Weryfikacja wykształcenia

Weryfikacja wykształcenia i udostępnianie danych osobowych

WERYFIKACJA WYKSZTAŁCENIA

Weryfikacja wykształcenia studentów, doktorantów, absolwentów Uczelni oraz uczestników studiów podyplomowych odbywa się za pośrednictwem Biura Kształcenia.

Prośby o potwierdzenie wykształcenia należy przesyłać wyłącznie na adres: weryfikacja@ug.edu.pl

Do prośby o potwierdzenie wykształcenia należy dołączyć zgodę Osoby weryfikowanej na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Gdański.

Uprzejmie informujemy, że weryfikacja wykształcenia może potrwać od tygodnia do kilku tygodni w zależności od okresu studiowania Osoby weryfikowanej.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnia się wyłącznie na pisemnie złożony wniosek, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Wniosek o udostępnienie danych osobowych powinien zawierać, w szczególności następujące informacje:

  1. dane wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy,
  2. dane osoby, której wniosek dotyczy,
  3. zakres danych, które podlegają udostępnieniu,
  4. podstawę prawną udostępnienia danych,
  5. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych.

Udostępnianie danych osobowych studentów, doktorantów i absolwentów Uczelni w zakresie przebiegu i organizacji studiów oraz udzielonej pomocy materialnej odbywa się za pośrednictwem dziekanatów właściwych Wydziałów lub osoby wyznaczonej bezpośrednio przez Dziekana Wydziału.

Udostępnianie danych uczestników studiów podyplomowych w zakresie przebiegu i organizacji studiów podyplomowych oraz udzielonej pomocy materialnej odbywa się za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych lub osoby przez niego wyznaczonej.

 

UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBROTU PRAWNEGO Z ZAGRANICĄ

W dniu 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejęła kompetencje związane z uwierzytelnianem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie przed uzyskaniem na nich legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Tego samego dnia NAWA przejęła również od Ministerstwa Spraw Zagranicznych kompetencje związane z wydawaniem klauzuli apostille na polskich dyplomach ukończenia studiów wyższych, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczeniach o ukończeniu studiów wyższych oraz dyplomach o nadaniu stopni naukowych.

 

W NAWA można poświadczyć:

1) oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym):

  • dyplomów ukończenia studiów;
  • suplementów do dyplomu;
  • dyplomów nadania stopni naukowych (doktorskich i habilitacyjnych);

2) oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych;

3) oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/uwierzytelnianie-dyplomow

 

Uniwersytet Gdański  uwierzytelnia pozostałe dokumenty wydane przez Uczelnię. 

W przypadkach, gdy potrzebne jest uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą należy złożyć w Biurze Kształcenia pisemny wniosek o uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wraz z oryginałem dokumentu do uwierzytelnienia oraz dowodem wniesienia opłaty za uwierzytelnienie dokumentów.

Za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobierana jest opłata w wysokości 26 zł.

Opłatę można wnieść na konto nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 lub opłacić w kasie UG znajdującej się w Rektoracie (nowy budynek Rektoratu, III piętro, pok. 308).

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30 Czerwiec, 2017 - 14:23; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: wtorek, 9 luty, 2021 - 07:41; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska