O innowacyjności i transferze wiedzy na konferencji InnovAzul w Kadyksie

Spotkania promujące innowacje, transfer wiedzy i wymianę dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych to tylko niektóre z punktów intensywnego programu konferencji InnovAzul zorganizowanej przez Uniwersytet w Kadyksie z udziałem uniwersytet europejski SEA-EU. Władze Uniwersytetu reprezentowała Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. W konferencji wzięli też udział dziekani naszych wydziałów.

 

InnovAzul to już II międzynarodowa konferencja będąca miejscem spotkań B2B profesjonalistów sektora niebieskiej gospodarki.

- Uniwersytet Gdański wspiera sektor Blue Economy między innymi poprzez badania i edukację prowadzone na naszych wydziałach czy ogólnouniwersyteckie spotkania zespołu „Uniwersytet Gdański dla Morskiej Energetyki Wiatrowej. Zarówno jako uczelnia, która morskość ma wpisaną w wiele obszarów badawczych, jak i jako przedstawiciele środowiska akademickiego regionu gospodarczo związanego z Morzem Bałtyckim wspieramy wiele tego typu projektów jak choćby uruchamiając i prowadząc studia podyplomowe Morska energetyka wiatrowa czy przygotowując takie kierunki studiów jak Oceanografia fizyczna stosowana, Morskie sektory offshore czy program Sustainable Blue Economy w ramach partnerstwa SEA EU  – mówi prof. Sylwia Mrozowska.

W skład delegacji, oprócz Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, weszli Dziekani: dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG (Wydział Oceanografii i Geografii), prof. dr hab. Piotr Bojarski, (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) oraz prof. dr hab. Mirosław Szreder (Wydział Zarządzania) a także Dyrektor Biura Analiz i Ekspertyz dr Sebastian Susmarski.

Prof. Waldemar Surosz i dr Sebastian Susmarski uczestniczyli w spotkaniu z władzami i badaczami z Wydziału Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu w Kadyksie. Tematem rozmów była prezentacja potencjału badawczego i dydaktycznego obydwu wydziałów, możliwość współpracy naukowej i dydaktycznej, możliwość wymiany studentów i wykonywania prac dyplomowych. Ponadto omówiono sposoby współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i możliwości współpracy w realizacji tego rodzaju projektów.

- W podsumowaniu ponad dwugodzinnego spotkania strona hiszpańska zaproponowała na początek wymianę nauczycieli akademickich i realizację prac dyplomowych przez studentów naszych wydziałów. Zaprosiliśmy naszych gospodarzy do rewizyty w Gdańsku – powiedział prof. Waldemar Surosz.

Prof. Mirosław Szreder odbył spotkanie z Prodziekan Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Kadyksie Panią Candelą Contero Urgal, odpowiedzialną za sprawy internacjonalizacji i umiędzynarodowienia. Wynikiem tej rozmowy było wyrażenie wspólnej woli bliższego poznania zespołów badawczych z obu uczelni, specjalizujących się w problematyce zarządzania w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, transportu i logistyki, finansów międzynarodowych oraz modelowania ryzyka w przedsięwzięciach inwestycyjnych w sektorze morskim. Szerzej o specjalizacjach naukowo-badawczych sopockich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego mówił Dziekan prof. Mirosław Szreder podczas wystąpienia na konferencji SEA-EU and reSEArchEU SUMMIT INNOVAZUL 2022 dnia 2 grudnia br. Do uczestników, reprezentujących wszystkie uczelnie należące do SEA-EU, zwrócił się z zaproszeniem do podejmowania z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego badań nad gospodarką morską widzianą z różnych perspektyw, w tym ekonomicznej i zarządczej.

Natomiast Dziekan UG prof. Piotr Bojarski spotkał się z delegacją matematyków, w tym z prof. Francisco Javier Garcia Pacheco oraz prof. Jesus Mediną. Na spotkaniu obie strony przedstawiły swoje jednostki badania i omówiono możliwości dalszej współpracy w zakresie nauki, kształcenia i wspólnego aplikowania o projekty.

O tym jak ważny jest rozwój i współpraca w zakresie błękitnej gospodarki jest fakty, że konferencja odbyła się pod auspicjami regionalnego rządu Andaluzji oraz Rady Miasta Kadyks.

MNG/ZP