Sekcja Promocji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sekcja Promocji

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 25 55
Fax: +48 58 523 25 51
Symbol: 
R597

Kierownik

Zastępca Kierownika

Pracownicy

Zadania

 
1) Opiniuje działania promocyjne i informacyjne podejmowane indywidualnie przez jednostki pod kątem ich zgodności z identyfikacją wizualną oraz docelowym wizerunkiem Uczelni.
2) Odpowiada za wdrożenie wśród jednostek Identyfikacji Uniwersytetu Gdańskiego. 
3) Trzykrotnie w ciągu roku (marzec, czerwiec, wrzesień) we współpracy z Biurem Rekrutacji opracowuje, przedstawia do akceptacji Kolegium Rektorskiemu i nadzoruje kampanię promocyjną w mediach wspierającą rekrutację na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe. 
4) Wspiera promocje konferencji oraz innych ważnych wydarzeń i uroczystości organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim.
5) Współpracuje z osobami odpowiadającymi za działania promocyjne na poszczególnych Wydziałach.
6) Archiwizuje dokumentację fotograficzną ważnych wydarzeń w działalności Uczelni.
7) We współpracy z rzecznikiem prasowym przygotowuje i rozsyła do mediów płatne informacje dotyczące istotnych wydarzeń i osiągnięć Uniwersytetu Gdańskiego, jego pracowników oraz studentów.
8) Dba o pozytywny wizerunek Uniwersytetu w internecie, aktualizuje informacje na jego temat zawarte w internetowych portalach edukacyjnych oraz w tzw. portalach społecznościowych. 
9) Zamawia oznakowane upominki reklamowe, materiały konferencyjne oraz kalendarze dla wszystkich zainteresowanych jednostek Uniwersytetu. 
10) Współpracuje z Kołami Naukowymi przy oznakowaniu konferencji oraz wydarzeń naukowych organizowanych przez studentów.
11) Współpracuje z „Gazetą Uniwersytecką” przy przygotowaniu materiałów reportażowych z najważniejszych wydarzeń Uniwersytetu Gdańskiego.
12) Współpracuje z Radiem Mors.
13) Organizuje „Targi Akademia” oraz współpracuje z wydziałami przy organizacji dni otwartych UG.
14) Opracowuje i przygotowuje publikacje oraz materiały audiowizualne promujące Uniwersytet wśród różnych grup docelowych.