Stypendia dla doktorantów Szkół Doktorskich

Informacje ogólne

Mimo tożsamej nazwy ze stypendium doktoranckim wypłacanym doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020, stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej przyznawane jest na innych zasadach!

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) stypendium doktoranckie otrzymuje co do zasady każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora. 

 

Okres wypłacania 

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej (również w okresie wakacyjnym), maksymalnie przez okres 4 lat, przy czym do tego okresu nie wlicza się:

okresu zawieszenia (kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy),

okresu kształcenia w szkole doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej kształcenia i nie istnieje inna szkoła doktorska prowadząca kształcenie w danej dyscyplinie, a podmiot prowadzący szkołę doktorską pokrywa osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

 

Pierwsza wypłata

Doktoranci szkół doktorskich pierwszą wypłatę z wyrównaniem za poprzedni miesiąc dostaną w miesiącu następującym po przyjęciu do szkoły doktorskiej. Doktoranci przyjęci do szkół doktorskich z dniem 1 października 2019 r. dostaną podwójną wypłatę w listopadzie. Potem stypendium będzie wypłacane co miesiąc, do 20 dnia każdego miesiąca.

 

Wysokość stypendium

Zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;

57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Od stycznia 2024 r. miesięczna wysokość brutto stypendium w SD przed oceną wynosi 3466,90 zł (netto ok. 3076,53 zł).

Natomiast po ocenie miesięczna wysokość brutto stypendium w SD wynosi 5340,90 zł (netto ok. 4739,52 zł).

W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w przytoczonym powyżej art. 209 ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

 

Zwiększenie wysokości

Stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% otrzymuje doktorant posiadający:

orzeczenie o niepełnosprawności; 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

orzeczenie o całkowitej, częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

albo orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów i są osobami niepełnosprawnymi, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Każdy doktorant Szkoły Doktorskiej prowadzonej bądź współprowadzonej przez Uniwersytet Gdański musi złożyć wypełnione czytelnie drukowanymi literami niebieskim tuszem:

- oświadczenie doktoranta szkoły doktorskiej prowadzonej bądź współprowadzonej przez Uniwersytet Gdański dla celów ubezpieczeniowych;

- zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS doktoranta szkoły doktorskiej prowadzonej bądź współprowadzonej przez Uniwersytet Gdański dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 18 października do pani Renaty Kowalewskiej (ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pokój 110 – budynek tzw. starego rektoratu). Dokumenty można dostarczać od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.

Doktoranci Szkół Doktorskich z orzeczeniem o niepełnosprawności itp. muszą złożyć w Biurze Stypendialnym u pana Macieja Ciemnego (ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pokój 110 – budynek tzw. starego rektoratu)

wniosek o wypłatę zwiększonego stypendium doktoranckiego z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty można dostarczać od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-13.30.

 

Inne stypendia dla doktorantów

Stypendia naukowe Prezydent Miasta Gdańska im. Daniela Fahrenheita 

Fahrenheit Scholarship for International PhD Students

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 10. Październik 2019 - 15:54; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 13:08; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny