Pensum

1. Pensum dydaktyczne

Pensum dydaktyczne, dalej jako „pensum”, to określony wymiar zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, do którego wykonania jest zobowiązany nauczyciel akademicki, będący pracownikiem badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym.

Pensum jest określone w godzinach dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym) i zależy od stanowiska oraz wymiaru etatu nauczyciela akademickiego:

Pensum pracownika badawczo-dydaktycznego od roku akademickiego 2023/2024
Jeśli nauczyciel akademicki pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

1. profesora,

2. profesora uczelni,

jego pensum wynosi: 180 godzin dydaktycznych rocznie,
1. profesora wizytującego 60 godzin dydaktycznych rocznie,

1. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego,

2. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora,

210 godzin dydaktycznych rocznie,

1. asystenta,

240 godzin dydaktycznych rocznie.

 

Pensum pracownika dydaktycznego od roku akademickiego 2023/2024
Jeśli nauczyciel akademicki pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

1. profesora,

2. profesora uczelni,

jego pensum wynosi: 300 godzin dydaktycznych rocznie,
1. profesora wizytującego 60 godzin dydaktycznych rocznie,

1. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego,

2. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora,

330 godzin dydaktycznych rocznie,
 

1. asystenta,

2. wykładowcy,

3. starszego wykładowcy,

360 godzin dydaktycznych rocznie,

1. lektora,

2. instruktora.

540 godzin dydaktycznych rocznie.

Zasady ustalania pensum, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych, w tym godzin ponadwymiarowych, określa Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.
Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest wykonanie pensum w pełnym wymiarze ustalonym na dany rok akademicki.

Zasady rozliczania godzin pracy nauczycieli akademickich, w tym godzin ponadwymiarowych, oraz wysokość stawek należnego wynagrodzenia określa Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Obniżenie wymiaru pensum

W przypadkach określonych w Regulaminie Pracy UG (§ 19 i § 20), istnieje możliwość obniżenia pensum ustalonego dla danego nauczyciela.

 

obniżenia z tytułu pełnionych funkcji w UG

Zgodnie z § 19 Regulaminu Pracy UG pensum nauczyciela akademickiego obniża się ze względu na pełnienie funkcji:

 1.   Rektora – o 120 godzin dydaktycznych rocznie;
 2.   prorektora – o 90 godzin dydaktycznych rocznie;
 3.   dziekana – o 90 godzin dydaktycznych rocznie;
 4.   prodziekana – o 60 godzin dydaktycznych rocznie;
 5.   dyrektora szkoły doktorskiej – o 60 godzin dydaktycznych rocznie;
 6.   dyrektora CJO i dyrektora CWFiS: o 60 godzin dydaktycznych rocznie,
 7.   kierownika katedry imiennej – rocznie o 50% pensum określonego dla stanowiska, na którym jest zatrudniony       nauczyciel pełniący funkcję kierownika katedry imiennej.

      W powyższych przypadkach, obniżenie pensum nie wymaga złożenia wniosku (tryb bez wnioskowy) przez nauczyciela pełniącego jedną z ww. funkcji.

 

obniżenia z tytułu ważnych zadań dla UG lub zajmowania ważnego i eksponowanego stanowiska publicznego

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1 i 3 Regulaminu Pracy UG Rektor, na wniosek dziekana lub dyrektora CJO lub CWFiS, może obniżyć pensum nauczyciela akademickiego w przypadku gdy:

 1. nauczycielowi zostało powierzone przez Rektora wykonywanie zadań ważnych dla Uniwersytetu (§ 20 ust. 1 pkt 1  Regulaminu Pracy UG);
 2. nauczyciel zajmuje ważne i eksponowane stanowisko publiczne (§ 20 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Pracy UG);

W tych przypadkach wymagane jest złożenie wniosku.

Wzór wniosku - ważne zadania i ważne i eksponowane stanowisko publiczne (link)

Termin złożenia wniosku: do dnia 31 maja

Miejsce  złożenia wniosku: Biuro Kształcenia

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie uwzględniające w szczególności analizę sytuacji finansowej wydziału lub jednostki ogólnouniwersyteckiej.

 

obniżenia z tytułu publikacji

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Pracy UG Rektor, na wniosek dziekana lub dyrektora CJO lub CWFiS, może obniżyć pensum nauczyciela akademickiego w przypadku gdy nauczyciel prowadzi wybitną działalność publikacyjną.

W tym przypadku wymagane jest złożenie wniosku.

