UWM, UG i UMCS powołują Forum Zielonych Uniwersytetów

Porozumienie w sprawie powstania Forum Zielonych Uniwersytetów podpisały dziś (18 października) trzy uczelnie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które będą podejmować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Inicjatorem forum i wydarzenia jest UWM.

 

List intencyjny w sprawie powołania Forum Zielonych Uniwersytetów to efekt poczucia odpowiedzialności społecznej i świadomości szczególnej roli szkół wyższych w kształceniu, które powinno odpowiadać na wyzwania teraźniejszości i przyszłości, w tym na potrzebę troski o stan środowiska naturalnego. Podpisy na dokumencie zapowiadającym bliską współpracę uczelni w tym zakresie złożyli ich Rektorzy: dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański) oraz prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Uniwersytety łączą swoje potencjały intelektualne i infrastrukturalne, by podejmować kolejne działania w obszarze celów zrównoważonego rozwoju.

Jak przyznał prof. Jerzy Przyborowski, inicjatywa, która stała się dziś faktem, to dowód na wspólnotę wartości.

– Treść listu intencyjnego, a także działania, które będziemy w ślad za nim podejmować, będą się świetnie wpisywały w 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w najnowszej agendzie przyjął do realizacji sześć z nich. Nie oznacza to, oczywiście, że pozostałe przestają istnieć. Tutaj powstaje doskonała szansa, by się uzupełniać, tworzyć wspólne inicjatywy i projekty w zakresie badań naukowych i edukacji naszych studentów – podkreślił rektor UWM w Olsztynie. Profesor Przyborowski poinformował także, że w planach jest wymiana kadry akademickiej oraz studentów, a także wykłady otwarte organizowane na wszystkich uniwersytetach. Nad koordynacją działań czuwać ma międzyuczelniany zespół.

– Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko to priorytety w Uniwersytecie Gdańskim.  Tym bardziej cieszymy się, że możemy, wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, dołączyć do inicjatywy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego utworzenia Forum Zielonych Uniwersytetów – mówił prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Liczymy, że w niedługim czasie forum rozrośnie się o kolejne ośrodki badawcze, które będą czerpały od siebie wzajemnie w zakresie dobrych praktyk, implementacji odnawialnych źródeł energii i wszelkich innych działań na rzecz inspirowania i wspierania społeczności akademickiej do przekształcenia uczelni w zieloną, zasobooszczędną i niskoemisyjną sieć kampusów. Celem forum jest bowiem maksymalizacja wkładu w zrównoważony rozwój w wymiarze tak naukowo-badawczym, środowiskowym, społecznym, jak i gospodarczym.

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski podkreślał z kolei, że podpisany list intencyjny nie tylko otwiera drzwi do współpracy, ale także wpisuje się w filozofię nowoczesnego uniwersytetu, dla którego ważna jest wymiana doświadczeń i sieciowanie. – Od początku naszych wspólnych rozmów, w jakiejś mierze finalizujących się w dzisiejszej umowie, było to, żeby kontakty między nami rozwijały się szeroko, a naszym nadrzędnym hasłem było budowanie uniwersytetu bazującego na zrównoważonym rozwoju – zaznaczył rektor UMCS. – Dzięki wspólnocie myśli i działania rozpoczynamy nowy rozdział w historii naszych uczelni.
 

Uniwersytet Zielony

Przypieczętowaniem rozpoczęcia współpracy było posadzenie w Kortowie, kampusie akademickim UWM, pamiątkowego dębu. – To symbol jedności tego, co dla nas najdroższe – przyszłości kreowanej w sposób zrównoważony – mówił prof. Przyborowski

W podpisanym dzisiaj dokumencie rektorzy UWM, UG i UMCS zobowiązali się, że zarządzane przez nich uniwersytety realizować będą swoje przedsięwzięcia w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ prowadzonych aktywności na środowisko. Forum Zielonych Uniwersytetów będzie także uważnie zarządzać zasobami oraz motywować wspólnotę akademicką do realizacji innowacyjnych projektów.

Uniwersytety z Olsztyna, Gdańska i Lublina chcą podjętą właśnie współpracą inspirować społeczność oraz otoczenie społeczno-gospodarcze, włączając tym samym w swoje działania coraz więcej podmiotów i instytucji. Wśród zadań, jakie przed sobą stawiają, jest także zwiększanie świadomości społeczeństwa oraz jego wpływu na dbałość o wspólne dziedzictwo przyrodnicze.

Podpisanie porozumienia
Michał Orłowski/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie