50 doktorów wypromowanych przez prof. Grzegorza Węgrzyna

18 grudnia 2019 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w Bibliotece Głównej odbyła się 50. obrona pracy doktorskiej, która powstała pod kierownictwem prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna.

Rocznicowa rozprawa autorstwa mgr Karoliny Pierzynowskiej zatytułowana była „Indukcja autofagii jako mechanizm działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych”. Funkcję promotora pomocniczego tej rozprawy pełniła pani dr Dorota Myślińska z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Wydziału Biologii UG. Pracę recenzowały pani prof. dr hab. Ewa Bartnik z Instytutu Genetyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego oraz pani prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Jako, że była to 50. rozprawa doktorska wykonana pod merytoryczną opieką  pana prof. Węgrzyna, odbyła się w obecności licznie przybyłych gości, m.in. dziekana Wydziału Biologii - pana prof. Włodzimierza Meissnera, dziekana Wydziału Chemii - pana prof. Mariusza Makowskiego, dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - pana prof. Piotra Bojarskiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji - pana prof. Wojciecha Zalewskiego, dyrektor Biblioteki UG, pani Grażyny Jaśkowiak oraz pana prof. Janusza Limona (Gdański Uniwersytet Medyczny). Pan prof. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką naszej Alma Mater odczytał list gratulacyjny skierowany do prof. Węgrzyna wystosowany przez JM Rektora UG, pana prof. Jerzego Gwizdałę.       

Prof. Węgrzyn mimo młodego wieku, od 21 jest profesorem tytularnym. W trakcie swojej 32 letniej pracy na UG pełnił liczne funkcje, od stanowiska prodziekana Wydziału Biotechnologii, poprzez stanowisko ostatniego dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii, aż po stanowisko prorektora ds nauki naszej Alma Mater. Był wielokrotnie członkiem Centralnej Komisji ds. stopni naukowych i tytułu naukowego, obecnie zaś szefuje Radzie Doskonałości Naukowej. Zasiadał w licznych panelach oceniających projekty grantów badawczych, i to zarówno w KBN, MNiSW, jak i NCN. Ma zresztą olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych, kierował bowiem 27 grantami ogólnopolskimi i 11 międzynarodowymi. Prof. Węgrzyn opublikował ok. 400 artykułów naukowych z zakresu biologii molekularnej, genetyki, biochemii i mikrobiologii. Jego prace były cytowane 6100 razy, a indeks Hirscha jego prac wynosi 38! Wyniki swoich badań prof. Węgrzyn przedstawiał na ponad 600 konferencjach naukowych. Zrozumiałe więc, że jest wybierany do różnych prestiżowych gremiów, jak PAN czy PAU. Wyniki jego badania były wielokrotnie nagradzane, m.in. Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Subsydium profesorskim FNP, nagrodą Heweliusza. Prof. Węgrzyn jest redaktorem w 6 czasopismach z listy JCR, w tym Scientific Reports, recenzował ponad 550 artykułów naukowych nadsyłanych z całego świata, ponad 320 wniosków grantowych, był też recenzentem w 120 przewodach doktorskich, niemal 60 postępowaniach habilitacyjnych i podobnej liczbie postępowań o tytuł. Az 11 wychowanków prof. Węgrzyna uzyskało stopień doktora habilitowanego, spośród nich już 5 uzyskało tytuł naukowy profesora.

To oczywiście nie koniec. Profesor Węgrzyn ma obecnie pod swoją opieką kolejnych doktorantów, którzy w niedługim czasie również przystąpią do obrony i zasilą grono wypromowanych przez profesora doktorów.

Ad multos annos Panie Profesorze!

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Wykaz wypromowanych doktorantów 164.75 KB
List od Rektora 427.84 KB
Biuro Promocji