Granty badawcze dla naukowców Uniwersytetu Gdańskiego

logo

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki dofinansuje badania naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie „Gospodarka, finanse a zrównoważony rozwój (Wirtschaft, Finanzen und nachhaltige Entwicklung)“, którego Wydział Prawa i Administracji UG jest liderem. Ponadto dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG z WPiA otrzymał środki na realizację projektu w ramach TRust, Independence, Impartiality and Accountability of Legal professionals under the EU Charter – JUSTICE.

1. „Gospodarka, finanse a zrównoważony rozwój"

Kierownikiem międzynarodowego projektu jest dr Hanna Wolska z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska. W skład zespołu badawczego wchodzą: prof. dr hab. Andrzej Powałowski z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska; dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler,prof. UG; dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG; dr Damian Cyman i dr Przemysław Panfil z Katedry Prawa Finansowego oraz mgr Aleksandra Szydzik z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierownik dr Anna Trela, Uniwersytetem w Giessen - kierownik dr Magdalena Jaś-Nowopolska, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie - kierownik dr hab. Michał Biliński, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach - kierownik dr hab. Ewa Przeszło, prof. UŚ i dr Agnieszka Piwowarczyk oraz Wydawnictwem C.H. Beck - kierownik dr Joanna Ablewicz.

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań naukowych na temat wpływu i realizacji wartości jaką jest zrównoważony rozwój na gospodarkę i finanse w Polsce i Niemczech. Obejmować będzie analizę w perspektywie komparatystycznej – zarówno w ujęciu horyzontalnym, tj. na poziomie krajowym, jak i ujęciu wertykalnym - z punktu widzenia relacji państwo – Unia Europejska, przy jednoczesnym uwzględnieniu podobieństw i różnic pomiędzy Polską a Niemcami w tym zakresie. Do projektu zaproszeni zostaną polscy i niemieccy młodzi naukowcy z wiodących ośrodków uniwersyteckich, którzy w ramach wybranych specjalizacji prowadzą badania koncentrujące się wokół gospodarki, finansów i zrównoważonego rozwoju.

logo

2. TRIIAL "Trust, Independence, IImpartiality and Accountability of Legal professionals under the EU Charter"

Od 1 stycznia 2020 r. UG wchodził w skład międzynarodowego konsorcjum naukowego TRIIAL "Trust, Independence, IImpartiality and Accountability of Legal professionals under the EU Charter". Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego był, obok znakomitych europejskich ośrodków akademickich, tj. m.in. European University Institute (EUI), University of Maastricht (UM), The Hague University of Applied Sciences (THUAS) jednym z głównych partnerów w projekcie. W skład zespołu TRIIAL i TRIIAL II wchodzą dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. UG Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej WPiA UG, który jest Kierownikiem Projektu, dr Marcin Michalak z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki  Prawniczej, WPiA i dr Anna Podolska  z Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej WPiA.

Miarą sukcesu UG i docenienia jego wkładu w TRIIAL był fakt, że UG był jedną z instytucji zaproszonych jeszcze w trakcie trwania TRIIAL do kontynuowania pracy naukowej i badawczej w ramach nowego projektu zgłoszonego do Komisji Europejskiej jako TRIIAL II. Po przeprowadzeniu ewaluacji zgłoszonych projektów Komisja Europejska wybrała w lipcu 2022 r. Projekt TRIIAL II i zatwierdziła jego finansowanie w ramach prestiżowego Programu JUSTICE. 

Celem projektu jest zapewnienie działań i narzędzi szkoleniowych mających na celu zapoznanie sędziów, prokuratorów i prawników z europejskimi standardami ochrony niezależności, bezstronności i odpowiedzialności, zasadami wzajemnego zaufania i wzajemnego uznawania w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, jak również z ochroną wolności słowa osób zawodowo związanych z wymiarem sprawiedliwości, a w konsekwencji promowanie europejskiej „rule of law” i europejskich praw podstawowych w ramach europejskiej wspólnoty prawa.

Serdecznie gratulujemy!

ER/ZP