Wyniki I naboru do programu „Profesorowie Wizytujący UG”. Rusza drugi nabór

Znamy  wyniki I edycji programu, który ma na celu rozwój międzynarodowej współpracy naukowej.  Wykładowcy z zagranicznych uczelni będą, wspólnie z naszymi naukowcami, realizować projekty w UG. Spośród 14 podań Komisja ds. weryfikacji wniosków wybrała 8. Aż połowa zaakceptowanych podań została złożona przez pracowników Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Ruszył już drugi nabór, który potrwa do 28 lutego.

Umiędzynarodowienie jest istotnym elementem kształcenia i rozwoju badań naukowych w Uniwersytecie Gdańskim. Dzięki niemu możliwa jest nie tylko wymiana studencka np. poprzez program Erasmus+, ale także wymiana doświadczeń i wspólna praca nad projektami naukowymi. Temu drugiemu służyć ma wprowadzony niedawno program pt.  „Profesorowie wizytujący w UG”. Dzięki zapewnionym środkom akademicy mają możliwość zaprosić zagranicznych naukowców na UG.

Po zakończeniu pierwszego naboru do projektu 6 grudnia komisja w składzie: dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej (przewodnicząca Komisji); prof. dr hab. Wiesław Laskowski, Prorektor ds. Badań Naukowych; dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dokonała oceny nadesłanych wniosków.

Wśród laureatów znajdują się wnioskodawcy z Wydziału Filologicznego, Wydziału Oceanografii i Geografii, Wydziału Nauk Społecznych oraz  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. W grupie wybranych „wizytujących profesorów” są naukowcy z Węgier, Izraela, Słowenii, Singapuru, Francji, Włoch, Słowacji i Niemiec.

- Program ten to element budowania środowiska akademickiego opartego na otwartości i wrażliwości kulturowej oraz rozwijanie wielopłaszczyznowych relacji z zagranicznymi uczelniami. Cieszy Nas duże zainteresowanie konkursem - obecność inspirujących zagranicznych naukowców mobilizuje do doskonalenia badań naukowych i wymiany doświadczeń badawczych, a studentom i doktorantom daje wyjątkowe możliwości nawiązywania kontaktów międzynarodowych - powiedziała dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG -   Wybrane w konkursie projekty mają określone cele badawcze i dydaktyczne, które doskonale wpisują się w priorytety rozwoju dyscyplin naukowych reprezentowanych w naszym Uniwersytecie, zakładają bardzo obiecujące efekty w postaci wspólnych badań naukowych, publikacji, konferencji, seminariów, a także kursów i wykładów dla studentów.

Oto pełna lista nagrodzonych projektów I edycji „Profesorów Wizytujących”:

  • Tamas Vertesi (Institute for Nuclear Research (ATOMKI), Debreczyn, Węgry) zaproszony przez WMFiI, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki. Opiekunem projektu po stronie UG jest dr hab. Tomasz Paterek, prof. UG. Celami wizyty są działania dydaktyczne z zakresu mechaniki kwantowej, a temat zadania badawczego brzmi: Metrologiczne własności stanów ze splataniem związanym.

 

  • Dagomir Kaszlikowski (National University of Singapore oraz Centre for Quantum Technologies, Singapur) zaproszony przez WMFiI, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki. Opiekunem projektu po stronie UG jest dr hab. Tomasz Paterek, prof. UG. Celami wizyty są działania dydaktyczne z zakresu podstaw fizyki oraz informacji kwantowej. Tematem zadania badawczego jest rozwinięcie uogólnionych modeli obliczeń oraz zastosowanie kwazi-prawdopodobieństw do kwantowych obliczeń. Planowana jest także popularyzacja idei kwantowych poprzez projekcje filmów.

 

  • Iztok Peterin (Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science at University of Maribor in Slovenia, Słowenia) zaproszony przez WMFiI, Instytut Informatyki. Opiekunem projektu po stronie UG jest dr Hanna Furmańczyk. Celami wizyty są działania dydaktyczne dotyczące algorytmów numerycznych, a tematyka badań dotyczyć będzie wybranych modeli kolorowania grafów, także w kontekście złożoności obliczeniowej, w tym parametryzowanej złożoności obliczeniowej.

 

  • Nazim Fates (INRIA Nancy Grand-Est, Francja) zaproszony przez WMFiI, Instytut Matematyki. Opiekun: dr hab. Antonii Augustynowicz, prof. UG. Celami wizyty są działania dydaktyczne oraz badania rozwijające teorię automatów komórkowych.

 

  • Marnie Campagnaro (University of Padova, Włochy) zaproszona przez WNS, Instytut Pedagogiki. Opiekunem projektu po stronie UG jest dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. UG. Celami wizyty są działania dydaktyczne oraz badania na temat teorii i historii literatury dziecięcej ze szczególnym zainteresowaniem współczesnymi światowymi trendami w tworzeniu książek obrazkowych dla dzieci.

 

  • Ilia Ostrovsky (Israel Oceanografic & Limnological Research, Izrael) zaproszony przez WOiG, Instytut Oceanografii. Opiekunem projektu po stronie UG jest prof. dr hab. Jarosław Tęgowski. Prof. Ostrovsky poprowadzi cykl wykładów na temat Nieinwazyjnych metod badania dna morskiego. Badania będą dotyczyły rozwoju nowych metod akustycznej teledetekcji do oceny przestrzenno-czasowej niejednorodności metanu w toni wodnej i osadach dennych, a także sinic w naturalnych ekosystemach wodnych.

 

  • Martina Zelenakova (Technical University of Kosice, Słowacja) zaproszona przez WOiG, Miejskie Laboratorium Badań Środowiskowych. Opiekunem projektu po stronie UG jest dr Jacek Barańczuk. Cel wizyty to badania nad wykorzystaniem GIS oraz modelowanie różnych parametrów środowiskowych, w szczególności hydrologicznych, w związku ze zmianami klimatycznymi.

 

  • Christina Sanchez-Stockhammer (Chemnitz University of Technology, Niemcy) zaproszona przez WF,  Instytut Lingwistyki Stosowanej. Opiekunem projektu po stronie UG jest dr Karolina Rudnicka. Celami wizyty są działania dydaktyczne, takie jak wykłady gościnne, seminaria i warsztaty oraz badania na temat stworzenia nowego poziomu w mobilnej aplikacji quizowej VR (rzeczywistość wirtualna) "Most wiedzy VR" ("Bridge of knowledge VR"), który zostanie wykorzystany do przeprowadzenia badań na temat nauki słownictwa w innowacyjnym kontekście VR.

 

Na koniec warto dodać, że w pierwszym naborze nie wszystkie fundusze zostały rozdysponowane. Pozostałe 48% środków zostanie przydzielonych podczas drugiego naboru, który rozpocznie się 17 stycznia, a zakończy 28 lutego. Wyniki drugiej edycji programu ogłoszone zostaną do 14 marca.

- Kryteria oceny w drugim konkursie pozostaną niezmienione. Przypomnę, że są to: renoma zapraszanego naukowca i prestiż jego macierzystego ośrodka naukowego, wzmocnienie istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy ośrodkami, interdyscyplinarna tematyka badawcza, wpływ na jakość kształcenia studentów i młodych pracowników nauki, wymierne efekty naukowe wizyty mające znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej uprawianej w UG - powiedziała prof. Anna Maria Jurkowska-Zeidler

- Dodatkowo w ostatnim tygodniu stycznia pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników UG na webinar poświęcony programowi „Profesorowie Wizytujący” oraz sesję Q&A, podczas której będą mogli Państwo zadać pytania dotyczące I naboru do projektu. Spotkanie online planowane jest na dzień 25 stycznia na godzinę 12.00. Link do webinaru zostanie przekazany Państwu w komunikacie pracowniczym - powiedziała Patrycja Oprawko z Sekcji Obsługi Profesorów Zagranicznych UG.

Przypomnijmy, że program dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa zatrudnionych na stanowisku profesora  w zagranicznej uczelni. Beneficjent programu otrzymuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych lub / i prac badawczych.  Szczegóły dotyczące konkursu i procedury składania wniosków znajdują się na stronie Do głównych kryteriów konkursowych należą w szczególności: renoma naukowca, interdyscyplinarna tematyka, a także szansa na rozwiniecie dalszej współpracy naukowej (staże młodych pracowników nauki, wspólne publikacje, współautorstwo rozpraw doktorskich).

Opracowany został także Regulamin przyjmowania w Uniwersytecie Gdańskim gości z zagranicy oraz finansowania kosztów ich pobytu który ujednolica i porządkuje obsługę zagranicznych wizyt w UG.

Regulamin określa zasady przyjmowania gości zagranicznych przyjeżdzających na Uniwersytet Gdański w celu prowadzenia badań naukowych lub kształcenia - w szczególności przyjazdy w ramach: umów o współpracy naukowej, porozumień międzyrządowych, realizacji projektów badawczych, dydaktycznych, rozwojowych, działalności badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu. Przez gościa zagranicznego należy rozumieć osobę mającą miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub której instytucja macierzysta ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uniwersytet Gdański może pokryć koszty pobytu gościa, w szczególności diet, zakwaterowania i podroży, w przypadkach, gdy koszty te nie zostaną pokryte przez uczelnię macierzystą, instytucję zewnętrzną lub z innego źródła. Regulamin wprowadza także „Rejestr przyjazdów zagranicznych” prowadzony w sposób jednolity i ogólnouniwersytecki w Sekcji ds. Obsługi Profesorów Zagranicznych Biura Współpracy Międzynarodowej.

Wsparciu obsługi wizyt zagranicznych na naszym Uniwersytecie służy także przewodnik WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, opracowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Działem Kadr i Biurem Prawnym, w którym zawarte są podstawowe informacje i procedury w zakresie form zatrudniania cudzoziemców, mobilności akademickiej, nawiązywania współpracy z zagranicznymi uczelniami.

Marcel Jakubowski / Zespół Prasowy UG