Deklaracja dostępności - ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ug.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównego serwisu internetowego uczelni.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • częściowo niezachowana struktura kolejności nagłówków
 • niektóre elementy posiadają zbyt słaby kontrast
 • filmy nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • materiały audio nie posiadają transkrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, dostepnosc@ug.edu.pl, tel.: +48 58 523 24 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Gdański, budynek Rektoratu, Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

 1. Budynek wolny od barier architektonicznych, wejście wyposażone w stały podjazd dla wózków inwalidzkich oraz automatycznie rozsuwane drzwi.
 2. W budynku znajdują się dwie windy, których panele sterujące oznaczono alfabetem punktowym Braille’a.
 3. Drzwi do wszystkich pomieszczeń oznaczono etykietami z numeracją w alfabecie punktowym Braille’a
 4. W budynku (na piętrach: 1, 2, 3, 4 i 6) znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 5. W pobliżu wejścia do budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Najdogodniejszy dojazd do wyznaczonych miejsc odbywa się przez Bramę nr 1 zlokalizowaną przy ul. J. Bażyńskiego.
 6. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Aktualnie trwają prace nad udostępnieniem tej usługi online.
 8. W pobliżu budynku Rektoratu UG znajdują się przystanki komunikacji miejskiej: tramwajowy dla linii nr 5, 6 i 12, oraz autobusowy dla linii 149 i 249.

 

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Marzec 2021 - 11:05; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Marzec 2021 - 11:21; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny