Dział Finansowo Księgowy Projektów | Serwis główny UG

Dział Finansowo Księgowy Projektów

Symbol: 
A214

Kierownik

Zastępca Kierownika

Zadania

 1. Dział Finansowo-Księgowy Projektów prowadzi obsługę finansową oraz prowadzi wyodrębnioną ewidencję  księgową projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie do momentu jej zakończenia, archiwizuje dokumentację finansowo-księgową oraz uczestniczy w kontrolach projektów w zakresie zagadnień finansowo-księgowych.
 2. Strukturę Działu Finansowo-Księgowego Projektów tworzą:
 1. Sekcja ds. Obsługi Finansowej Projektów,
 2. Sekcja ds. Ewidencji Księgowej Projektów.
 1. Sekcja ds. Obsługi Finansowej Projektów zajmuje się obsługą finansową projektów, to jest:
 1. Obsługuje projekty finansowane ze środków krajowych i zagranicznych pod kątem weryfikacji rozliczeń i obsługi płatności oraz współpracuje w tym zakresie z kierownikami projektów.
 2. Monitoruje stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych otwieranych na potrzeby realizacji projektów.
 3. Prowadzi kontrolę dokumentów dot. poniesienia kosztów pod względem formalnym i rachunkowym.
 4. Reguluje gotówkowe i bezgotówkowe zobowiązania Uniwersytetu w zakresie obsługiwanych projektów.
 5. Prowadzi kontrolę raportów, sprawozdań z realizacji projektów i wniosków o płatność pod względem rachunkowym, formalnym oraz zgodności z ewidencją księgową.
 6. Monitoruje przebieg finansowania projektów oraz zgodność wydatków z budżetami projektów.
 7. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektów w zakresie spraw finansowo-księgowych.
 1. Sekcja ds. Ewidencji Księgowej Projektów zajmuje się wyodrębnioną ewidencję księgową projektów, to jest:
 1. Prowadzi ewidencję księgową w zakresie obsługiwanych projektów na odpowiednich kontach księgowych, ze szczegółowością ustaloną w Zakładowym Planie Kont Uniwersytetu Gdańskiego oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
 2. Prowadzi kontrolę raportów, sprawozdań z realizacji projektów i wniosków o płatność pod względem zgodności z ewidencją księgową.
 3. Monitoruje przebieg finansowania projektów oraz zgodność wydatków z prowadzoną ewidencją księgową projektów.
 4. Przeprowadza okresowe inwentaryzacje robót w toku zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 5. Proponuje zmiany w Zakładowym Planie Kont w zakresie ewidencji księgowej projektów oraz zagadnień z nią powiązanych.
 6. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektów w zakresie spraw finansowo-księgowych.