Wzór wniosku - publikacje (link)

Termin złożenia wniosku: do dnia 5 czerwca

 

obniżenia z tytułu projektów

Na podstawie przepisu § 20 ust. 2 Regulaminu Pracy UG Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, po zasięgnięciu opinii dziekana lub dyrektora CJO lub CWFiS, może obniżyć pensum nauczyciela akademickiego w przypadku gdy nauczyciel ten kieruje realizacją projektu albo zespołem po stronie Uczelni dla projektów realizowanych w konsorcjum, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

W tym przypadku wymagane jest złożenie wniosku.

Wzór wniosku - projekty (link)

Termin złożenia wniosku: nauczyciel akademicki składa wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego po uzyskaniu decyzji o finansowaniu projektu, lecz nie później niż:

1) do dnia 31 lipca – jeżeli obniżenie pensum ma dotyczyć okresu rozpoczynającego się od semestru zimowego;
2) do dnia 31 grudnia – jeżeli obniżenie pensum ma dotyczyć okresu rozpoczynającego się od semestru letniego.

 

Szczegółowe zasady obniżania pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego w trybie wnioskowym stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy (link).  

 

UWAGA: W przypadku pozytywnej decyzji Rektora (obniżenia pensum) nauczyciel akademicki nie powinien realizować godzin dydaktycznych powyżej obniżonego wymiaru pensum dydaktycznego.

3. Plany i sprawozdania

Dziekan oraz dyrektor CJO i CWFiS przydziela nauczycielowi akademickiemu zajęcia zgodnie z pensum określonym dla danego stanowiska (wynikającym z przepisów § 14 Regulaminu Pracy UG, z uwzględnieniem § 15 Regulaminu Pracy UG) oraz zasadami planowania zajęć, wynikającymi z przepisów § 17 ust. 1 Regulaminu, tj.:

 1. koniecznością eliminacji występowania niedociążeń dydaktycznych;
 2. kolejnością zaliczania zajęć do pensum (określoną w przepisach § 18 Regulaminu Pracy UG);
 3. wymogami dotyczącymi liczebności grup obowiązującymi w UG (zarządzenie nr 98/R/21 Rektora UG, ze zm).

Zestawienia planowanych obciążeń dydaktycznych na dany rok akademickim wprowadza się do programu Pensum do dnia 30 czerwca.  Następnie do dnia 10 października  następuje korekta tych planów obciążeń dydaktycznych. Właściwe plany składa się w Biurze Kształcenia do dnia 31 października tego roku akademickiego.

Po zakończeniu roku akademickiego, jednostki UG przygotowują rozliczenie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich, które stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

Sprawozdania z realizacji obciążeń dydaktycznych są składane w Biurze Kształcenia do dnia 15 lipca każdego roku, z zastrzeżeniem sprawozdań obejmujących zajęcia terenowe, które są składane niezwłocznie po zakończeniu zajęć.

Listy wypłat za pracę w godzinach ponadwymiarowych składa się w Dziale Płac.

 

Akty prawne:

 1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.574);
 2. Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do zarządzenia nr 51/R/22 Rektora UG z dnia 5 kwietnia 2022 r., ze zm);
 3. Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do zarządzenia nr 107/R/22 Rektora UG z dnia 26 września 2022 r., ze zm);
 4. zarządzenie w sprawie liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Gdańskim (nr 98/R/21 Rektora UG, ze zm);
 5. zarządzenie w sprawie określenia harmonogramu zadań dotyczącego przygotowania realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 (nr 173/R/21 Rektora UG, ze zm)
 6. zarządzenie w sprawie określenia harmonogramu zadań dotyczącego przygotowania realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 (nr 128/R/22)

.


Inne osoby prowadzące zajęcia

Zgodnie z art. 73 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajęcia dydaktyczne w uczelni mogą prowadzić również inne osoby, które nie są nauczycielami akademickimi, ale posiadają kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć. Inne osoby prowadzące zajęcia to osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne w uczelni (realizujące część programu studiów), które nie są zatrudnione w charakterze nauczyciela akademickiego w uczelni. Mogą to być np. osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych czy też niezatrudnieni na uczelni doktoranci. Więcej informacji na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/inne-osoby-prowadzace-zajecia/

Posiadanie odpowiednich kompetencji i doświadczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych w UG ww. osoby oświadczają uzupełniając wzór dokumentu Oświadczenie o kompetencjach

Oświadczenie składają we właściwej jednostce zlecającej/powierzającej prowadzenie zajęć nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia zajęć.

Na podstawie tego dokumentu, zgodnie z wytycznymi MNiSW oraz instrukcjami zawartymi na stronie polon.nauka.gov, odpowiedzialne jednostki UG rejestrują inną osobę prowadzącą zajęcia w POL-on.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 6. Marzec 2013 - 12:22; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 16. Listopad 2023 - 11:14; osoba wprowadzająca: Anna Smykowska