Awans Uniwersytetu Gdańskiego o 7 miejsc w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2022!

22 czerwca 2022 ogłoszone zostały oficjalnie wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy oraz Rankingu Kierunków Studiów. Uniwersytet Gdański spektakularnie awansował o 7 pozycji i jest obecnie 16 uczelnią w Polsce i  6 wśród uniwersytetów.

 

Tak dobry wynik Uniwersytetu Gdańskiego w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2022 komentuje z satysfakcją Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski- Kolejny skokowy awans UG w tym rankingu jest oczywiście powodem do radości, ale przede wszystkim potwierdzeniem tego, że znaleźliśmy się na właściwej drodze rozwoju. Przypomnę, że w momencie gdy obejmowałem urząd rektora uczelnia sklasyfikowana była na 28 miejscu, a zatem w przeciągu dwóch lat udało się awansować  aż o 12 miejsc i dziś jest to najlepsza pozycja w historii UG w Rankingu Perspektyw. Wiemy jednak, że stać nas na więcej i zrobimy wszystko, aby nasza pozycja w kolejnych latach nadal się umacniała. Mamy również świadomość, że nie wszystkie wdrażane działania na UG przynoszą natychmiastowy skutek. Niektóre z efektów, np. w obszarze doskonałości naukowej pojawią się dopiero za jakiś czas.

Sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania pracowników UG: - Dziękuję całej społeczności naszej Alma Mater za tak fantastyczną pracę w ostatnich latach na rzecz rozwoju naszej uczelni – dodał Rektor.

We wskaźnikach branych pod uwagę w rankingu znaczącą rolę odgrywa umiędzynarodowienie. Na tym polu również odnotowaliśmy wzrost. W tym zakresie Uniwersytet Gdański, w obszarach kierowanych przez Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Annę Jurkowską – Zeidler, prof. UG włożył wiele pracy m.in. w działanie na rzecz uczelni nadmorskich w partnerstwie SEA EU. Zwieńczeniem współpracy i zamknięciem pierwszego etapu był zakończony właśnie wspólny rejs badawczy Statkiem UG Oceanograf. Po raz pierwszy badacze z uczelni partnerskich, studenci i doktoranci mieli okazję prowadzić wspólnie, na wodach morskich, badania na tak dużą skalę.

Poprawa wskaźników umiędzynarodowienia to także wzrost tempa działań w innych aspektach związanych z rozwojem współpracy zagranicznej.

- W rozstrzygniętym w 2022r. konkursie wniosków w sektorze szkolnictwo wyższe akcja KA131, Uniwersytet Gdański otrzymał trzeci co do wielkości budżet wśród uczelni polskich biorących udział w programie Erasmus+ - podkreśla Prorektor prof. UG Anna Jurkowska – Zeidler. – W roku akademickim 2022/2023 poszerzono też ofertę studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim o dwa nowe kierunki: Economics with a specialization Logistics and Mobility oraz Chemistry with a specialization Digital Chemistry.

Działania przekładające się na sukces Uniwersytetu Gdańskiego z perspektywy umiędzynarodowienia tak podsumowuje Kierownik Biura  Współpracy Międzynarodowej, Dominika Brulińska: - Uniwersytet Gdański dynamicznie rozwija współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi. W latach 2019-2021 podpisane zostały nowe, ogólnouczelniane porozumienia o współpracy z naukowymi ośrodkami zagranicznymi.  W sumie w ciągu trzech lat podpisano 50 umów z różnymi instytucjami z Brazylii, Chin, Gruzji, Indii, Izraela, Japonii, Kazachstanu, Libii, Norwegii, Rumunii, Ukrainy, USA, Azerbejdżanu, Czarnogóry, Czech, Danii, Gruzji, Kanady, Litwy, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Tajwanu i Uzbekistanu. Uniwersytet Gdański gości naukowców z całego świata w ramach międzynarodowych programów stypendialnych. Uruchomiono program „Profesorowie wizytujący UG”, którego celem jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszej uczelni. Daje on możliwość budowania podstaw współpracy m.in. wspólnych publikacji, badań, wymiany akademickiej, a także pozwala na doskonalenie umiejętności językowych oraz uatrakcyjnia formy i metody zajęć dla studentów.  W 2021 r. Uniwersytet Gdański został wybrany do udziału w programie LOTUS Leadership Development w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu LOTUS (Leadership and Organization for Teaching and Learning at European Universities). W ramach projektu, nasza uczelnia wraz z europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego podejmie działania w celu zmierzenia się z wyzwaniami stawianymi w priorytetowych obszarach reform w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Otrzymaliśmy także fundusze z NAWA na działalność związaną ze wzmocnieniem umiędzynarodowiania uczelni, np. w ramach programów: Welcome to Poland oraz Promocja Języka Polskiego.

