fbpx Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich

O Biurze Stypendialnym

Dodatek wakacyjny w okresie pandemii 

- Za nami trudny rok. Przed nami nadal czas niepewności i napięć. W okresie wakacyjnym studenci zwyczajowo oprócz praktyk i aktywności naukowych zajmowali się także działalnością zarobkową. Pracowali w branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej, ale nie tylko - mówi dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.
- Podczas tegorocznych wakacji tego typu możliwości po raz kolejny mogą być znacznie ograniczone. Studenci w potrzebie nie będą mogli zbudować swojego budżetu na kolejny rok akademicki w wymiarze, w jakim dotychczas mogli tego dokonywać. 
 
Wychodząc naprzeciw powyższym problemom na wniosek Parlamentu Studentów w porozumieniu z prorektorem do spraw studentów i jakości kształcenia studenci, którzy w roku akademickim 2020/21 otrzymywali stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych w połowie czerwca wraz z wypłatą świadczenia otrzymają specjalny dodatek wakacyjny w wysokości 420,00 zł przyznany na tych samych zasadach jak dodatek świąteczny. 
 
Dodatek ma charakter jednorazowy i jest przyznany wyjątkowo w związku z sytuacją epidemiczną i gospodarczą w kraju. Nie można obiecać, że w kolejnych latach dodatek wakacyjny również będzie przyznawany. - Niemniej wszystko wskazuje na to, że w roku akademickim 2021/22 wzrosną wszystkie stawki przyznawanych stypendiów - dodaje prorektor Kłonczyński.

Stypendia w semestrze letnim

Stypendia socjalne, socjalne w zwiększeniu, Rektora, specjalne (jeśli nie kończy się ważność orzeczenia) zostaną automatycznie przedłużone na semestr letni (od marca do czerwca) jeśli pobierający je studenci zostaną do 5 marca przepisani na semestr letni.
Wówczas wypłaty marcowych świadczeń studenci mogą spodziewać się na koncie ok. 15 marca. 
 
Jeżeli studenci pobierający świadczenia z Funduszu Stypendialnego (stypendia socjalne, socjalne w zwiększeniu, Rektora, specjalne) zostaną przepisani na semestr letni po 8 marca to marcowej wypłaty mogą się spodziewać na koncie na przełomie marca i kwietnia.
 
Studenci przepisani na semestr letni w drugiej połowie marca wypłaty marcowego świadczenia muszą się spodziewać na koncie jako wyrównania wraz z kwietniową wypłatą ok. 15 kwietnia. 

Wnioski stypendialne dla rozpoczynających studia w połowie roku akademickiego 2020/21

Do Biura Stypendialnego (ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk) wnioski o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne, stypendium Rektora na rok akademicki 2020/21 można nadsyłać od 5 lutego do 3 marca (decyduje data stempla pocztowego). To terminy obowiązujące studentów, którzy na studia zostali zrekrutowani w połowie roku akademickiego 2020/21 i dotyczy m.in. studentów pierwszego roku biznesu chemicznego na studiach drugiego stopnia oraz fizyki medycznej i fizyki (studia drugiego stopnia, które rozpoczęły się w połowie roku akademickiego 2020/21).
 
Taki termin gwarantuje dostarczenie wniosku do Biura na czas, tak żeby pierwszą ratę ewentualnie przyznanego stypendium móc wypłacić jak co roku w połowie marca wraz z ewentualnym wyrównaniem za luty.
 
Ze względu na epidemię należy wybrać wysyłkę tradycyjną pocztą bądź skorzystać z kuriera. Do koperty należy włożyć wydrukowany i wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami. Nowe wzory wniosków są dostępne na stronie stypendia.ug.edu.pl w zakładce wnioski do pobrania, w zakładkach z poszczególnymi stypendiami można znaleźć wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych przy aplikowaniu o poszczególne świadczenia (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi).
 
Stare wzory wniosków nie będą rozpatrywane! Aplikacja o każde świadczenie musi być złożona na oddzielnym wniosku! Wniosków nie można przesyłać mailem!
 
Przy wysyłce wszystkich typów wniosków należy pamiętać o dołączaniu oryginalnych zaświadczeń. Można też dołączyć kopie, których oryginalność poświadczy wystawiający je urzędnik bądź notariusz. W ostateczności można do wniosku dołączyć oryginał zaświadczenia i jego kopię. Oryginał będzie można w takim wypadku odebrać w Biurze po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 
Do wniosku o stypendium Rektora za wysoką średnią należy dołączyć zaświadczenie o średniej z ostatniego roku studiów. Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku biznes chemiczny na początku 2021 r. powinni dostarczyć informację o średniej za ostatni semestr studiów, trwający od października 2020 r. do początku 2021 r.  
 
Ze względu na liczbę przesyłanych wniosków oraz wprowadzoną w związku z epidemią pracą zmianową w razie wątpliwości z odpowiednimi pracownikami Biura Stypendialnego (Kinga Korcala - zajmująca się wnioskami studentów z Wydziału Chemii, Maciej Ciemny – kierownik Biura Stypendialnego) najlepiej kontaktować się za pośrednictwem adresów mailowych (odpowiednio: kinga.korcala@ug.edu.plmaciej.ciemny@ug.edu.pl) i ewentualnie numerów telefonów (odpowiednio: 58-523-21-87 i 58-523-20-52).

Stypendium Rektora 2020/21 i grudniowe wypłaty

Poniżej publikujemy listę wraz z numerami indeksów osób, którym w roku akademickim 2020/21 przyznano stypendium Rektora.
Publikujemy także spis kierunków wraz z najniższą średnią uprawniającą w roku akademickim 2020/21 do otrzymania tego świadczenia.
Grudniowe wypłaty stypendiów (socjalnych, socjalnych w zwiększeniu, specjalnych, zapomóg) wraz z wypłatą stypendium Rektora za październik, listopad i grudzień powinny do 18 grudnia zostać zaksięgowane na Państwa kontach. Dodatek świąteczny w tym roku wynosi 420,00 zł.
Swój numer indeksu najłatwiej wyszukać poprzez otworzenie listy i wciśnięcię kombinacji klawiszy Ctrl + F (Znajdź) i wpisanie numeru indeksu w pole wyszukaj.
 
 

Lista osób, którym przyznano stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi na semestr zimowy roku akademickiego 2020/21:

W pliku należy wyszukiwać swoich danych poprzez wprowadzanie numeru indeksu w pole „wyszukaj”, które pojawi się po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl plus F. Należy sprawdzić wszystkie wyniki, które pojawiają się przy danym numerze indeksu. Listę osób, które otrzymały stypendium Rektora opublikujemy w połowie grudnia.

Lista osób z numerami indeksów, którym przyznano świadczenia na semestr zimowy roku akademickiego 2020/21.

Składanie wniosków na rok akademicki 2020/21: 

Do Biura Stypendialnego (ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk) wnioski o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium Rektora na rok akademicki 2020/21 można nadsyłać od 14 września do 16 października (decyduje data stempla pocztowego). Taki termin gwarantuje dostarczenie wniosku do Biura na czas, tak żeby pierwszą ratę stypendium socjalnego móc wypłacić jak co roku w połowie listopada wraz z wyrównaniem za październik.

Ze względu na epidemię należy wybrać wysyłkę tradycyjną pocztą bądź skorzystać z kuriera. Do koperty należy włożyć wydrukowany i wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami. Nowe wzory wniosków są dostępne w zakładce wnioski do pobrania, w zakładkach z poszczególnymi stypendiami można znaleźć wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych przy aplikowaniu o poszczególne świadczenia (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi).

Stare wzory wniosków nie będą rozpatrywane! Aplikacja o każde świadczenie musi być złożona na oddzielnym wniosku! Wniosków nie można przesyłać mailem!

Przy wysyłce wszystkich typów wniosków należy pamiętać o dołączaniu oryginalnych zaświadczeń. Można też dołączyć kopie, których oryginalność poświadczy wystawiający je urzędnik bądź notariusz. W ostateczności można do wniosku dołączyć oryginał zaświadczenia i jego kopię. Oryginał będzie można w takim wypadku odebrać w Biurze po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Ze względu na liczbę przesyłanych wniosków oraz wprowadzoną w związku z epidemią pracą zmianową z pracownikami Biura Stypendialnego najlepiej kontaktować się za pośrednictwem podanych poniżej adresów mailowych!!

Pierwsza wypłata stypedniów socjalnych i specjalnych nastąpi w połowie listopada (dla tych, którzy złożyli i uzupełnili wnioski przed 16 października z wyrównaniem za październik). Pierwsza wypłata stypendiów rektora nastąpi w połowie grudnia (z wyrównaniem za październik i listopad).

Krótkie instrukcje: 

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 16 października (decyduje data stempla) włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

Adres i telefon: 

Biuro Stypendialne znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokojach 110, 116 i 117 (na pierwszym piętrze)

Z Biurem Stypendialnym można kontaktować się mailowo pod adresem: stypendia@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów: 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Pracownicy Biura Stypendialnego:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami dotyczącymi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 czerwca 2021 roku, 9:35