fbpx Stypendium Rektora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów.

Stawka na rok akademicki 2019/2020 stypendium Rektora wynosi 600 zł miesięcznie. 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane, jeżeli student posiada jedno z poniższych osiągnięć:

1.) wysoką średnią ocen, - średnia ocen liczona jest we większości przypadków jako średnia arytmetyczna wszystkich przedmiotów z danego roku kończących się egzaminem. Jednakże rada wydziału może podjąć decyzję, żeby do średniej wliczać ważne przedmioty z poszczególnych lat, które kończyły się np. zaliczeniem z oceną. W Centrum nie znamy podstaw wyliczania średniej dla każdego roku na każdym kierunku. O te szczegóły należy pytać w dziekanatach u osób zajmujących się obsługą danych kierunków. 

 

Od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 każdy wniosek o stypendium Rektora złożony w Centrum musi posiadać adnotację z dziekanatu o średniej. Informacja o średniej powinna być podpisana i opieczętowana przez pracownika właściwego dziekanatu.

Zaświadczenie o uzyskanej średniej na ostatnim roku studiów muszą donieść ci studenci, którzy zmienili kierunek studiów - np. z jednego kierunku pierwszego stopnia poszli na inny kierunek studiów drugiego stopnia, zmienili przy okazji wydział bądź uczelnię. Przy jednoczesnej zmianie kierunków i uczelni po zakończeniu edukacji na pierwszym stopniu potrzebne jest zaświadczenie o średniej uzyskanej na ostatnim roku studiów - ta wartość nie jest podawana w suplementach do dyplomu, potrzebne jest oddzielne zaświadczenie z uczelni, również z Uniwersytetu Gdańskiego przy zmianie kierunków przy przechodzeniu z pierwszego na drugi stopień.

 

2.) wybitne osiągnięcia naukowe:

− artykuł w czasopiśmie recenzowanym dostępnym w formie tradycyjnej bądź elektronicznej,

− artykuł lub rozdział w książce,

− artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,

− publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,

Należy podać: tytuł publikacji, miejsce publikacji, rodzaj publikacji, dokładną datę publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany). Uznaje się również artykuły niewydane, ale przyjęte do publikacji i posiadające pozytywną opinię recenzentów. Student ma 3 miesiące od przyznania stypendium na dostarczenie potwierdzenia opublikowania publikacji, jeżeli tego nie zrobi Stypendium Rektora jest odbierane oraz jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych świadczeń,

b) nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich:

− otrzymanie nagrody za zajęcie I - VI miejsca w konkursie międzynarodowym,

− otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim.

Należy podać: datę otrzymania nagrody, nazwę nagrody/konkursu, określenie podmiotu przyznającego. Nie uwzględnia się nagród uzyskanych za osiągnięcia nienaukowe,

c) opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania, w przypadku których wnioskujący jest autorem głównym:

− referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej,

− prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową,

− co najmniej trzy referaty, prezentacje multimedialne lub plakat przedstawione na krajowej konferencji naukowej,

Należy podać: tytuł referatu lub prezentacji, datę i miejsce wygłoszenia, opis.

Za konferencje międzynarodową uważa się taką, w której co najmniej jedna trzecia czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

Za krajową konferencję naukową uważa się taką, w której udział bierze co najmniej 10 ośrodków naukowych,

d) uzyskane patenty lub wzory użytkowe,

e) udział w grantach naukowych na stanowisku kierownika/głównego wykonawcy/wykonawcy;

 

3) wybitne osiągnięcia sportowe:

a) zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:

− indywidulanie,

− drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji drużyny,

b) reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,

c) wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych – w najwyższej klasie rozgrywkowej,

d) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,

e) udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

Osiągnięcia należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez Akademicki Związek Sportowy lub organizatora zawodów. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5;

 

4) wybitne osiągnięcia artystyczne:

a) zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,

b) autorstwo/występ w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach,

Należy podać: nazwę i datę konkursu, festiwalu, zajęte miejsce, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez organizatora.

 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od grudnia (z wyrównaniem za październik i listopad) do czerwca.

W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od liczby świadczeniobiorców.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 lutego 2020 roku, 12:26