 

Kolejną poprawę pozycji, obok „Prestiżu akademickiego”, odnotowaliśmy w kryterium „Efektywność naukowa”. To wynik intensywnych, konkretnych działań, o których mówi Dyrektor Biura Nauki - dr Katarzyna Świerk: - Rozwój naukowy ma swoje odbicie w ilości i jakości artykułów oraz monografii naukowych. W tym roku zakończyliśmy ostatni etap ewaluacji jakości działalności naukowej obejmującej okres 2017-2021, co przyczyniło się do wzmożonej aktywności publikacyjnej pracowników i doktorantów UG. Nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość publikacji mierzona cytowalnością, widocznością oraz prestiżem czasopisma jest zauważalna.  Wzrost aktywności publikacyjnej naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z efektów wdrożenia programów wsparcia w ramach IDUB. Tylko w ostatnim roku w Programie Publikacyjnym UG dofinansowano  115 wniosków o pokrycie kosztów publikacyjnych i otwartego dostępu oraz przyznano 921 wyróżnień finansowych za opublikowanie pracy naukowej w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Naukowcy bardzo aktywnie uczestniczyli w programie małych grantów - UGrants , w ramach którego ustanowiono cztery konkursy - start/first/bridge/advanced w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. W ubiegłym roku dofinansowano 128 projektów na badania wstępne i działania przygotowawcze zmierzające do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków zewnętrznych na jego realizację.  Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej oraz rozwoju czasopism naukowych UG również przyczyniają się do rozwoju badań zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Projakościowe podejście przekłada się na lepszą widoczność UG w krajowej i światowej nauce.

Na wzrost oceny w ramach tego kryterium składają się także aktywności prowadzące do większej efektywności w pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania.

- Uniwersytet Gdański niezmiennie pozostaje w czołówce uniwersytetów pozyskujących najwięcej środków w kraju. W 2021 r. w ramach programu Horyzont 2020 liczba finansowanych projektów, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększyła się z 4 do 7. Dodatkowo w samym tylko Narodowym Centrum Nauki w 2021 r. kwota wniosków zakwalifikowanych do finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego wyniosła 54 940 808 PLN (w 2020 r. - 44 477 276 PLN). Wzrasta również zainteresowanie naukowców spoza UG, którzy chcą realizować projekty w naszym uniwersytecie. W 2021 r. wnioski projektowe złożyło 12 naukowców spoza UG, 2 projekty zostały przeniesione z innych uczelni, a kolejne 4 projekty oczekują obecnie na przeniesienie wskazuje Agnieszka Ożóg, Dyrektor Biura Projektów Naukowych.

Postęp odnotował także Uniwersytet Gdański w kryterium Innowacyjność. Kryterium to określone jest przez wskaźniki dotyczące liczby uzyskanych patentów krajowych i zagranicznych (źródłem danych jest POL-on) oraz wskaźnik odzwierciedlający wkład uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przez pryzmat publikacji indeksowanych w bazie Scopus.

- Ten wzrost punktacji był możliwy przede wszystkim dzięki intensywnym działaniom Centrum Zrównoważonego Rozwoju, którym kieruje Dyrektor dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. Zaangażowanie w znaczące programy jak np. „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej”, lub realizowany wspólnie z NAWA projekt pt. Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska czy wspieranie działań na rzecz współpracy międzynarodowej umożliwiającej transfer wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań wynikających z celów SDG, praca na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach partnerstwa SEA EU czy w końcu uruchomienie cieszących się dużym zainteresowaniem studiów podyplomowych “Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa”to tylko niewielki wycinek działań Centrum na rzecz zrównoważonego rozwoju, tak istotnego dla przyszłości nie tylko uczelni, ale także społeczeństwa. Dziękuję za ta ciężką pracę Pani Dyrektor I całemu zespołowi, wśród których są m.in. prof. Dorota Pyć i dr Irena Chawrilska – podsumował Rektor prof. Piotr Stepnowski.

 

Cieszy też poprawa pozycji kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim, o których raport można przeczytać w osobnym artykule.

 

Metodologia i nowe wskaźniki

Ranking Uczelni Akademickich, przygotowywany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz XXIII, oparty jest na takiej samej metodologii, jak w roku ubiegłym, przy utrzymaniu tego samego zestawu siedmiu kryteriów i ich wag.  Główne kryteria i ich wagi w ostatecznej ocenie to: efektywność naukowa (28 procent), potencjał naukowy i umiędzynarodowienie (oba po 15 procent wagi w ocenie końcowej),  prestiż, absolwenci na rynku pracy (oba z wagą 12 procent),  warunki kształcenia (10 procent) i innowacyjność (8 procent).

Fundacja Edukacyjna Perspektywy pozyskuje dane do rankingu częściowo od uczelni, ale głównie z Systemu POL-on oraz z bazy Scopus, gdzie do zaawansowanych analiz bibliometrycznych  wykorzystywany jest system analityczny SciVal.

 

Pełna metodologia z uwzględnieniem dokładnych wskaźników w ramach każdego kryterium dostępna jest pod linkiem:

https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/article/metodologia-rankingu-uczelni-akademickich-2022r

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2022 obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględnione zostaną uczelnie, które miały minimum dwa roczniki absolwentów.

Do rankingu uczelni wprowadzono dwa nowe wskaźniki: wkład badań uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDG) oraz obecność uczelni w „uniwersytecie europejskim”. Nie zmieniła się metodologia Rankingu Kierunku Studiów. 

Wskaźnik „SDG – wkład uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable Development Goals) dodano w ramach kryterium „Innowacyjność”. Wskaźnik odzwierciedla nowatorskie podejście uczelni świadomie wnoszących swój wkład w realizację 17 celów koncentrujących się wokół jakości życia i dbałości o środowisko. Oceny dokonano przez pryzmat obecności problematyki objętej tymi celami w badaniach i publikacjach uczelni.  Wskaźnik został uwzględniony z wagą 2 procent, które zostały „wygospodarowane” poprzez korektę wagi innych wskaźników uwzględnianych w tym kryterium.

Do kryterium Umiędzynarodowienie dołączono wskaźnik: „Uczestnictwo w uniwersytecie europejskim”. Premiuje on (po równo) uczelnie, które zostały wyłonione w konkursie Komisji Europejskiej. Wskaźnik uwzględniono z wagą 1 procent, który został „wygospodarowany” poprzez zmniejszenie wagi wskaźnika „programy studiów w językach obcych”. Uczestnictwo uczelni w uniwersytecie europejskim zapewni dzisiejszym maturzystom, a w przyszłości studentom tych uczelni lepsze możliwości nabycia doświadczenia międzynarodowego w trakcie studiów, co dla wielu osób jest ważnym argumentem za wyborem danej uczelni.

Podkreślić należy, że nie uległy zmianie wagi żadnego z kryteriów rankingu uczelni akademickich a łączna waga procentowa wprowadzonych zmian nie przekroczy 5 procent, co zgodnie z przyjętymi przez Kapitułę zasadami, zapewnia możliwość porównywania wyników rankingu w układzie „rok do roku”.

W rankingu 2022 nie zostały wykorzystane wyniki najnowszej ewaluacji osiągnieć naukowych uczelni, gdyż do czasu publikacji rankingu pozostają one nieznane.

 

Wyniki Rankingu Perspektywy 2022 dostępne pod linkiem:

https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-uczelni-akademickich

Tekst powstał we współpracy z dr Katarzyną Świerk, Agnieszką Ożóg, Dominiką Brulińską oraz Katarzyną Gregorowicz-Bielawską