Nowe badania nad Helicobacter pylori

Dr Urszula Zarzecka z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN. Na realizację swojego projektu "Rola periplazmatycznych proteaz w metaloregulacji u bakterii Helicobacter pylori", otrzymała finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 940,00 zł

W ramach projektu MINIATURA dr Urszula Zarzecka planuje sprawdzić rolę periplazmatycznych proteaz w metaloregulacji u bakterii Helicobacter pylori. - W związku z lokalizacją tych proteaz jest duże prawdopodobieństwo, że pobieranie i transport metali przez periplazmę odbywa się z ich udziałem. Proteoliza jest istotnym elementem regulacji funkcjonowania szlaków metabolicznych poprzez degradację regulatorów i białek sygnałowych oraz modulowanie poziomu białek odpowiedzialnych za przebieg szlaków.  Jony metali to kluczowe kofaktory dla wielu białek, w związku z czym zapewnienie ich odpowiedniego poziomu warunkuje prawidłowe funkcjonowanie komórki bakteryjnej oraz umożliwia skuteczne infekowanie organizmu gospodarza – tłumaczy dr Urszula Zarzecka.

Dla bakterii Helicobacter pylori, która zasiedla środowisko żołądka, dostępność jonów metali jest ograniczona, zatem skuteczne ich wyłapywanie może być kluczowe dla przeżycia bakterii. - W ramach tego projektu planuję wykonać analizę proteomiczną komórek bakteryjnych pozbawionych genów kodujących badane proteazy i porównać wyniki ze szczepem niezmutowanym. Mam nadzieję wykryć różnice w poziomie białek istotnych w metaloregulacji, co potwierdziłoby rolę periplazmatycznych proteaz w tym procesie – dodaje dr Urszula Zarzecka.

W piątej edycji konkursu można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG