Stypendium Rektora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów.

Od 1 marca 2019 r. obowiązuje nowa stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów w wysokości 600 zł miesięcznie.

Stawka na rok akademicki 2019/2020 zostanie podana w drugiej połowie września 2019 r. w tym miejscu. 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane, jeżeli student posiada jedno z poniższych osiągnięć:

     1.) wysoką średnią ocen, - średnia ocen liczona jest we większości przypadków jako średnia arytmetyczna wszystkich przedmiotów z danego roku kończących się egzaminem. Jednakże rada wydziału może podjąć decyzję, żeby do średniej wliczać ważne przedmioty z poszczególnych lat, które kończyły się np. zaliczeniem z oceną. W Centrum nie znamy podstaw wyliczania średniej dla każdego roku na każdym kierunku. O te szczegóły należy pytać w dziekanatach u osób zajmujących się obsługą danych kierunków. 

     2.) wybitne osiągnięcia naukowe:

a)   publikację książkową recenzowaną lub co najmniej 2 publikacje naukowe z wymienionych poniżej:

 • artykuł w czasopiśmie recenzowanym,
 • artykuł lub rozdział w książce,
 • artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,
 • publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,
 • artykuł w zeszycie naukowym,
 • publikacja w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego).

b)    nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich

 • otrzymanie nagrody za zajęcie I-VI miejsca w konkursie międzynarodowym,
 • otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim.

c)    opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania:

 • referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej
 • prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową

d)   uzyskanie patentu lub wzoru użytkowego.

3.) wybitne osiągnięcia sportowe:

 • zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:
  • indywidulanie,
  • drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji
 • reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,
 • wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych - w najwyższej klasie rozgrywkowej,
 • udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

 4.) wybitne osiągnięcia artystyczne:

 • zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
 • autorstwo/występ w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach.

Student może ubiegać się o otrzymanie świadczenia na jednym kierunku, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku. Wyjątek stanowią studia drugiego stopnia, rozpoczęte w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od grudnia (z wyrównaniem za październik i listopad) do czerwca.

W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od liczby świadczeniobiorców.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 września 2019 roku, 9:28