Stypendialne FAQ - pytania i odpowiedzi

Pytania ogólne:

Gdzie mogę złożyć wniosek o stypendium?
Wniosek można wysłać do Biura Stypendialnego przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk.
 
Czy wniosek muszę złożyć osobiście czy mogę go złożyć również drogą pocztową?
Wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek należy wysłać pocztą na adres Biura Stypendialnego (ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk).
 
Czy wnioski mogą być wypełnione elektronicznie czy muszą być wypełnione odręcznie?
Wniosek może być wypełniony elektronicznie jednak wszystkie potrzebne podpisy muszą być odręczne.
 
Skończyłem/łam studia licencjackie/magisterskie. Czy przysługuje mi któreś ze stypendiów?
Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 
Czy można mieć więcej niż jedno stypendium jednocześnie?
Oczywiście, można pobierać równocześnie stypendium rektora, specjalne i socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości.
 
O jakie świadczenia można się ubiegać w trakcie roku akademickiego?
Stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne oraz zapomogi.
 
Czy do stypendium przewidziane są dodatki?
Tak, w grudniu przy wypłacie stypendium student jednorazowo może dostać dodatek świąteczny. Jednak jego wysokość jest uzależniono od wysokości dotacji przyznanej uczelni przez ministerstwo w ramach Funduszu Stypendialnego. Możliwe też, że dodatek świąteczny nie zostanie przyznany. W razie przyznania dodatku każdy student dostaje go w tej samej wysokości do każdego z pobieranych świadczeń, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.
 
Czy w semestrze letnim muszę ponownie składać wniosek o stypendium?
Jeżeli student zostanie przepisany na semestr letni to nie musi ponownie składać wniosku. Uczelniana Komisja Stypendialna wyda decyzję na semestr letni na podstawie wniosku złożonego na początku roku akademickiego.
 
Choruję przewlekle, ale nie mam orzeczenia o niepełnosprawności. Czy przysługuje mi jakaś pomoc finansowa?
W trudnej sytuacji finansowej spowodowanej również stanem zdrowia można starać się o przyznanie jednorazowej zapomogi.
 
Czy mogę starać się o stypendium na więcej niż jednym kierunku?
Stypendium można otrzymywać tylko na jednym kierunku.
 
Czy i w jaki sposób można się odwoływać od negatywnej decyzji w sprawie stypendium?
Własnoręcznie sporządzone odwołanie od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej (UKS) należy skierować do Biura Stypendialnego adresując je do tego gremium. W zakładce Wnioski do pobrania można znaleźć proponowany wzór odwołania. Jeżeli UKS postanowi nie zmieniać swojej decyzji to sprawa zostanie automatycznie przekazana do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Jeżeli decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej również będzie negatywna to za jej pośrednictwem można kierować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
 
Gdzie szukać informacji czy przydzielono mi stypendium?
Od roku akademickiego 2020/21 decyzje stypendialne powinny być udostępniane studentom w Portalu Studenta. Ponadto na stronie stypendia.ug.edu.pl zostanie opublikowana lista z numerami indeksów studentów, którym przyznano odpowiednie świadczenia.
 
Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
Stypendium socjalne, socjalne w zwiększeniu, dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest od października do lutego. Jeżeli student zostanie przepisany na semestr letni to świadczenie jest automatycznie przedłużane od marca do czerwca.
 
Czy w trakcie urlopu dziekańskiego przysługuje mi stypendium?
Tak, jednakże należy pamiętać, że zarówno stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora można otrzymywać maksymalnie przez okres sześciu lat. We wniosku o przyznanie stypendium Rektora student powinien wykazać wyłącznie osiągnięcia, które uzyskał w poprzednim roku studiów, w związku z czym idąc na urlop dziekański należy złożyć wniosek o stypendium Rektora za osiągnięcia z poprzedniego roku. Po powrocie z urlopu takiej możliwości nie będzie.
 
Czy studiując zaocznie mogę starać się o stypendium?
Studenci zaoczni są uprawnieni do tych samych świadczeń, co studenci dzienni.
 
Zostało mi przyznane stypendium, ale w ciągu roku zrezygnowałem/łam ze studiów. Czy muszę zwrócić kwotę która została mi wcześniej wypłacona?
Nie trzeba zwracać otrzymanych już kwot. Należy jednak niezwłocznie zgłosić fakt rezygnacji ze studiów do Biura Stypendialnego.
 

Stypendia socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:

 
Utrzymuję się sam, czy muszę we wniosku wpisywać dochody rodziców?
Zgodnie z prawem jeśli dziecko ukończyło 18 lat i nadal kontynuuje naukę, rodzice mają obowiązek utrzymywania go do 26. roku życia. Jeżeli rodzice żyją i nie mają zasądzonych wobec Ciebie alimentów musisz zatem wykazywać dochody rodziców.
Jest jednak kilka warunków, które pozwalają rozliczać się studentowi bez rodziców, jeszcze przed ukończeniem 26. roku życia. Student ma do tego prawo jeżeli spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- pozostaje w związku małżeńskim, 
- ma na utrzymaniu dzieci,
- osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
- posiada stałe źródło dochodów i średnio przez wszystkie miesiące poprzedniego roku i wszystkie miesiące aktualnego roku do momentu złożenia wniosku zarobił miesięcznie od 930,35 zł do 1000,00 zł.
 
Jakie kryteria muszę spełnić by otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?
Między innymi gdy student zamieszkuje w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki można starać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Fakt zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki Uniwersytetu Gdańskiego należy potwierdzić umową najmu z właścicielem lub dysponentem lokalu.
 
Kogo z rodziny muszę uwzględnić we wniosku o stypendium socjalne?
Małżonka, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 
Czy obcokrajowiec może otrzymywać stypendium socjalne?
Do stypendium socjalnego są uprawnieni studenci z Białorusi i Ukrainy oraz krajów należących do Unii Europejskiej, którzy dostali się na studia poprzez standardowy proces rekrutacji. W pozostałych przypadkach należy indywidualnie kontaktować się z pracownikami Biura Stypendialnego (stypendia@ug.edu.pl).
 
Mam rodzeństwo, które skończyło szkołę, ale nie pracuje czy muszę uwzględniać ich we wniosku?
Pełnoletniego rodzeństwa, które się nie uczy nie można uwzględniać we wniosku o stypendium socjalne.
 
Powtarzam rok, czy przysługuje mi stypendium socjalne?
Przysługuje. Należy jednak pamiętać, że stypendium socjalne przysługuje jedynie prze sześć lat studiów.
 
Otrzymuję alimenty. Jakie dokumenty muszę złożyć?
Najlepiej wyrok sądu przyznający alimenty od jednego z rodziców, ewentualnie umowę z centrum mediacji zasądzającą alimenty.
 
Po przyznaniu mi stypendium jedno z rodziców straciło pracę. Co w takiej sytuacji mam zrobić?
Należy zgłosić się do Biura Stypendialnego z ponownie wypełnionym wnioskiem o stypendium socjalne i prośbą o ponowne przeliczenie dochodu.
 
Pracuję na pół etatu. Czy fakt podjęcia pracy dyskwalifikuje mnie jako uprawnionego do pobierania stypendium?
Przy aplikowaniu o stypendium socjalne należy pamiętać, żeby miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekraczał 1000,00 zł. Nie ma znaczenia w jakim wymiarze godzin pracuje student czy pozostali członkowie rodziny. Najważniejsze jest kryterium dochodowe i obowiązujący w roku akademickim 2020/21 próg wynoszący wspomniane powyżej 1000,00 zł miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.
 
Moi rodzice nie są małżeństwem. Jak wypełnić i kogo uwzględnić we wniosku o stypendium?
Rodzica, pod którego opieką pozostaje się zgodnie z postanowieniem sądu. W przypadku rozwodów rodzica za dochód drugiego opiekuna pod uwagę brane są przyznane przez sąd alimenty. Jeżeli rodzice nie pozostają w związku formalnym należy przedstawić dochody obojga dodatkowo przedstawiając skrócony odpis aktu urodzenia studenta, w którym będą podane imiona i nazwiska jego rodziców.
 
Czy po ustaniu pracy na umowę o dzieło muszę ją uwzględniać w dochodach przy składaniu wniosku?
Nie trzeba jej uwzględniać w tabeli z aktualnie osiąganymi dochodami. Sumę uzyskaną z wygasłej już umowy o dzieło należy wpisać do tabeli z tzw. dochodami utraconymi.
 
Gospodarstwo rolne (lub jego część) znajdujące się w posiadaniu mojej rodziny zostało oddane w dzierżawę. Czy to oznacza, że mogę nie uwzględniać dochodu z tego gospodarstwa w dochodzie mojej rodziny?
W takiej sytuacji należy uwzględnić dochód osiągany z dzierżawy ziemi.
 
