fbpx Stypendium Rektora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

Do wniosku o stypendium Rektora należy dołączyć wydrukowaną z dziekanatu wiadomość o uzyskanej średniej w poprzednim roku akademickim. Nie ma znaczenia czy jest to wydruk skanu zaświadczenia czy wydruk wiadomości mailowej z podaną średnią wysłaną przez pracownika dziekanatu. Jednakże wydruk informacji o średniej jest niezbędny przy wniosku o stypendium Rektora!
 
Wszystkie wnioski o stypendium Rektora, także za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe potrzebują zaświadczenie o średniej. 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów. Wniosek o stypendium Rektora można znaleźć w zakładce wnioski do pobrania.

Określona przez Rektora na wniosek Parlamentu Studentów UG stawka stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 wynosi 700 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane od października do czerwca. Pierwsza wypłata następuje w połowie grudnia wraz z wyrównaniem za październik i listopad. 

Lista minimalnych średnich uprawniających do otrzymania stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej w roku akademickim 2019/20.

Stypendium Rektora może być przyznane, jeżeli student posiada udokumentowane jedno z poniższych osiągnięć:
 
1) wysoką średnią ocen; - średnia ocen liczona jest we większości przypadków jako średnia arytmetyczna wszystkich przedmiotów z danego roku kończących się egzaminem. Jednakże do średniej mogą wliczać się także ważne przedmioty z poszczególnych lat, które kończyły się np. zaliczeniem z oceną. W Centrum nie znamy podstaw wyliczania średniej dla każdego roku na każdym kierunku. O te szczegóły należy pytać w dziekanatach u osób zajmujących się obsługą danych kierunków. 
 
2) wybitne osiągnięcia naukowe:
a) publikację książkową recenzowaną lub co najmniej 2 publikacje naukowe z wymienionych poniżej:
− artykuł w czasopiśmie recenzowanym dostępnym w formie tradycyjnej bądź elektronicznej,
− artykuł lub rozdział w książce,
− artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,
− publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,
Należy podać: tytuł publikacji, miejsce publikacji, rodzaj publikacji, dokładną datę publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany). Uznaje się również artykuły niewydane, ale przyjęte do publikacji i posiadające pozytywną opinię recenzentów. Student ma 3 miesiące od przyznania stypendium na dostarczenie potwierdzenia opublikowania publikacji, jeżeli tego nie zrobi stypendium Rektora jest odbierane oraz jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych świadczeń,
b) nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich:
− otrzymanie nagrody za zajęcie I - VI miejsca w konkursie międzynarodowym,
− otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim. Należy podać: datę otrzymania nagrody, nazwę nagrody/konkursu, określenie podmiotu przyznającego. Nie uwzględnia się nagród uzyskanych za osiągnięcia nienaukowe,
c) opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania, w przypadku których wnioskujący jest autorem głównym:
− referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej,
− prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową,
− co najmniej trzy referaty, prezentacje multimedialne lub plakat przedstawione na krajowej konferencji naukowej,
Należy podać: tytuł referatu lub prezentacji, datę i miejsce wygłoszenia, opis.
Za konferencje międzynarodową uważa się taką, w której co najmniej jedna trzecia czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.
Za krajową konferencję naukową uważa się taką, w której udział bierze co najmniej 10 ośrodków naukowych,
d) uzyskane patenty lub wzory użytkowe,
e) udział w grantach naukowych na stanowisku kierownika/głównego wykonawcy/wykonawcy;
 
3) wybitne osiągnięcia sportowe:
a) zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:
− indywidulanie,
− drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji drużyny,
b) reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,
c) wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych – w najwyższej klasie rozgrywkowej,
d) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
e) udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
Osiągnięcia należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez Akademicki Związek Sportowy lub organizatora zawodów. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5;
 
4) wybitne osiągnięcia artystyczne:
a) zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
b) autorstwo/występ w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach,
Należy podać: nazwę i datę konkursu, festiwalu, zajęte miejsce, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez organizatora.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 września 2020 roku, 10:29