O uczelni

NAJWIĘKSZA UCZELNIA W REGIONIE POMORSKIM

Uniwersytet Gdański
- tradycja i nowoczesność

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich kampusów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca w 1970 roku. Powstał  z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku; później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie. Prekursorką Wyższej Szkoły Ekonomicznej była Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie, która rozpoczęła działalność w 1945  roku i już w 1947 wydała pierwsze dyplomy, gdyż kontynuowali w niej naukę studenci trzeciego roku.

20 marca 2020 roku minęło 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś to największa uczelnia w regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 25 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Nauka, współpraca, innowacje

Uniwersytet Gdański osiąga znaczące sukcesy naukowe, umacniając pozycję lidera, szczególnie w zakresie aktywności i badań związanych z morzem. Uczelnia współpracuje w tym zakresie z ośrodkami badawczo-naukowymi ze wszystkich niemal krajów świata. Jako jedna z pięciu polskich uczelni Uniwersytet Gdański tworzy sieć uniwersytetów europejskich, wybranych w konkursie Komisji Europejskiej – ‘European Universities’. Wraz z partnerami – Uniwersytetem w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetem w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetem Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetem Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy) i Uniwersytetem Maltańskim (Malta) – Uniwersytet Gdański tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas - SEA-EU). Uczelnia dwukrotnie została laureatem specjalnego Programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze, który zakłada tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata. Uniwersytet Gdański uzyskał 76 mln złotych na stworzenie dwóch agend:  Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science), które prowadzi dwóch światowej klasy naukowców – prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT), którego dyrektorem jest prof. Marek Żukowski.

Z racji swojego uniwersyteckiego charakteru Uniwersytet Gdański realizuje różnorodne badania naukowe – na uczelni reprezentowane są zarówno dyscypliny humanistyczne, ekonomiczne, jak i nauki społeczne, ścisłe i przyrodnicze. Największe sukcesy naukowe osiągają badacze w obszarach badań biomedycznych i biomolekularnych oraz teoretycznych podstaw technologii kwantowych. I właśnie w tych obszarach naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego dokonują spektakularnych odkryć – biolodzy molekularni czy chemicy odnoszą znaczące sukcesy w zakresie opracowywania nowych leków czy innowacyjnych metod diagnostycznych, a przełomowe odkrycia fizyków kwantowych, opublikowane w światowych czasopismach naukowych, osiągają bardzo wysoką liczbę 1500 cytowań. W obszarach nauk społecznych i humanistycznych należy wymienić szeroko pojęte badania międzykulturowe, obejmujące studia nad relacjami międzynarodowymi z bardzo wielu perspektyw m.in.: kulturowej, ekonomicznej, językowej czy komunikacji międzykulturowej. Bardzo silnie reprezentowane są także badania w zakresie diagnostyki psychologicznej. Natomiast w zakresie badań literaturoznawczych należy wspomnieć o realizowanych dużych, wieloletnich programach naukowych, na przykład w zakresie twórczości i recepcji Brunona Schulza czy badania nad traumami XX wieku m.in. Holocaustem. Historycy na UG, mogą pochwalić się bogatym dorobkiem w zakresie średniowiecznych i nowożytnych dziejów Gdańska. Z kolei archeolodzy są obecni w Iraku, Turcji czy Macedonii a etnografowie badają, między innymi, kulturę aborygeńską. Ważną część naukowej aktywności uniwersyteckich badaczy stanowią badania nad językiem i kulturą Kaszub.

Uniwersytet Gdański jest wysoko notowany w zakresie innowacyjności. Uczelnia otrzymała środki na realizację projektów w ramach największego rozwojowego programu Unii Europejskiej – Horyzont 2020. Wśród 11 projektów warto wymienić trzy z największym dofinansowaniem dla UG: „Transformacja strukturalna na rzecz odpowiedzialnych badań w zakresie nauk biologicznych” (STARBIOS 2), „Metagenomika jako źródło innowacji” (Virus-X) oraz prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC Starting Grant) „Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach”.

Innowacyjne badania i przedsięwzięcia w zakresie m.in.:  błękitnej biotechnologii, bioróżnorodności, morskich ekosystemów, zrównoważonego rozwoju miast, biomedycyny, były prowadzone także w ramach europejskich centrów i sieci doskonałości na Uniwersytecie Gdańskim: Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development (RECOURSE), Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research (BALTDER), Centre of Excellence in Bio-safety and Molecular Biomedicine (BioMoBil), Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MARBEF), European Vigilance Network for the Management of Antiviral Drug Resistance (VIRGIL), Centre of Moleclular Biotechnology for Healthy Life (MOBI4Health).

Na zdjęciu jedno z laboratoriów Wydziału Biologii UG.Uniwersytet Gdański może pochwalić się 76 projektami dofinansowanymi w ramach Programów Ramowych oraz Programu Horyzont 2020. Jest też jedną z najaktywniejszych w Polsce uczelni, która realizuje projekty w ramach funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz inicjatyw wspólnotowych. W okresie programowania 2007-2013 uczelnia podpisała łącznie 71 umów o dofinansowanie projektów, natomiast w okresie programowania 2014-2020 – 63 umowy. Są to między innymi projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród ważnych przedsięwzięć należy wymienić zintegrowane projekty: „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” (ProUG), „Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”.

Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego pozyskują również inne granty europejskie i międzynarodowe np.: w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Bonus, Polonez, Beethoven czy Erasmus Plus. Uczelnia może się także pochwalić sukcesami w aplikowaniu o granty z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Naukowa aktywność badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego jest prowadzona w 21 dyscyplinach naukowych, co przekłada się na znaczące liczby. W okresie od 2002 roku do stycznia 2020 roku uczelnia podpisała około 420 umów o dofinansowanie projektów europejskich i międzynarodowych. Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim realizowane są 82 projekty międzynarodowe – naukowe, badawczo-rozwojowe i dydaktyczne – na łączną kwotę ponad 214 mln zł. Realizowanych jest także 228 projektów krajowych – naukowych i rozwojowych – na łączną kwotę ponad 169 mln zł (są to w większości projekty trwające kilka lat i podana kwota obejmuje całość finansowania).

W efekcie rozwijania więzi między działalnością naukową a praktyką gospodarczą na Uniwersytecie Gdańskim powstaje duża liczba ekspertyz i opinii, mających formę opracowań chronionych ustawą o prawach autorskich. Dzięki działaniom kadry naukowej UG uczelnia staje się inkubatorem przedsiębiorczości w takich dziedzinach, jak biotechnologia, biologia czy chemia.

Uniwersytet Gdański jest notowany w najważniejszych ogólnoświatowych rankingach, wpisując się tym samym do grona najlepszych uczelni w Polsce. Obecność w światowych rankingach, takich jak: QS World University Ranking czy Times Higher Education (THE) World University Ranking jest odzwierciedleniem wysokiej jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych oraz coraz lepszej opinii międzynarodowej, a także wysokiego stopnia transferu wiedzy do gospodarki. Na dynamiczny rozwój Uniwersytetu Gdańskiego wskazuje obecność w gronie 400 najlepszych młodych uczelni wyższych z całego świata w zestawieniu Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2019. Uniwersytet Gdański pojawił się w tym zestawieniu jako jedyna polska uczelnia. Wysoka jest pozycja obszaru nauk o środowisku w rankingu szanghajskim – najwyżej punktowany obszar na całej uczelni i jeden z najwyżej punktowanych w Polsce na podstawie jakości publikacji naukowych, liczby cytowań i współpracy międzynarodowej. Uniwersytet Gdański zajmuje także czwarte miejsce na świecie w rankingu udziału kobiet w publikacjach naukowych na uniwersytetach według zestawienia prezentowanego w CWTS Leiden Ranking 2019.

Uczelnia cały czas prowadzi intensywne działania zmierzające do podniesienia jakości prowadzonych badań naukowych i uzyskała na ten cel dofinansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

In mari via tua

Uczelnia pozostaje wierna swojej pierwszej dewizie z 1970 roku – in mari via tua (w morzu droga twoja). Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak: Stacja Morska Instytutu Oceanografii im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu, Stacja Badania Wędrówek Ptaków czy Stacja Biologiczna w Sobieszewie. Morski wizerunek uczelni to także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku. Dotyczy to przede wszystkim Wydziału Biologii oraz Wydziału Oceanografii i Geografii i takich kierunków, jak: biologia, geografia, ochrona środowiska czy też oceanografia, ale także Wydziału Chemii, na którym prowadzone są badania nad ochroną środowiska morskiego, Wydziału Prawa i Administracji, na którym charakterystyczne jest skupienie się na badaniach prawa morskiego, ustroju miast pomorskich, kryminalistyki morskiej. Na Wydziale Ekonomicznym istnieje Instytut Transportu i Handlu Morskiego, którego pracownicy prowadzą badania dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania transportu i handlu morskiego oraz prowadzą specjalność: międzynarodowy transport i handel morski, kształcąc specjalistów w tym zakresie. Zainteresowania literaturoznawców koncentrują się na mieście i regionie. Kontynuowane są długofalowe projekty badania związków literatury różnych epok z marynistyczną problematyką Pomorza. Trwają prace nad folklorystyką Polski północno-wschodniej i mitologią bałtosłowiańską. W badaniach historyków dominuje problematyka regionu Morza Bałtyckiego, historia Gdańska i Pomorza.[GALERIA]

Oceanograf, statek badawczy Wydziału Oceanografii i Geografii UG.

Uniwersytet Gdański aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację międzynarodowych projektów naukowych, m.in.: w ramach programów Horyzont 2020 (projekt Assamble Plus) oraz Interreg Południowy Bałtyk (projekt Seaplanspace – unikatowa sieć współpracy europejskiej w zakresie zrównoważonego zarządzania morzem). Jest także liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, w skład którego wchodzą uczelnie wyższe z Pomorza oraz instytuty badawcze. Jako jedyna polska uczelnia posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy, katamaran r/v Oceanograf, przeznaczony do prowadzenia interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.

Uniwersytet Gdański realizuje swoją morską dewizę służąc rozwojowi regionu pomorskiego, którego bogactwem jest morze.

Naukowe nagrody i wyróżnienia

Badacze i badaczki z Uniwersytetu Gdańskiego zdobywają polskie i międzynarodowe granty oraz nagrody. Są m.in. laureatami stypendiów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz najważniejszej naukowej nagrody w Polsce, nazywanej Polskim Noblem, przyznawanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. W dziedzinie nauk ścisłych, za badania związane z fizyką kwantową, w 2008 roku zdobył ją prof. Ryszard Horodecki, a w 2013 – prof. Marek Żukowski. W 1999 roku Nagrodę FNP w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych otrzymał także prof. dr hab. Maciej Żylicz, wówczas pracownik naukowy Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku, za badania nad białkami regulatorowymi. W 2018 r. dr hab. Michał R. Szymański prof. UG został laureatem EMBO Installation Grants, otrzymując tym samym finansowanie na założenie innowacyjnego laboratorium badawczego, a w 2019 r. wyróżnienie w postaci bardzo prestiżowego grantu Komisji Europejskiej – ERC Starting Grant na finansowanie pionierskich, przełomowych badań naukowych.

Wiele naukowych nagród zdobywają młodzi naukowcy oraz badacze wdrażający nowe technologie i rozwiązania do gospodarki. Uniwersytet Gdański wyróżnia się także w zakresie wysokich notowań kobiet w światowej nauce. Uczelnia znalazła się na czwartym miejscu wśród uniwersytetów na świecie w odniesieniu do liczby kobiet badaczy wśród autorów publikacji naukowych (w rankingu CWTS Leiden 2019).

