Studiuj na Uniwersytecie Gdańskim. Rekrutacja 2021/2022

Uniwersytet Gdański, największa w regionie pomorskim uczelnia, oferuje kształcenie na 87 kierunkach studiów w zakresie ponad 200 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Wykształcenie można zdobywać także w szkołach doktorskich oraz na studiach podyplomowych. W roku akademickim 2021/2022 na studentów czeka kilka nowości rekrutacyjnych.

Studia, które Uniwersytet Gdański proponuje swoim kandydatom, w pełni odpowiadają na potrzeby rynku, są innowacyjne i uwzględniają współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wyróżnia je interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami.

Co musisz wiedzieć o rekrutacji?

Nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 ruszy 1 czerwca, a wraz z nim uruchomiony zostanie System Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kryteria kwalifikacyjne ustalane są indywidualnie dla każdego kierunku – nie obowiązują wspólne zasady rekrutacji na całej Uczelni.  Jednak zgodnie z uchwałą senatu Uniwersytetu Gdańskiego z maja 2020 r., przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny/sprawdzian z wymowy bądź obydwie formy jednocześnie. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, natomiast w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu.

Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG. Dodatkowo informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228 i 229, 80-309 Gdańsk

telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328,

52 32 332, 52 32 312, 52 32 532

e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Oferta i nowe kierunki studiów

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 87 kierunkach studiów w zakresie ponad 200 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Skorzystaj z wyszukiwarki kierunków studiów UG

Wśród nowości rekrutacyjnych w roku akademickim 2021/2022 znalazły się  Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS) - studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz Quantum Information Technology - studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim (Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki).

MISH-S, czyli Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, oferują studentom nowy, wielodyscyplinarny sposób kształcenia. Studia na MISH-S przeznaczone są dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach społecznych i humanistycznych, które trudno zaspokoić w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów.

Studenci MISH-S, wraz z opiekunem naukowym/tutorem, układają indywidualnie plan studiów. Sami wyznaczają swój wiodący kierunek, wybierając go z listy kierunków współpracujących z MISH-S. W trakcie nauki są zobowiązani do zrealizowania minimum programowego kierunku wiodącego, a dodatkowo co semestr muszą wybrać zajęcia z co najmniej dwóch różnych kierunków studiów sfederowanych z MISH-S (poza kierunkiem wiodącym).

Absolwent MISH-S będzie znakomitym współpracownikiem we wszystkich instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, w jednostkach samorządu terytorialnego i rozmaitych organizacjach pozarządowych. Będzie mógł działać na obszarze nauki, w instytucjach artystycznych, ale też w biznesie, w mediach czy w dyplomacji.   

Ouantum Information Technology – studia stacjonarne II stopnia (2-letnie dzienne) prowadzone w języku angielskim, o profilu ogólnoakademickim. Absolwent tego kierunku zdobędzie tytuł magistra, nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie teorii i zastosowań technologicznych aspektów teorii informacji kwantowej. Będzie mógł zostać zatrudniony przez instytucje naukowe zajmujące się teoretycznymi i praktycznymi aspektami informatyki kwantowej, firmy działające w obszarze IT, prowadzące działy R&D w zakresie implementacji technologii kwantowych.

Wśród nowości roku akademickiego 2021/2022 należy też wymienić specjalności takie, jak: Business Informatics na kierunku Informatyka i Ekonometria, studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim (Wydział Zarządzania), specjalność Management na kierunku Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim (Wydział Zarządzania). Wśród nowych form i poziomów studiów wymienić należy Cultural Communication, studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim (Wydział Filologiczny) oraz Produkcja form audiowizualnych, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Filologiczny).

Wysoka jakość i nowoczesne warunki kształcenia

Uniwersytet Gdański to największa w regionie pomorskim, dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością, zapewniając wysoki poziom kształcenia. 

Studenci zdobywają wiedzę pod opieką wybitnych naukowców i znakomitych dydaktyków, uczestniczą w licznych projektach i przedsięwzięciach badawczych. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, dzięki czemu studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Uczelnia dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Polsce uniwersyteckich kampusów. W ostatnich latach, m.in. w ramach środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej powstały nowe gmachy wydziałów, pracownie, laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę. Nowoczesna infrastruktura zapewnia możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem oraz warunki studiowania na miarę XXI wieku.

 

Zespół Prasowy UG