Stypendium socjalne

Stypendium socjalne:

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości są przyjmowane do 17 października 2023 r. (decyduje data stempla w przypadku wysyłki tradycyjną pocztą) włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Po 17 października 2023 r. do Biura Stypendialnego także można przesyłać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne - jednak bez szans na wyrównanie za październik.

Stypendia socjalne przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną na wniosek studenta.

Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

Określony przez Rektora na wniosek Parlamentu Studentów UG tzw. próg dochodowy w roku akademickim 2023/24 wynosi 1294,40 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie. 
Stypendium jest przyznawane od października do czerwca. Pierwsza wypłata następuje w połowie listopada wraz z wyrównaniem za październik. 

Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie. Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku.

Najważniejsze dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o stypendium socjalne:

Oprócz wniosku i oświadczeń studenta oraz pełnoletnich członków rodziny dostępnych w zakładce wnioski do pobrania należy dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach (RÓWNIEŻ PRZYCHODACH NIEOPODATKOWANYCH UZYSKIWANYCH PRZEZ OSOBY DO 26. ROKU ŻYCIA - TO RÓWNIEŻ JEST DOCHÓD!!!!!!!) i odprowadzonych składkach w 2022 roku, jeżeli w 2023 r. nie zmieniła się sytuacja materialna od wnioskującego i wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

W przypadku obcokrajowców należy udać się po zaświadczenia z krajowych odpowiedników tych urzędów, chyba że rodzina pracuje w Polsce. Wszystkie dokumenty pobrane w obcym języku powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obockrajowcy, którzy ukończyli już pierwszy rok studiów i ponownie składają wniosek o stypendium socjalne muszą do wniosku dołączyć zaświadczenia z polskiego Urzędu Skarbowego i polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z pierwszego urzędu o wysokości uzyskanego dochodu w 2022 r., nawet jeśli dochodu nie uzyskali i z drugiego urzędu zaświadczenie o wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne, nawet jeżeli te składki nie były odprowadzane. 

W przypadku rodzeństwa należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, w której rodzeństwo pobiera naukę. W przypadku posiadania rodzeństwa, które jeszcze nie chodzi do szkoły potrzebny jest skrócony odpis aktu urodzenia.

Studenci, którzy otrzymują alimenty muszą do wniosku dołączyć wyrok sądu przyznający to świadczenie oraz odpowiednie oświadczenie.
 
Studenci, których rodzice są rolnikami muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanej liczbie hektarów przeliczeniowych w 2022 r. 
 
Studenci spoza Trójmiasta, którzy na czas studiów będą wynajmować pokój w Trójmieście mogą starać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1294,40 zł. W tym wypadku muszą do wniosku dołączyć umowę najmu, na której pojawi się ich nazwisko jako osoby wynajmującej lokum. O to świadczenie mogą się także starać studenci, którzy będą mieszkać w domach studenckich.
 
Osoby, które mają przyznane miejsce w domu studenckim, ale w nim nie zamieszkają ze względu na zalecenia sanitarne w sytuacji zagrożenia epidemicznego i nie będą nic wynajmować nie mogą się starać o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej:

W roku akademickim 2023/24 decyzją ministerstwa również do wniosku o stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o udzielanych świadczeniach w roku złożenia wniosku, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto nie przekracza 600,00 zł. 

Samo zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, z którego wynika, że rodzina z dochodem poniżej 600,00 zł nie korzysta ze świadczeń przyznawanych przez ośrodek nie będzie uprawniało do otrzymania stypendium socjalnego czy też stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

W zakładce wnioski do pobrania znajduje się wzór wniosku, który można złożyć w ośrodku pomocy społecznej celem przyznania pomocy! 

Stawki dochodowe i stawki stypendium socjalnego obowiązujące w roku akademickim 2023/2024:

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę nie przekracza 1294,40 zł.

Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

1300,00 zł - przy dochodzie do 350,00 zł
1220,00 zł - przy dochodzie od 350,01 zł do 700,00 zł
1140,00 zł - przy dochodzie od 700,01 zł do 950,00 zł
1070,00 zł – przy dochodzie od 950,01 zł do 1294,40 zł
 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę nie przekracza 1294,40 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

1410,00 zł - przy dochodzie do 350,00 zł
1330,00 zł - przy dochodzie od 350,01 zł do 700,00 zł
1250,00 zł - przy dochodzie od 700,01 zł do 950,00 zł
1180,00 zł – przy dochodzie od 950,01 zł do 1294,40 zł
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 24. Sierpień 2019 - 11:18; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny Ostatnia zmiana: wtorek, 3. Październik 2023 - 10:29; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny