Pensum

1. Pensum dydaktyczne

Pensum dydaktyczne, dalej jako „pensum”, to określony wymiar zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, do którego wykonania jest zobowiązany nauczyciel akademicki, będący pracownikiem badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym.

Pensum jest określone w godzinach dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym) i zależy od stanowiska oraz wymiaru etatu nauczyciela akademickiego:

Pensum pracownika badawczo-dydaktycznego od roku akademickiego 2022/2023
Jeśli nauczyciel akademicki pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

1. profesora,

2. profesora uczelni,

jego pensum wynosi: 180 godzin dydaktycznych rocznie,
1. profesora wizytującego 60 godzin dydaktycznych rocznie,

1. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego,

2. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora,

210 godzin dydaktycznych rocznie,

1. asystenta,

240 godzin dydaktycznych rocznie.

 

Pensum pracownika dydaktycznego od roku akademickiego 2022/2023
Jeśli nauczyciel akademicki pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

1. profesora,

2. profesora uczelni,

jego pensum wynosi: 300 godzin dydaktycznych rocznie,
1. profesora wizytującego 60 godzin dydaktycznych rocznie,

1. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego,

2. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora,

330 godzin dydaktycznych rocznie,
 

1. asystenta,

2. wykładowcy,

3. starszego wykładowcy,

360 godzin dydaktycznych rocznie,

1. lektora,

2. instruktora.

540 godzin dydaktycznych rocznie.

Zasady ustalania pensum, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych, w tym godzin ponadwymiarowych, określa Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.
Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest wykonanie pensum w pełnym wymiarze ustalonym na dany rok akademicki.

Zasady rozliczania godzin pracy nauczycieli akademickich, w tym godzin ponadwymiarowych, oraz wysokość stawek należnego wynagrodzenia określa regulamin wynagradzania.

2. Obniżenie wymiaru pensum

W przypadkach określonych w Regulaminie Pracy UG (§ 19 i § 20), istnieje możliwość obniżenia pensum ustalonego dla danego nauczyciela.

 

obniżenia z tytułu pełnionych funkcji w UG

Zgodnie z § 19 Regulaminu Pracy UG pensum nauczyciela akademickiego obniża się ze względu na pełnienie funkcji:

 1.   Rektora – o 120 godzin dydaktycznych rocznie;
 2.   prorektora – o 90 godzin dydaktycznych rocznie;
 3.   dziekana – o 90 godzin dydaktycznych rocznie;
 4.   prodziekana – o 60 godzin dydaktycznych rocznie;
 5.   dyrektora szkoły doktorskiej – o 60 godzin dydaktycznych rocznie;
 6.   dyrektora CJO i dyrektora CWFiS: o 60 godzin dydaktycznych rocznie,
 7.   kierownika katedry imiennej – rocznie o 50% pensum określonego dla stanowiska, na którym jest zatrudniony       nauczyciel pełniący funkcję kierownika katedry imiennej.

      W powyższych przypadkach, obniżenie pensum nie wymaga złożenia wniosku (tryb bez wnioskowy) przez nauczyciela pełniącego jedną z ww. funkcji.

 

obniżenia z tytułu ważnych zadań dla UG lub funkcji kierowniczych poza UG

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu Pracy UG Rektor, na wniosek dziekana lub dyrektora CJO lub CWFiS, może obniżyć pensum nauczyciela akademickiego w przypadku gdy:

 1. nauczycielowi zostało powierzone przez Rektora wykonywanie zadań ważnych dla Uniwersytetu (§ 20 ust. 1 pkt 1  Regulaminu Pracy UG);
 2. nauczyciel pełni funkcję kierowniczą w krajowych lub międzynarodowych organach, instytucjach lub organizacjach (§ 20 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Pracy UG);

W tych przypadkach wymagane jest złożenie wniosku.

Wzór wniosku - ważne zadania i funkcje kierownicze w UG (link)

Termin złożenia wniosku: do dnia 31 maja

Miejsce  złożenia wniosku: Biuro Kształcenia

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie uwzględniające w szczególności analizę sytuacji finansowej wydziału lub jednostki ogólnouniwersyteckiej.