Student/studentka zawarła związek małżeński. Czy małżonek wlicza się do składu rodziny i trzeba uwzględniać jego dochody?
Należy zgłosić się do Biura Stypendialnego z ponownie wypełnionym wnioskiem o stypendium socjalne i prośbą o ponowne przeliczenie dochodu, uwzględniając w składzie rodziny dochody małżonka. W takiej sytuacji nie trzeba już uwzględniać dochodów rodziców.
 
Członek mojej rodziny przebywa w domu pomocy społecznej. Czy muszę uwzględniać go w składzie rodziny?
W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi opłaty za ten pobyt, ustalając dochód rodziny studenta w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w tejże instytucji. Taką sytuację należy jednak odpowiednio udokumentować.
 

Stypendium Rektora:

 
Dostaję stypendium za wysoką średnią, ale teraz mam problemy z nauką. Czy stypendium zostanie cofnięte?
Stypendium jest przyznawane za wysoką średnią uzyskaną w poprzednim roku akademickim, więc nie zostanie cofnięte za gorsze wyniki w bieżącym roku.
 
Zaczynam studia magisterskie i chcę ubiegać się o stypendium Rektora. Czy przy obliczaniu średniej jest brana pod uwagę ocena z pracy lub dyplomu bądź z całego toku studiów?
Nie, brana jest pod uwagę średnia z poprzedniego roku akademickiego.
 
Czy mam szansę na stypendium Rektora jeśli powtarzam przedmiot?
Na stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych tak. O stypendium Rektora nie można się starać jeśli w roku akademickim, w którym składa się wniosek powtarza się  przedmiot z poprzedniego roku akademickiego, za który to rok akademicki wyliczana jest średnia do stypendium.
 
Czy można otrzymywać stypendium Rektora na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich?
Na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich stypendium rektora mogą otrzymywać studenci, którzy rozpoczęli studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków: 
- są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami bądź finalistami olimpiady stopnia centralnego;
- są medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.
 
Moje osiągnięcia artystyczne/sportowe/naukowe nie są wymienione w wykazie. Czy dalej mam szansę otrzymywać stypendium?
Można złożyć wniosek, ale wtedy Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzy go negatywnie.
 
Czy istnieje minimalna średnia, od której studentowi przysługuje stypendium Rektora?
Nie. Na Uniwersytecie Gdańskim nie ma z góry określonej minimalnej średniej, która uprawnia do otrzymania stypendium Rektora. Każdego roku układany jest ranking najwyższych średnich studentów, którzy poprawnie złożyli wniosek i nie mają przeciwwskazań (np. długów punktowych) żeby otrzymać stypendium. W praktyce ok. sześć procent studentów danego kierunku otrzymuje stypendium Rektora za wysoką średnią ocen. W zakładce stypendium Rektora publikujemy minimalne średnie na poszczególnych kierunkach, które uprawniały do otrzymania stypendium Rektora za wysoką średnią ocen w poprzednich latach akademickich. 
 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 
Czy mając przyznane stypendium specjalne, muszę co roku składać wniosek z załączonym orzeczeniem jeśli nie straciło ono ważności?
Wniosek stypendialny trzeba składać w każdym nowym roku akademickim.
 

Zapomogi:

Czy pobierając stypendium socjalne mogę starać się o zapomogę?
Oczywiście, że tak.
 
W jakich przypadkach przysługuje mi zapomoga?
Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, m.in. z powodu: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, śmierci członka najbliższej rodziny, dokonanej na jego szkodę kradzieży, klęski żywiołowej (powodzi, pożaru).
 
Jak często mogę ubiegać się o zapomogę?
Student może otrzymać dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego (od momentu wprowadzenia tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 można student może ubiegać się o zapomogę częściej niż dwa razy w roku).
 
Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania są oparte na przepisach wynikających głównie z Regulaminu przyznawania świadczeń studentom Uniwersytetu Gdańskiego i ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jednak ostateczna interpretacja zawartych tam przepisów należy do odpowiednich organów, w przypadku spraw stypendialnych w pierwszej kolejności do Uczelnianej Komisji Stypendialnej, a następnie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 15. Wrzesień 2020 - 15:07; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Lipiec 2021 - 11:03; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny