fbpx Dział Kształcenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Kształcenia

Dział Kształcenia

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
pok. 502,503,504,509,514
80-309 Gdańsk
Symbol: 
J310

Kierownik

Pracownicy

Zadania

 1. Nadzoruje i kontroluje sprawy z zakresu kształcenia na studiach wyższych, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających i szkoleniach, w tym wspiera Prorektora ds. Kształcenia w zakresie sprawowania nadzoru nad kształceniem w jednostkach organizacyjnych UG.
 2. Współpracuje z Centrum Informatycznym w zakresie zapewnienia merytorycznej funkcjonalności programu PENSUM.
 3. Nadzoruje dziekanaty w zakresie dokumentowania (w tym elektronicznego) procesu kształcenia oraz ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 4. Przygotowuje i opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych związanych z kształceniem.
 5. Sporządza sprawozdania, analizy, zestawienia statystyczne i raporty dotyczące studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i szkoleń oraz pracowników w zakresie minimum kadrowego, a także absolwentów Uczelni, ponadto, przygotowuje materiały informacyjne dotyczące powyższych zadań.
 6. Koordynuje rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe oraz nadzoruje prawidłowość przebiegu postępowania rekrutacyjnego.
 7. Koordynuje sprawy przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększenia stypendium doktoranckiego, stypendiów dla najlepszych doktorantów, nagród dla doktorantów, w tym Rektora, oraz monitoruje wykorzystanie na nie środków finansowych.
 8. Koordynuje sprawy związane z badaniami profilaktycznymi doktorantów.
 9. Koordynuje sprawy związane z nagrodami, wyróżnieniami oraz stypendiami naukowymi przyznawanymi studentom oraz doktorantom przez ministra, marszałka, prezydenta, fundacje, instytucje lub inne podmioty oraz prowadzi stronę internetową z informacjami w tym zakresie.
 10. Koordynuje sprawy dotyczące studiów podyplomowych oraz wykonuje wobec nich czynności administracyjne, związane ze sprawowaniem przez Prorektora ds. Kształcenia nadzoru nad studiami podyplomowymi.
 11. Koordynuje sprawy dotyczące kursów dokształcających i szkoleń oraz wykonuje wobec nich czynności administracyjne, związane ze sprawowaniem przez Prorektora ds. Kształcenia nadzoru nad kursami i szkoleniami.
 12. Prowadzi albumy studentów i księgi dyplomów oraz prowadzi gospodarkę druków ścisłego zarachowania związaną z tokiem studiów.
 13. Potwierdza, na żądanie uprawnionych podmiotów, uzyskane w Uczelni wykształcenie.
 14. Koordynuje i monitoruje działania związane z praktykami studenckimi.
 15. Pozyskuje i analizuje dane dotyczące rozliczania wykonania zajęć dydaktycznych.
 16. Współpracuje z Senacką Komisją ds. Kształcenia oraz zapewnia jej obsługę administracyjną.
 17. Współdziała z Radą Doktorantów UG oraz innymi organizacjami doktorantów działającymi w Uczelni.
 18. Koordynuje sprawy związane z realizacją projektu „Staże Brukselskie”.
 19. Koordynuje zawieranie umów o współpracy w zakresie kształcenia z innymi uczelniami, szkołami oraz instytucjami.
 20. Współpracuje z Radą Programową ds. E-learningu w rozwoju kształcenia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
 21. Koordynuje Program Mobilności Studentów MOST, a w tym:
 1. prowadzi korespondencję z Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną oraz pośredniczy w relacjach między tą Komisją i studentami;
 2. prowadzi dokumentację związaną z realizacją Programu;
 3. informuje o możliwości przyjęcia na studia studentów innych polskich uczelni oraz podejmowania studiów przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego na studiach w innych uczelniach.