 

obniżenia z tytułu publikacji

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Pracy UG Rektor, na wniosek dziekana lub dyrektora CJO lub CWFiS, może obniżyć pensum nauczyciela akademickiego w przypadku gdy nauczyciel prowadzi wybitną działalność publikacyjną.

W tym przypadku wymagane jest złożenie wniosku.

Wzór wniosku - publikacje (link)

Termin złożenia wniosku: do dnia 5 czerwca

 

obniżenia z tytułu projektów

Na podstawie przepisu § 20 ust. 2 Regulaminu Pracy UG Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, po zasięgnięciu opinii dziekana lub dyrektora CJO lub CWFiS, może obniżyć pensum nauczyciela akademickiego w przypadku gdy nauczyciel ten kieruje realizacją projektu albo kieruje zespołem badawczym po stronie Uczelni dla projektów realizowanych w konsorcjum projektów badawczych, badawczo-rozwojowych lub dydaktycznych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

W tym przypadku wymagane jest złożenie wniosku.

Wzór wniosku - projekty (link)

Termin złożenia wniosku: nauczyciel akademicki składa wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego po uzyskaniu decyzji o finansowaniu projektu, lecz nie później niż:

1) do dnia 31 lipca – jeżeli obniżenie pensum ma dotyczyć okresu rozpoczynającego się od semestru zimowego;
2) do dnia 31 grudnia – jeżeli obniżenie pensum ma dotyczyć okresu rozpoczynającego się od semestru letniego.

 

Szczegółowe zasady obniżania pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego w trybie wnioskowym stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy (link).  

 

UWAGA: W przypadku pozytywnej decyzji Rektora (obniżenia pensum) nauczyciel akademicki nie powinien realizować godzin dydaktycznych powyżej obniżonego wymiaru pensum dydaktycznego.

3. Plany i sprawozdania

Dziekan oraz dyrektor CJO i CWFiS przydziela nauczycielowi akademickiemu zajęcia zgodnie z pensum określonym dla danego stanowiska (wynikającym z przepisów § 14 Regulaminu Pracy UG, z uwzględnieniem § 15 Regulaminu Pracy UG) oraz zasadami planowania zajęć, wynikającymi z przepisów § 17 ust. 1 Regulaminu, tj.:

 1. koniecznością eliminacji występowania niedociążeń dydaktycznych;
 2. kolejnością zaliczania zajęć do pensum (określoną w przepisach § 18 Regulaminu Pracy UG);
 3. wymogami dotyczącymi liczebności grup obowiązującymi w UG (zarządzenie nr 98/R/21 Rektora UG, ze zm).

Zestawienia planowanych obciążeń dydaktycznych na dany rok akademickim wprowadza się do programu Pensum do dnia 30 czerwca.  Następnie do dnia 10 października  następuje korekta tych planów obciążeń dydaktycznych. Właściwe plany składa się w Biurze Kształcenia do dnia 31 października tego roku akademickiego (§ 13 ust.1 Regulaminu wynagradzania UG).

Po zakończeniu roku akademickiego, jednostki UG przygotowują rozliczenie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich, które stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

Sprawozdania z realizacji obciążeń dydaktycznych są składane w Biurze Kształcenia do dnia 31 lipca każdego roku, z zastrzeżeniem sprawozdań obejmujących zajęcia terenowe, które są składane niezwłocznie po zakończeniu zajęć (§ 13 ust.2 Regulaminu wynagradzania UG).

Listy wypłat za pracę w godzinach ponadwymiarowych składa się w Dziale Płac.

 

Akty prawne:

 1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.574);
 2. Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do zarządzenia nr 107/R/21 Rektora UG z dnia 8 lipca 2021 r., ze zm); tekst ujednolicony z dnia 5 kwietnia 2022 r.
 3. Regulamin wynagradzania Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do zarządzenia nr 25/R/20 Rektora UG z dnia 17 marca 2020 r., ze zm);
 4. zarządzenie w sprawie liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Gdańskim (nr 98/R/21 Rektora UG, ze zm);
 5. zarządzenie w sprawie określenia harmonogramu zadań dotyczącego przygotowania realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 (nr 173/R/21 Rektora UG, ze zm)

.