Nie sposób wymienić wszystkich nagród, ale niepodważalną naukową pozycję uczelni buduje najważniejsza na Pomorzu Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Od początku jej ustanowienia naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego są jej laureatami. W dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych: prof. dr hab. Maciej Żylicz (1992), prof. dr hab. Karol Taylor (1995), prof. dr hab. Zbigniew Grzonka (1999), prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (2003), prof. dr hab. Marcin Pliński (2007), prof. dr hab. Ryszard Horodecki (2008), prof. dr hab. Jerzy Błażejowski (2012), prof. dr hab. Marek Żukowski (2015), prof. dr hab. Piotr Stepnowski (2018), prof. dr hab. Ewa Łojkowska (2021). W kategorii nauk humanistycznych: prof. dr hab. Roman Wapiński (2001), prof. dr hab. Edmund Kotarski (2002), prof. dr hab. Józef Bachórz (2003), prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (2004), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (2005), prof. dr hab. Jerzy Limon (2006), prof. dr hab. Małgorzata Czermińska-Książek (2007), prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (2009), prof. dr hab. Jan Burnewicz (2010), prof. dr hab. Mirosław Szreder (2011), prof. dr hab. Brunon Synak (2012), prof. dr hab. Stefan Chwin (2013), prof. dr hab. Mieczysław Nurek (2014), prof. dra hab. Jerzy Zajadło (2016), prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (2017), prof. dr hab. Maria Mendel (2020), prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska - Kiljańczyk (2021).

W 2003 roku w Gdańsku powołano naukową nagrodę dla młodych naukowców pod nazwą „Młody Heweliusz”, która od 2006 roku nosi nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. W gronie wyróżnionych znaleźli się: dr Sławomir Antkiewicz (2003), dr Oktawian Nawrot (2004), dr Karol Horodecki i dr Monika Bokiniec (2006), dr Kamil Zeidler (2007), dr Michał Harciarek (2008), dr Paweł Antonowicz i dr Robert Łyżeń (2009), dr Sylwia Freza i dr Magdalena Giers (2011), Jakub Szlachetko (2012), Piotr Kitowski (2013), dr Anna Klimaszewska i dr Marta Kolanowska (2014), mgr Wacław Kulczykowski (2016), mgr Piotr Zieliński (2017), dr Marta Skowron Volponi (2018), dr Karolina Pierzynowska i mgr Aleksandra Mańkowska (2019), mgr Klaudiusz Czudek (2020).

Uniwersytet otwarty - kształcenie, studenci, możliwości

Uniwersytet proponuje zróżnicowane formy kształcenia. Część z nich ma charakter interdyscyplinarny, niektóre są realizowane we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, krajowymi i zagranicznymi, w tym poprzez programy wymiany studentów, takie jak MOST czy ERASMUS Plus oraz w ramach bilateralnych umów. Oferta jest skierowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ich wieku, sytuacji zawodowej, miejsca zamieszkania oraz dotychczasowego wykształcenia.Budynek Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na  89 kierunkach studiów w zakresie 205 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wyróżnia je interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Najnowsze kierunki studiów i specjalności znajdujące się w ofercie to między innymi Informatyka o profilu praktycznym, Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, Produkcja form audiowizualnych, Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, Geografia fizyczna z geoinformacją, Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology). W ostatnich latach na UG pojawiły się także Genetyka i biologia eksperymentalna, Psychologia pracy i biznesu, Modelowanie matematyczne i analiza danych, Biznes chemiczny, Sinologia, Neurobiopsychologia, Aplikacje informatyczne w biznesie, Podatki i doradztwo podatkowe. Uniwersytet Gdański poszerza także ofertę kierunków w języku angielskim, można tu studiować między innymi Intercultural and Business Relations in Europe, Intercultural and Business Relations in Europe,  Financial Analyst, Cultural Communication, Criminology and criminal justice. W planach są kolejne, m.in. Business Informatics.

Kontynuowaniu zainteresowań naukowych, ale również doskonaleniu już zdobytych kwalifikacji, pomaga szeroka oferta studiów podyplomowych oraz możliwość pogłębionych studiów w szkołach doktorskich – Międzyuczelnianej Szkole Biotechnologii UG i GUMed, Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.  Bogata oferta studiów podyplomowych pozwala na podnoszenie umiejętności zawodowych oraz zdobywanie nowych kwalifikacji I certyfikatów.

Studenci mają do wyboru siedem języków obcych, które mogą poznawać w ramach lektoratów językowych. Szeroka jest oferta zajęć fizycznych, studenci mogą wybierać między kilkunastoma dyscyplinami sportowymi. Kształcenie obejmuje również udział studentów w pracach badawczych. Na uczelni aktywnie działa 120 wydziałowych studenckich kół naukowych, 11 doktoranckich kół naukowych oraz 17 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych, część studentów pierwsze naukowe doświadczenia może zdobywać również w trakcie realizowanych przez nauczycieli akademickich grantów. Nowe formy kształcenia sprzyjają wykorzystywaniu w przekazywaniu wiedzy multimediów, pojawiają się interaktywne kursy e-learningowe, coraz więcej książek i czasopism udostępnianych jest elektronicznie.

Studenci UG w trakcie studiów korzystają z nowoczesnych pracowni, ułatwiających zdobywanie zawodowych umiejętności. Są to między innymi najnowocześniejsze w Polsce akademickie studio telewizyjne – Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego, w którym studenci mają praktyczne warsztaty w zakresie dziennikarstwa czy filmoznawstwa i nowoczesne w pełni wyposażone studio radiowe. To także laboratorium Thomson Reuters Data Suite z bezpłatnym dostępem do informacji finansowych firm, unikatowy dealing room, gdzie studenci w rzeczywistym czasie trenują operacje giełdowe, laboratorium tradingowe, pracownia informatyczna wyposażona w technologie mobilne, laboratorium translatoryczne oraz do nauki tłumaczeń ustnych, laboratorium fizyczne z unikatową aparaturą pomiarową czy pracownia zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego. Ważne miejsce zajmują praktyki studenckie oraz staże, także zagraniczne. Biuro Karier UG, które jest liderem wśród zawodowych doradców województwa pomorskiego, pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju. Przedsięwzięcia te wpisują się w zasadę łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami.  To poszerza możliwości absolwentów UG na rynku pracy i daje uczelni wysokie miejsce wśród polskich uniwersytetów w rankingach zatrudnienia i płac.

Dzieci z Przedszkola UG podczas zajęć z plastyki

 

Poza zdobywaniem wiedzy studenci mogą realizować swoje pasje i poszerzać zainteresowania w wydziałowych i międzywydziałowych studenckich kołach naukowych oraz organizacjach studenckich,  a także w zdobywającym na międzynarodowych festiwalach nagrody Akademickim Chórze Uniwersytetu Gdańskiego, Zespole Pieśni i Tańca Jantar oraz Akademickim Centrum Kultury Alternator, które organizuje znaczące dla regionu pomorskiego przedsięwzięcia kulturalne i imprezy. Ważną częścią życia akademickiego jest sport, a drużyny Akademickiego Związku Sportowego UG oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu sięgają po medale i laury w najważniejszych imprezach sportowych w Polsce i świecie.

Studenci działający w kołach naukowych i studenckich organizacjach osiągają spektakularne sukcesy. Za innowacyjne pomysły, wynalazki i informatyczne aplikacje każdego roku zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach w USA, Europie i krajach azjatyckich. Wyróżniają się działalnością badawczą i organizacyjną, także na rzecz lokalnej społeczności Pomorza. Są laureatami największego na Pomorzu konkursu Czerwonej Róży dla najlepszych studentów (laureatką i tym samym najlepszą studentką Pomorza w 2019 roku została Agnieszka Piotrowska-Kirschling), prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowe Granty, a także najważniejszego na Pomorzu naukowego wyróżnienia – Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena.  Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego są jej laureatami od początku ustanowienia. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego zdobywają stypendia Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego, odnoszą spektakularne sukcesy sportowe, zdobywają nagrody dla młodych twórców kultury. Sukcesy osiąga Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, pomagając studentom w zdobywaniu zawodowej samodzielności poprzez zakładanie własnych firm. Uniwersytet Gdański znalazł się pierwszej dziesiątce polskich uczelni najbardziej przyjaznych młodym przedsiębiorcom, uzyskując nadany przez AIP tytuł – TOP 10 Startup Friendly.

Każdego roku Uniwersytet Gdański gości także coraz większa liczbę studentów z zagranicy. W roku akademickim 2019/2020 w ramach pełnego toku studiów na Uniwersytecie Gdańskim studiuje 496 cudzoziemców z całego świata, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Indii, Chin, Azerbejdżanu, USA, Norwegii czy Wielkiej Brytanii. W ramach Programu Erasmus na uczelnię przyjechało 116 studentów, najwięcej z takich krajów jak Hiszpania, Turcja, Włochy, Rumunia, Niemcy, Francja, Portugalia, Grecja i Chorwacja.

Uniwersytet Gdański realizuje ideę lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie poprzez proponowanie uczestnictwa w życiu akademickim w ramach Uniwersytetu Otwartego. Od wielu lat na uczelni działa cieszący się ogromną popularnością Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, do najmłodszych skierowana jest oferta Uniwersytetu Dzieci, młodzież uczy się Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Prezydenta Pawła Adamowicza, funkcjonuje nowatorskie przedszkole uniwersyteckie. Uniwersytet Otwarty to także szeroka oferta otwartych wykładów, debat, spotkań, możliwość zwiedzania uniwersyteckich kampusów, w tym tak wyjątkowych miejsc jak Muzeum Kryminalistyki, Muzeum Inkluzji w Bursztynie, unikatowy EkoPark UG.

Rozwój inwestycyjny Uniwersytetu Gdańskiego

Rozwój inwestycyjny Uniwersytetu Gdańskiego koncentruje się na rozbudowie uczelni w ramach trzech kampusów: oliwskiego, sopockiego oraz gdyńskiego. Uczelniana infrastruktura powstaje w znacznej części w ramach środków finansowych pozyskiwanych z programów Unii Europejskiej. Nowoczesne  gmachy wydziałów, pracownie i laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę, otwierają nowe możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem, zapewniają warunki studiowania na miarę XXI wieku. Mają znaczący wpływ na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

Największa liczba studentów, pracowników i budynków Uniwersytetu Gdańskiego jest skoncentrowana w Kampusie w Gdańsku Oliwie. Mieszczą się tam wydziały Biologii, Chemii, Filologiczny, Historyczny, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji, Biblioteka Główna UG, domy studenckie i rektorat. Początek budowy Kampusu w Gdańsku Oliwie to lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, ale intensywny rozwój, który doprowadził do współczesnego obrazu największego i najnowocześniejszego centrum akademickiego, został zapoczątkowany przez budowę nowego gmachu Wydziału Prawa i Administracji (2002 rok). Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, wpisując się w nowoczesny, dynamiczny rozwój Trójmiasta, zmieniła całkowicie wizerunek tej części Gdańska.

 
Budynek Wydziału Chemii UG.

W 2006 roku została wybudowana najnowocześniejsza w regionie pomorskim Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, która stanowi środowiskowe centrum informacji naukowej. W pełni skomputeryzowana oferuje wolny dostęp do ponad pięciuset tysięcy woluminów. Odpowiadające wymaganiom dwudziestego pierwszego wieku czytelnie oraz specjalne sale do indywidualnej pracy służą studentom i społeczności akademickiej całego regionu.

Wśród nowszych inwestycji można wskazać gmach Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii, który został oddany do użytku w 2008 roku. Mieszczą się w nim nowoczesne, wyposażone w multimedia aule, specjalistyczne pracownie socjologiczne, obserwacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, studio fotograficzne, radiowe, a także przestronny hall umożliwiający organizowanie wystaw i koncertów. Od 2019 roku na wydziale funkcjonuje Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt studio telewizyjne z wirtualną scenografią, nowoczesną reżyserką, stanowiskami do montażu materiałów filmowych, newsroomami, posiada profesjonalne komputery i specjalistyczne oprogramowanie. Koszt inwestycji to blisko 5,5 miliona złotych. Uniwersytet otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 4 milionów złotych, a ponad milion złotych stanowi wkład własny. Partnerem projektu jest 2Pi Group sp. z o.o.

Największa inwestycja w Polsce, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to budowa wydziałów Chemii i Biologii.  Koszt projektu, o nazwie „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego” to prawie 240 milionów zł, z czego dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 231 milionów zł. Całkowity koszt budowy Wydziału Biologii wraz z wyposażeniem to prawie 105 milionów zł, a Wydziału Chemii – pond 133 miliony zł.

Nowy gmach Wydziału Biologii, o powierzchni całkowitej ponad 23.000 m², został otwarty 1 października 2012 roku. Obiekt składa się z trzech części: dwóch czterokondygnacyjnych oraz jednej pięciokondygnacyjnej, połączonych przestronnym i imponująco zagospodarowanym zielenią holem. Każde skrzydło budynku przeznaczone jest dla innej specjalności: biologii molekularnej, środowiskowej oraz eksperymentalnej. Znajdują się tam nowoczesne  aule, sale wykładowe, sale do ćwiczeń oraz laboratoria i pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą. W budynku można także oglądać czasowe i stałe wystawy, mieści się tam m.in. Muzeum Inkluzji w Bursztynie, Akwarium Malawi, eksponaty ptaków, gadów i ssaków, wielkoformatowe modele drapieżnych stawonogów, kolekcja roślin mięsożernych, formikarium z mrówkami farmerkami, ekspozycja szkieletów ssaków, ze szkieletem drugiego co do wielkości zwierzęcia na Ziemi – płetwala zwyczajnego (finwala) a także wielkoformatowe murale przedstawiające drzewo życia w ujęciu historycznym oraz molekularnym. Wszystko to sprawia, że jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez uczniów i mieszkańców Trójmiasta.

Uroczyste otwarcie Wydziału Chemii odbyło się 27 maja 2013 roku. Kompleks obiektów wchodzących w skład nowej siedziby to zintegrowany zespół budynków o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz warsztatowo-magazynowym. Całkowita powierzchnia wynosi 28 572 m². Składają się na nią nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne, sale seminaryjno-wykładowe oraz zespoły audytoriów. Nowoczesna infrastruktura zespołu audytoryjnego pozwala na organizację wielosesyjnych konferencji. Uruchomiona została hala technologiczna, w której można prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej i środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych, możliwych dzięki zgromadzeniu nowoczesnej aparatury badawczej.

W 2015 roku oddane zostały do użytku kolejne trzy inwestycje: budynek Neofilologii, administracji centralnej oraz Instytut Biotechnologii. 

W nowym budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego mieszczą się instytuty, które prowadzą studia z języków obcych, zajmują się badaniami i kształceniem w zakresie języka, literatury i kultury innych krajów. Infrastruktura nowego budynku to nowoczesne sale wykładowe, laboratoria do nauki tłumaczeń i fonetyki, sale komputerowe, profesjonalna sala teatralna, centrum e-learningowe oraz pomieszczenia administracyjne. Budynek wyposażony jest w nowoczesne technologie i urządzenia, m.in. w systemy do tłumaczeń symultanicznych. Powstał w ramach projektu o nazwie „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 37 milionów złotych.

Budynek administracji centralnej stanowi odrębne zadanie inwestycyjne. Znajdują się w nim nowoczesne ogólnouczelniane archiwum, Centrum Informatyczne, kwestura, pomieszczenia dla zespołu rektorskiego oraz innych działów merytorycznych administracji centralnej, sale szkoleniowe i konferencyjne.

Wydział Biotechnologii UG.

 

Budowa nowego gmachu Instytutu Biotechnologii zakończyła się w grudniu 2015 rokuProjekt został zrealizowany  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 60,5 miliona zł, a dofinansowanie ze środków Programu – ponad 60,4 miliona. Jest to jeden z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych w Polsce. Budynek o powierzchni użytkowej 7868,18 m² obejmuje łącznie 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Znajdują się w nim specjalistyczne laboratoria – m.in.:  bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, zespół fitotronów, laboratorium o podwyższonych wymaganiach czystości i szczelności, laboratorium izotopowe i pracownie do badań rozwojowych oraz  nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne dla studentów i doktorantów – są to m.in.: laboratoria dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne, sale seminaryjne, sale komputerowe, audytorium, pomieszczenie dla kół studenckich, czytelnia i sala Rady Wydziału.

