fbpx Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich

O Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów

Od roku akademickiego 2019/2020 przyznawaniem stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych i zapomóg zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów.

Oprócz wymienionych wyżej spraw stypendialnych studentów Centrum zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich.

UWAGA!!! SKŁADANIE WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/21!!!!

Studenci będą mogli składać wnioski o stypendium socjalne, socjalne rozszerzone, dla osób niepełnosprawnych, Rektora na rok akademicki 2020/21 od połowy września, po zaktualizowaniu Regulaminu przyznawania świadczeń i po aktualizacji wzorów wniosków. 

Wnioski będzie można składać tradycyjnie, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju oraz tradycyjną pocztą. Do wniosków o stypendium Rektora należy dołączyć zaświadczenie o średniej, które można uzyskać w dziekanacie. Pracownicy Centrum nie zajmują się wyliczaniem średniej. 

O dokładnym terminach, w których można składać wnioski poinformujemy w pierwszej połowie września 2020 r. 

UWAGA!!! SPECJALNY PROGRAM ZAPOMOGOWY DLA STUDENTÓW W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO!!!!

Władze Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek Parlamentu Studentów UG umożliwiają studentom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce (np. poprzez utratę pracy) otrzymanie w przyspieszonym trybie jednorazowej zapomogi finansowej z Funduszu Stypendialnego.
 
Wnioski o zapomogę należy nadsyłać tradycyjną pocztą na adres: Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów (pokój 116 - stary rektorat), ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk.
 
Wzór wniosku o zapomogę znajduje się tutaj:
 
Na podstawie rozpatrzonych pozytywnie przez Rektora wniosków nadesłanych do Centrum nastąpi przelew środków, które na rachunkach studentów powinny znaleźć się w połowie miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 
We wniosku powinna znaleźć się udokumentowana informacja, w jaki sposób uległa pogorszeniu sytuacja studenta (np. z powodu np. pogorszenia sytuacji zdrowotnej studenta lub członka najbliższej rodziny, konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania itp.). Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty poświadczające pogorszenie sytuacji materialnej np. zaświadczenia z zakładu pracy o wstrzymaniu działalności, zawieszeniu stosunku pracy, potwierdzenie wysokości zarobków netto z ostatniego w pełni przepracowanego miesiąca, rachunki za środki medyczne.
 
W razie wątpliwości należy kontaktować się z dyżurującymi pracownikami Centrum Obsługi Stypendialnej pod numerami telefonów: 58-523-20-52, 58-523-21-87 i adresem email: cossid@ug.edu.pl.

UWAGA!!! KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA COVID-19!!!!

W związku z działaniami podjętymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w Uniwersytecie Gdańskim w Centrum Obsługi Stypendialnej wstrzymano wydawanie decyzji stypendialnychZarówno decyzje z pierwszego semestru jak i z drugiego zostaną do Państwa niezwłocznie wysłane pocztą.

W Centrum wstrzymano do odwołania wizyty interesantów. Z pracownikami Centrum można kontaktować się telefonicznie: 58-523-20-52, 58-523-21-87 i pod adresem email: cossid@ug.edu.pl.

Nowe wnioski stypendialne prosimy wysyłać tradycyjną pocztą na adres: COSSiD, ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk (pokój 116).

Doktoranci i studenci, którzy chcą się ubezpieczyć po ukończeniu 26 roku życia proszeni są o kontakt mailowy pisząc na adres: renata.kowalewska@ug.edu.pl.

Obcokrajowcy z Kartą Polaka, którzy chcą się ubezpieczyć powinni na adres renata.kowalewska@ug.edu.pl przesłać skan umowy z NFZ i skan Karty Polaka. 

 

Lista przyznanych stypendiów socjalnych, socjalnych w zwiększeniu, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora w grudniu 2019 r.

Poniżej znajduje się lista przyznanych stypendiów socjalnych, socjalnych w zwiększeniu, dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora w grudniu 2019 r.

Żeby znaleźć się na liście należy otworzyć dokument i wyszukać swój numer indeksu (najlepiej za pomocą kombinacji klawiszy: ctrl + f) oraz sprawdzić wszystkie podane wyniki (jeden student – jeden numer indeksu – mógł dostać np. stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych; jeśli złożył wnioski przed 16 października w listopadzie dostanie także wyrównanie za październik; w takim wypadku jego numer indeksu na liście powinien znaleźć się cztery razy – socjalne październik, socjalne listopad, dla niepełnosprawnych październik, dla niepełnosprawnych listopad).

Świadczenia na podanych przez studentów kontach powinny znaleźć się do 16 grudnia.

Na liście znajdują się także numery indeksów studentów, którzy składali wnioski o zapomogi. Te świadczenia zostaną wypłacone w tym samym terminie.

Lista przyznanych stypendiów socjalnych, socjalnych w zwiększeniu, dla osób niepełnosprawnych w grudniu itp, itd.

Lista przyznanych stypendiów Rektora w grudniu (z wyrównaniem za październik oraz listopad).

Lista z minimalną średnią uprawniającą do otrzymania stypendium Rektora

 

Terminy:

Centrum przyjmuje studentów i doktorantów w godz. 10-13, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, gdy w Centrum nie są przyjmowani studenci.
 
 

Krótkie instrukcje:

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 16 października włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu na przełomie listopada i grudnia także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

 

Adres i telefon:

Centrum znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokoju 116 (na pierwszym piętrze)

Z Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów: 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Istnieje możliwość pozostawienia wniosku poza podanymi godzinami przyjęć. W tym celu należy umówić się z pracownikami Centrum za pośrednictwem maila.

Wnioski można też wysyłać tradycyjną pocztą. W ten sposób można też uzupełniać dokumentację. Należy pamiętać, żeby w kopercie znalazła się kartka z imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu wnioskodawcy. 

 

Pracownicy Centrum:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami studentów dotyczącymi stypendium ministra nauki oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in. stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

 

Dla studentów Wydziału Ekonomicznego:

Studenci Wydziału Ekonomicznego mogą wnioski stypendialne zostawiać w dziekanacie WE u pani Małgorzaty Balickiej (mail: ekombal@ug.edu.pl , tel: 58-523-13-87). Zostaną one pocztą wewnętrzną przesłane do Centrum Obsługi Stypendialnej.

Pani Małgorzata Balicka w pokoju 105 w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego przyjmuje studentów do 31 sierpnia 2019 r. we wtorki, środy i czwartki w godz. 11-14. Od 1 września we wtorki i środy w godz. 11-14, w czwartki w godz. 14-17.30. Od 28 września we wtorki i środy w godz. 11-14, w czwartki w godz. 14-17.30, w soboty w godz. 7.45-13.30. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku, 12:34