranicznym Zalewu Wiślanego Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Manager środowiska - przeszkolenie zawodowe absolwentów wyższych uczelni w zakresie ochrony środowiska POMCERT
EMBO
EMBO AWARD Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Strukturalne podstawy naprawy DNA w ludzkich mitochondriach (Structural basis for DNA repair in human mitochondria) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Struktura i funkcja białka MPV17 (Structure and function of MPV17, a channel critical for mitochondrial DNA metabolism)

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UNESCO
The Aplication of Ecohydrology Metdods for the Restoration and Sustainable management of Coastal Zones Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii; Stacja Morska w Helu
  Bilateral Cooperation in Science and Technology:
Scan Balt Campus Molecular Life Sciences Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Socrates-Erasmus
IICEE - Kompetencje komunikacji interpersonalnej i miedzykulturowej w poszerzonej Europie (Interpersonal and Intercultural Competence) Wydział Ekonomiczny
SOCRATES ERASMUS (99-2013) Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
ODL - Diagnostic of plant patdogenic bacteria Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
ODL - Diagnostic of plant patdogenic bacteria Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Przyszłe umiejętności dla biotechnologii (Future skills for Biotechnology) (FS-BIOTHECH) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Socrates-Comenius
EduC - Education for change. Perspective for education and participation in sustainable development Wydział Nauk Społecznych
Good ID in schools - Good Intercultural Dialogue in school Wydział Nauk Społecznych
Drama Improves Lisbon Key Competences in Education (DICE) Wydział Nauk Społecznych
Erasmus Mundus

Promoting Baltic Sea Region Higher Education Worldwide - BalticStudyNet

Wydział Filologiczny
Doctoral Programme in Marine Ecosystem health and Conservation - MARES Wydział Oceanografii i Geografii
Erasmus
Międzynarodowa szkoła letnia w Kłajpedzie: Zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego (Klaipeda International Summer School: Sustainable Development in the Baltic Sea Region) (BAREGIS) Wydział Filologiczny
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2010 (EILC) Studium Języków Obcych
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2011 (EILC) Studium Języków Obcych
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2012 (EILC) Studium Języków Obcych
Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2013 (EILC) Studium Języków Obcych

OPTIMALE - Optimising professional translator training in a multilingual Europe

Wydział Filologiczny
Działanie typu Mobilność-Szkoły Wyższe Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą
Developing New Distribution Skills for SMEs and HEI Students (DNDS) Wydział Ekonomiczny
Socrates Accompanying Measures
International Conference Globalisation and the Future of Economic, Social and Cultural Rights Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Life Long Learning Programme - Grundtvig
Nowe klucze do kompetencji kluczowych Wydział Nauk Społecznych
Jean Monnet
European Integration. Poland’s membership in the European Union Wydział Ekonomiczny; Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
Center of European Law Wydział Prawa i Administracji; Centrum Prawa Europejskiego
The European Economic Integration - Electronic Platform - JMO-JMO Wydział Ekonomiczny
Specialised Courses within the EU Economic Studies at the Faculty of Economics of the University of Gdansk Wydział Ekonomiczny
Unia Europejska. Uwarunkowania i wyzwania prezydencji Polski w 2011 r. (UE)
(European Union. Determinants and challenges of the Polish Presidency in 2011)
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Dziecięcy dla Europy (Children's University for Europe) Wydział Nauk Społecznych
The Wellcome Trust
The role of molecular chaperones in the maintenance and transmission of mitochondrial DNA Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
A novel transcription activation mechanism in bacteria: DNA-protein and protein-protein interactions at the bacteriophage lambda pR promoter Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich
Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska - ABC POMCERT
Pomorski program Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska PPDKOŚ POMCERT
E-pracownik. Rozwój umiejętności kadr MŚP w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych Wydział Zarządzania
Efektywne zarządzanie w przedsiębiorstwie sektora przetwórstwa rolno-spożywczego Centrum Europejskie
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz drugiego przedmiotu (Edycja I) Wydział Filologiczno - Historyczny
Szkolny doradca zawodowy - Przygotowanie nauczycieli do roli doradcy zawodowego w ramach studiów podyplomowych Wydział Nauk Społecznych
Specjalistka ds. zarządzania środowiskiem POMCERT
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu (EDYCJA II) Dział Kształcenia UG
Szkolny doradca zawodowy Dział Kształcenia UG
EQUAL
Agenda Bezdomności - Standard Aktywnego Powrotu na rynek Pracy Wydział Nauk Społecznych
EUROSTER - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego (działanie 2) Wydział Zarządzania
EUROSTER - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego (działanie 3) Wydział Zarządzania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kampania edukacyjno-informacyjna "Czemu znakujemy ryby?" Wydział Oceanografii
i Geografii
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Innowacyjna perspektywa transportu i logistyki (Innovative perspective of transport and logistics) Wydział Ekonomiczny
Młodzież w Działaniu
Moving Baltic Sea - MBS Akademickie Centrum Kultury

Cyrkolika - kreatywni cyrkiem

Akademickie Centrum Kultury
Eureka
Opracowanie składu aerozolu do nosa chroniącego śluzówkę przed infekcjami (Development of a nasal spray for preventive  use blocking infections) Wydział Chemii
Współpraca Polsko-Tajwańska
Emitujące w wąskich pasmach luminofory do diod świecących do oświetleń i podświetleń (Narrow Band Phosphors for the Application in Lighting and Backlighting of Light-Emitting Diodes) - NBBPL Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Perowskity i szerokopasmowe luminofory na podczerwień do diod świecących Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Nowe luminofory dla białych diod świecących (Novel phosphors for white light emitting diodes) (NOPLID) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 NATO Science Programmes
Molecular Modelling Studies of the Mechanism of Familial Amyloidosis Caused by Mutations of Native Gelsolin Wydział Chemii
Przetargi Komisji Europejskiej
Przetargi Komisji Europejskiej:
Expert Review of the TREMOVE transport model dataset in Poland Wydział Ekonomiczny
Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term implementation of the White Paper on the European Transport policy for 2010 Wydział Ekonomiczny

An impact assessment of the internalisation of the external costs of transport - TREN-E1

Wydział Ekonomiczny
Effective defence rights in criminal proceedings: a European and comparative study on judicial remedies Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów
Granty na granty Granty na granty:
Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej - Sieć naukowa pomiędzy specjalistami w zakresie fotokatalizy teoretycznej i stosowanej (Building web between specialists in theoretical and applied photocatalysis. Wydział Chemii
Ból i stany afektywne: mechanizmy neurobiologiczne, genetyczne oraz innowacyjne farmaceutyki (Pain and affect: neurobiological mechanisms, genetic vulnerabilities and novel theraupeutic targets) Wydział Biologii
Współpraca Polska-RPA Współpraca Polska-RPA:
System wczesnego ostrzegania o zmianach bioróżnorodności w wyniku zmian klimatu (Building an Early Warning System for Biodiversity in the Face of Climate Change) Wydział Biologii
Poznanie biologii, filogenezy i aktywności biologicznej nowoodkrytego czynnika kontrolującego liczebność szkodników integrowanych uprawach cytrusów (Novel biocontrol agent for use in organic/IPM citrus cultivation: biology, phylogeny and biopesticide activity) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
PBS Program Badań Stosowanych:
Otrzymywanie wysokowydajnych tlenoazotkowych luminoforów dla potrzeb przemysłu oświetleniowego - TAZOLED Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Opracowanie komercyjnej metody produkcji podłoży SERS do ultra-czułych i szybkich analiz biomedycznych Wydział Biologii
Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej  - ModInwest Wydział Zarządzania
Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu Wydział Ekonomiczny
Szczepionka przeciw grypie - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowychalnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji szczepionki wektorowej przeciwko chorobie Newcastle u kur Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opracowanie innowacyjnej syntezy oraz formy farmaceutycznej genisteiny i sprawdzenie jej aktywności przeciwłuszczycowej in vivo Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Wydział Biologii
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
Czynna ochrona halofitów astra solnego i babki nadmorskiej w województwie pomorskim - etap I Wydział Biologii
Ochrona in situ gatunków w kompleksie Dactylorhiza incarnata / maculata na terenie województwa pomorskiego Wydział Biologii
Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Referencyjny pomiar właściwości optycznych atmosfery, dystrybucji energii w atmosferze, właściwości aerozoli  Wydział Oceanografii i Geografii
Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów Wydział Oceanografii i Geografii
Czy nasze codzienne działania mogą wpłynąć na zachowanie różnorodności ekosystemów i siedlisk na Ziemi?   Wydział Biologii
Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej Wydział Chemii
Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich Wydział Zarządzania
Biologia rozmnażania i żywotność nasion elismy wodnej (Luronium natans) jako podstawa reintrodukcji tej rośliny na terenie województwa pomorskiego Wydział Biologii
Promowanie kształcenia ekologicznego zgodnie z zasadą najlepszego wykorzystania surowców Wydział Chemii
Wybrane grupy roślin jako promotorzy idei zachowania i ochrony różnorodności gatunkowej oraz siedliskowej Wydział Biologii
Organizacja warsztatów „Wykorzystanie Organizmów Roślinnych w Monitoringu Ekosystemów Wodnych” towarzyszących konferencji międzynarodowej “Use of Algae for Monitoring Rivers and Comparable Habitats” /Use of Plants for Monitoring Aquatic Environments Wydział Oceanografii i Geografii
Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Pomiar koncentracji ozonu w przyziemnej warstwie troposfery Wydział Oceanografii i Geografii
Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów - edycja 2017 Wydział Oceanografii i Geografii
Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów/edycja 2016 Wydział Biologii
Ocena zmienności genetycznej i sukcesu rozrodczego gatunków z rodzaju Gagea Salisb. jako model ochrony geofitów przed antropopresją na terenie województwa pomorskiego Wydział Chemii
Ochrona zasobów genowych dziko rosnących zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego Wydział Biologii
Dofinansowanie studiów podyplomowych pt. "Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych", prowadzonych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Biologii
Stanowisko edukacyjne do absorpcji CO2 Wydział Chemii
Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów Wydział Biologii
Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Badawcze Rozwojowe:
Opracowanie technologii przemysłowego otrzymywania rekombinowanych cholinoesteraz na podstawie klonowania molekularnego genów kodujących enzymy  Wydział Chemii
Rozbudowa kolekcji kultur glonów bałtyckich (CCBA) Wydział Oceanografii i Geografii  
Opracowanie i testowanie zintegrowanego systemu obserwacji zjawisk epizodycznych w Morzu Bałtyckim - wykrywanie i ostrzeganie przed zarożeniem zakwitami glonów (Developing and testing an integrated system of observations of episodic events in the Baltic Sea – to make out and alert against algae blooms) Wydział Oceanografii i Geografii  
LIDER LIDER:
Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. I Dickeya spp. (PATBIOCON) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Innowacyjna terapia infekcji bakteryjnych zwierząt domowych i hodowlanych oparta na fagoterapii (Innovatie therapy of pets and farm animals based on phage therapy) (IPHTA) Wydział Biologii
Nanobiotechnologia jako innowacyjne podejście w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Nowe rekombinowane glikoproteiny E1E2 oraz cząstki wiruso-podobne jako szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C /HCV
(New recombinant glycoproteins E1E2 and virus-like particle for vaccines against hepatistis C virus /HCV) (HCV-VA)
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
System NaNoEXpo - jako innowacyjna technologia procesu produkcji szczepionek nowej generacji (NaNoEXpo) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Poszukiwanie skuteczniejszej terapii raka piersi w oparciu o nowe inhibitory kinaz szlaku MAPK/ERK Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Terapia z zastosowaniem flawonoidów jako innowacyjne podejście w leczeniu mukopolisacharydoz Wydział Biologii
Nowy test diagnostyczny umożliwiający kompleksową identyfikację patogenów odkleszczowych Wydział Biologii

Jadalna szczepionka przeciwko wirusowi grypy dla drobiu (Oral vaccine against influenza virus for poultry) (OVAIVP)

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Szczepionka przeciwko wirusowi ZIKA - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych (Anti-Zika vaccine - innovative methods for antigen construction) (ZIKAVAXIA) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Cząsteczki wirusopodobne produkowane w żywych bioreaktorach jako szczepionka przeciwko najgroźniejszej chorobie drobiu (Virus-like particles produced in life bioreactors as a vaccine against the most dangerous disease of poultry) (BIO-VLP) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
RID Rozwój Innowacji Drogowych:
Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (The impact of time and operating conditions on the durability and functionality of traffic safety protection elements) (OT3-3B/PG-IBDiM-ITS-IMP-UG) Wydział Prawa i Administracji
STRATEGMED STRATEGMED:
Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów (New anticancer compounds interfering function of telomeres) (TARGATTELO) Wydział Chemii
Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji (Novel Technologies for Pharmacological Stimulation of Regeneration) (REGENNOVA) Wydział Chemii
GEKON Generator Koncepcji Ekologicznych (GEKON):
Fotokatalityczne oczyszczanie strumieni powietrza (Kataliza) Wydział Chemii
Program Innowacje Społeczne Program Innowacje Społeczne:
Innowacyjny model społeczno - ekonomiczny korzyści i kosztów w projektach infrastrukturalnych (Innovative model of socioecomomic benefits and costs in infrastructural projects) (MISKK) Wydział Zarządzania
Pilotażowe wdrożenie modelu "Community Sourt" w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce (CCPL) Wydział Nauk Społecznych
TANGO TANGO:
Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczenia farmaceutyków w próbkach środowiskowych, klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem technik GC i GC-MS (Analysis of the implementation possibilities of the innovative methods for determining pharmaceuticals in environmental, clinical and foof samples using GC and GC-MS) (INNOMET) Wydział Chemii
Fotoreaktor cienkowarstwowy (Thin layer photoreactor) (Foto4Chem) Wydział Chemii
Program Patent+ Program Patent Plus:
Międzynarodowa ochrona wynalazku ”Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy”(zgł.P-399993) oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
NCN - Projekty Międzynarodowe Niewspółfinansowane Projekty Międzynarodowe Niewspółfinansowane:
Badanie zmienności genetycznej cyanobakterii z wykorzystanie metody sekwencjonowania wielu genów - MLST (The Arthrospira genus: case model for the improvement of cyanobacterial taxonomy on the basis of Multi-Locus Sequence Typing MLST) (MLSTCYANO) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Możliwosć wykorzystania bakterii antagonistycznych, roślinnych matabolitów wtórnych oraz syntetycznego peptydu CAMEL w ochronie pestkowych drzew owocowych przed patogenamiz gatunków Pseudomonas syringae pv. morsprunorum i ps. S. pv. syringae Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Udoskonalenie taksonomii cyanobakterii z wykorzystaniem metody sekwencjonowania wielu genów -MLTS na przykładzie rodzaju Arthrospira (The Arthrospira genus: case model for the improvement od cyanobacterial taxonomy on the basis of Multi-Locus Sequence Typin /MLST) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Fundacja Sanfilippo Fundacja Sanfilippo:
CoQ10 w chorobie Sanfilippo Wydział Biologii
Wpływ eksperymentalnej terapii z użyciem kurkuminy, kapsaicyny i resweratrolu na zmiany behawioralne, poziom GAG oraz obwodowe i ośrodkowe procesy zapalne w mysim modelu mukopolisacharydozy IIIB Wydział Biologii
Zmiany w cytoszkielecie w komórkach MPS III praz autofagia i zahamowanie syntezy glikozoaminoglikanów w leczeniu choroby Sanfilippo Wydział Biologii
NCN - UWERTURA UWERTURA:
Kropki kwantowe do zastosowań biomedycznych (Quantum dots for biomedical applications) Wydział Chemii
Tsunami czy delikatny przypływ? Europejska myśl prawna w XIX wieku w zderzeniu z kodeksami napoleońskimi (A tsunami or a gentle tide? European legal thought in the nineteenth century when faced with the Napoleonic codes) Wydział Prawa i Administracji
NCN - BEETHOVEN BEETHOVEN 2
Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico Wydział Chemii
Korelacje kwantowe - od kilku do wielu cząstek (Q-CORR) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Nadmorska leśniczówka

Wydział Oceanografii i Geografii
Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data Wydział Oceanografii i Geografii
Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe Wydział Biologii
Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl Wydział Oceanografii i Geografii

Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych

Wydział Biologii
KoderJunior - Szkoła mistrzów programowania /powiat chojnicki Wydział Nauk Społecznych
KoderJunior - Szkoła mistrzów programowania /powiat starogardzki Wydział Nauk Społecznych

https://nawa.gov.pl/
 
Uniwersytet Gdański Przyjazny Cudzoziemcom (University of Gdańsk-International Friendly) IFUG Biuro Współpracy Międzynarodowej
Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (edycja1) Projekt Ogólnouczelniany
Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (edycja2) Projekt Ogólnouczelniany
SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW (zobacz prawo z morskiej perspektywy): promocja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na rynkach wschodnich i azjatyckich (SEA-SEE) Wydział Prawa i Administracji
TANGO GOSPOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych:
Strategia rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników sektora zdrowia z Polsce Wydział Zarządzania
Obywatele Decydują (Citizens Decide) (OD-OIU) Wydział Prawa i Administracji      

https://www.visegradfund.org/
 
International Visegrad Fund:
Wychodźstwo z Europy Środkowo-Wschodniej: wzorce migracji transatlantyckich (East-Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations) Wydział Historyczny
Tożsamość, migracja, międzynarodowość i interkulturowość w literaturach Europy Środkowej ( Identity, Migration, Internationalism and Interculturalism in the Literatures of Central Europe) Wydział Filologiczny
  Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM):
Polish Law on Controlling Emissions of Nutrients in the Baltic Sea Region jako fragment projektu Legal Approaches to Controlling Emissions of Nutrients in the Baltic Sea Region; a Comparative Study of National Laws (BEAM) Wydział Prawa i Administracji
  Cooperation with natural and engineering scientists in Central and Eastern Europe
Control of viral development by the cell cycle regulator: a role for the Escherichia coli SeqA protein in the control of bacteriophage λ DNA replication and gene expression  Wydział Biologii
  Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"
Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół wyższych poprzez rozwój działalności Biur Karier w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca Biuro Karier UG
  Projekt badawczy polsko-hiszpański
Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises traffic between the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdańsk (SEAMOTRA) Wydział Ekonomiczny

 
CHIST-ERA:CHIST-ERA:
Quantum States: Analysis and Realizations (QUASAR) Wydział Matematki, Fizyki i Informatyki
http://www.bip.nauka.gov.pl/przedsiewziecie-strategia-doskonalosci-uczelnia-badawcza/ Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza:
Opracowanie długoterminowego planu rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jako uczelni badawczej Wydział Chemii
Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki (PNFN):
Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. Studium porównawcze Berlina i Hamburga (Soziopolitische Aktivitäten polnischer Migrant/innen in Deutschland. Eine Vergleichsstudie in Berlin und Hamburg) Wydział Oceanografii i Geografii
Gospodarka, finanse a zrównoważony rozwój (Wirtschaft, Finanzen und nachhaltige Entwicklung) Wydział Prawa i Administracji
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-amr Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI-EC-AMR):
Zwalczanie superbakterii opornych na antybiotyki nakierowane na odpowiedź ścisłą za pomocą związków "anty-persister"/ Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response (Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response) (Anti-Persistence) Wydział Biologii
TANGO TECHMATSTRATEG:
Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej (GlassPoPep) Wydział Chemii
Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach ( New generation bioactive molecules delivery systems, based on chemically synthesised and obtained through genetic engineering nanobiomaterials) (BIONANOVA) Wydział Chemii