Najnowsza inwestycja to budynek Instytutu Informatyki, który powstał w ramach projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” (uroczyste otwarcie odbyło się 25 listopada 2019 roku). Budynek składa się z pięciu kondygnacji (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni użytkowej ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt jest skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem. Znajdują się w nim sale seminaryjne, komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe.  Sale dydaktyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej. Inwestycja stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT i służy przede wszystkim studentom informatyki o profilu praktycznym. Wartość inwestycji to ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych, pozostała część – 18 mln złotych, stanowi wkład własny uczelni. Partnerem  projektu jest Kainos Software Poland Sp. z o.o.

Unikatowym miejscem w Kampusie UG w Gdańsku Oliwie jest EkoPark Uniwersytetu Gdańskiego im. Macieja Płażyńskiego (uroczyste otwarcie odbyło się 7 czerwca 2018 roku). Zajmuje obszar pomiędzy wydziałami: Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. Jest to teren zachowania i promocji bioróżnorodności, pełniący funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne. Znajduje się tam unikatowa ekspozycja kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego i prowadzone są badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł prawie 3 miliony złotych. Uczelnia uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 2 mln zł oraz  650 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie w planach jest jeszcze między innymi budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji.

W Sopocie, zgodnie z wieloletnią tradycją, swoje miejsce mają nauki ekonomiczne. Mieszczą się tam wydziały Ekonomiczny i Zarządzania. W 2006 roku powstał tam nowoczesny Ośrodek Dydaktyczno-Konferencyjny Wydziału Zarządzania, a w październiku 2010 roku – Centrum Komputerowe, dzięki któremu została połączona dawna i nowa część Wydziału. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Rozbudowany został także Wydział Ekonomiczny – powstał nowoczesny pięciokondygnacyjny gmach, o powierzchni 5550 m², który w funkcjonalny sposób wykorzystuje przestrzeń pomiędzy skrzydłami dotychczasowej siedziby Wydziału i tworzy z nim integralną całość.

W kampusie gdyńskim, gdzie mieści się Wydział Oceanografii i Geografii, w 2005 roku powstał reprezentacyjny budynek Instytutu Oceanografii z nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami, audytorium i salą ekspozycyjną.

Budowa Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego stała się szansą stworzenia na Pomorzu jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich i naukowych w regionie Morza Bałtyckiego, który obecnie pełni rolę centrum naukowo-dydaktycznego i studenckiego regionu pomorskiego.

Wartości, misja i wizja przyszłości

Przyjęta w 2019 roku przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego strategia, przypomina tradycję uczelni, wskazuje na najważniejsze wartości i misję oraz porządkuje wizję rozwoju do 2025 roku. Naczelnymi wartościami Uniwersytetu są: racjonalne dążenie do prawdy poprzez innowacyjne badania naukowe, podążanie za najlepszymi wzorcami nauki światowej, nowoczesne kształcenie służące rozwojowi cywilizacyjnemu i społecznemu, wzajemny szacunek i zaufanie, tolerancja dla różnorodności poglądów oraz solidarność całej społeczności akademickiej. Posłannictwem Uniwersytetu jest kształcenie cenionych absolwentów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczo-społecznym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów. Kolejną dekadę rozwoju Uniwersytetu cechować będzie tworzenie nowej jakości w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem.

Uniwersytet Gdański, świadom swojego potencjału, wychodzi z inicjatywą prowadzenia wspólnych działań na rzecz nauki przez ośrodki naukowe i instytucje leżące  nad Bałtykiem. Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

 

dr Beata Czechowska-Derkacz,  marzec 2020

aktualizacja: Zespół Prasowy styczeń 2022

Kampus Uniwersytetu Gdańskiego
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30. Czerwiec 2020 - 11:48; osoba wprowadzająca: Arkadiusz Smykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Marzec 2023 - 13:39; osoba wprowadzająca: Tomasz Ballaun