Stypendium Rektora

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

Do wniosku o stypendium Rektora należy dołączyć wydrukowaną z dziekanatu wiadomość o uzyskanej średniej w poprzednim roku akademickim. Nie ma znaczenia czy jest to wydruk skanu zaświadczenia czy wydruk wiadomości mailowej z podaną średnią wysłaną przez pracownika dziekanatu. Jednakże wydruk informacji o średniej jest niezbędny przy wniosku o stypendium Rektora!
 
Wszystkie wnioski o stypendium Rektora, także za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe potrzebują zaświadczenie o średniej. 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów. Wniosek o stypendium Rektora można znaleźć w zakładce wnioski do pobrania.

Określona przez Rektora na wniosek Parlamentu Studentów UG stawka stypendium Rektora w roku akademickim 2023/24 wynosi 850 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane od października do czerwca. Pierwsza wypłata następuje w połowie grudnia wraz z wyrównaniem za październik i listopad. 

Lista minimalnych średnich uprawniających do otrzymania stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej w roku akademickim 2022/23.

Lista minimalnych średnich uprawniających do otrzymania stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej w roku akademickim 2021/22.

Lista minimalnych średnich uprawniających do otrzymania stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej w roku akademickim 2020/21.

Lista minimalnych średnich uprawniających do otrzymania stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej w roku akademickim 2019/20.

Stypendium Rektora może być przyznane, jeżeli student posiada udokumentowane jedno z poniższych osiągnięć:
 
1) wysoką średnią ocen; - średnia ocen liczona jest jako średnia ważona zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UG.  W Biurze nie znamy podstaw wyliczania średniej dla każdego roku na każdym kierunku. O te szczegóły należy pytać w dziekanatach u osób zajmujących się obsługą danych kierunków.
 
Na Uniwersytecie Gdańskim nie ma z góry określonej minimalnej średniej, która uprawnia do otrzymania stypendium Rektora. Każdego roku układany jest ranking najwyższych średnich studentów, którzy poprawnie złożyli wniosek i nie mają przeciwwskazań (np. długów punktowych) żeby otrzymać stypendium. W praktyce ok. sześć procent studentów danego kierunku otrzymuje stypendium Rektora za wysoką średnią ocen. Powyżej publikujemy minimalne średnie na poszczególnych kierunkach, które uprawniały do otrzymania stypendium Rektora za wysoką średnią ocen w poprzednich latach akademickich. 
 
2) wybitne osiągnięcia naukowe:
a) publikację książkową recenzowaną lub co najmniej 2 publikacje naukowe z wymienionych poniżej:
− artykuł w czasopiśmie recenzowanym dostępnym w formie tradycyjnej bądź elektronicznej,
− artykuł lub rozdział w książce,
− artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,
− publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,
Należy podać: tytuł publikacji, miejsce publikacji, rodzaj publikacji, dokładną datę publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany). Uznaje się również artykuły niewydane, ale przyjęte do publikacji i posiadające pozytywną opinię recenzentów. Student ma 3 miesiące od przyznania stypendium na dostarczenie potwierdzenia opublikowania publikacji, jeżeli tego nie zrobi stypendium Rektora jest odbierane oraz jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych świadczeń,
b) nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich:
− otrzymanie nagrody za zajęcie I - VI miejsca w konkursie międzynarodowym,
− otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim. Należy podać: datę otrzymania nagrody, nazwę nagrody/konkursu, określenie podmiotu przyznającego. Nie uwzględnia się nagród uzyskanych za osiągnięcia nienaukowe,
c) opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania, w przypadku których wnioskujący jest autorem głównym:
− referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej,
− prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową,
− co najmniej trzy referaty, prezentacje multimedialne lub plakat przedstawione na krajowej konferencji naukowej,
Należy podać: tytuł referatu lub prezentacji, datę i miejsce wygłoszenia, opis.
Za konferencję międzynarodową uważa się taką, w której co najmniej jedna trzecia czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała ośrodki naukowe spoza państwa, w którym odbywa się konferencja.
Za krajową konferencję naukową uważa się taką, w której udział bierze co najmniej 10 ośrodków naukowych z państwa, w którym odbywa się konferencja.
d) uzyskane patenty lub wzory użytkowe,
e) udział w grantach naukowych na stanowisku kierownika/głównego wykonawcy/wykonawcy;
Stypendium Rektora w jednym roku może otrzymać maksymalnie dwóch studentów biorących udział w jednym grancie jako wykonawcy. Jeśli zgłoszonych jest więcej niż dwóch studentów, kierownik grantu wskazuje dwóch studentów o największym wkładzie w grant w kwestiach naukowych. W przypadku, gdy wkład wykonawców w grant w kwestiach naukowych jest jednakowy lub niemożliwy do ustalenia, decyduje wysokość średniej ocen.
 
3) wybitne osiągnięcia sportowe:
a)    zajęcie I – III miejsca w Pucharach Polski AZS, Igrzyskach Studentów Lat Pierwszych, w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji generalnej i typie uczelni, w Mistrzostwach Polski Seniorów, juniorów, osób z niepełnosprawnością, którzy zdobyli miejsca I – III w Mistrzostwach Polski i Integracyjnych Mistrzostwach Polski (IMP):
-    indywidualnie,
-    drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji drużyny,
b)    reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,
c)    wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych – w najwyższej klasie rozgrywkowej,
d)    udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
e)    udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy.
Osiągnięcia należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez Akademicki Związek Sportowy (jeżeli w zawodach reprezentowało się sekcję AZS UG) lub organizatora zawodów lub związku sportowego lub klubu, który reprezentował student. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5.
 
4) wybitne osiągnięcia artystyczne:
a) zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
b) autorstwo/występ w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach,
Należy podać: nazwę i datę konkursu, festiwalu, zajęte miejsce, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez organizatora.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 24. Sierpień 2019 - 11:49; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny Ostatnia zmiana: wtorek, 10. Październik 2023 - 08:07; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny