Mamy to! Ostateczne wyniki ewaluacji: kategorie w górę!

Aż 8 kategorii A i 13 kategorii B+ - tak znakomitym wynikiem zakończył się dla Uniwersytetu Gdańskiego proces odwoławczy dotyczący ewaluacji. - Z wielką satysfakcją muszę powiedzieć, że w ostatnim okresie ewaluacyjnym społeczność akademicka uniwersytetu wykazała się niezwykłym zaangażowaniem i ogromną pracowitością, czego dowodem są ostatecznie uzyskane kategorie naukowe - komentuje sukces Rektor prof. Piotr Stepnowski. 

 

Przypomnijmy, że proces ewaluacji obejmował lata 2017-2021 (rok został dodany ze względu na pandemie, która wpłynęła znacząco na działanie uczelni wyższych). Zgodnie z tzw. Ustawą 2.0 kategoria przyznana danej dyscyplinie naukowej nie tylko determinuje przyznanie jednostkom dofinansowania, ale też ma wpływ m.in. na możliwość nadawania stopni, charakter uczelni, możliwość prowadzenia szkół doktorskich, samodzielność przy tworzeniu kierunków studiów. Aby utrzymać te uprawnienia dyscypliny muszą mieć kategorię co najmniej B+.

Wyniki ewaluacji podane w sierpniu 2022 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, przyznały Uniwersytetowi Gdańskiemu 5 kategorii A, 11 kategorii B+ i aż 5 kategorii B.

- Te wyniki były dalece niesatysfakcjonujące. Zarówno władze rektorskie, jak i dziekańskie oraz grono osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie wniosków wiedzieliśmy, że możemy odwoływać się i walczyć o wyższe kategorie - mówi Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski. - Każda z dyscyplin uprawianych w Uniwersytecie Gdańskim ma jakiś unikatowy wątek badawczy rozpoznawalny międzynarodowo. Tego nie zauważały algorytmy ewaluacyjne i właśnie to staraliśmy się podkreślić w procesie odwoławczym.

Bardzo staranne przygotowanie procesu odwoławczego, z udziałem członków komisji poszczególnych dyscyplin zaowocowało znakomitymi wynikami. Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki aż  3 dyscyplinom podniesiono kategorię z B+ na A – tj. naukom chemicznym, historii, filozofii, a wszystkim pięciu mającym kat. b przyznano kategorię B+: archeologii, informatyce, naukom o ziemi i środowisku, naukom o zarządzaniu i jakości oraz naukom o polityce i administracji.

- To ogromny sukces. Utrzymaliśmy zatem pełnię uprawnień akademickich we wszystkich dyscyplinach naukowych uprawianych w UG  – podkreśla Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski: -  Nieustanny rozwój badań i podnoszenie ich doskonałości naukowej jest w ostatnim czasie strategicznym priorytetem Uniwersytetu Gdańskiego. Obok bogatej i różnorodnej oferty kształcenia to właśnie badania naukowe na najwyższym poziomie stanowią dziś o prestiżu uczelni. Staramy się stwarzać możliwie jak najlepsze warunki do rozwoju naukowego pracowników, nie ustajemy w poszukiwaniu dodatkowych środków finansowych pozwalających wspierać doskonałość naukową. Z wielką satysfakcją muszę powiedzieć, że w ostatnim okresie ewaluacyjnym społeczność akademicka uniwersytetu wykazała się niezwykłym zaangażowaniem i ogromną pracowitością, czego dowodem są ostatecznie uzyskane kategorie naukowe.

Po ogłoszeniu wyników latem ubiegłego roku Rektor, w uzgodnieniu z Dziekanami poszczególnych wydziałów, wprowadził plany naprawcze, które są już wdrażane. Weszliśmy już bowiem w kolejny proces ewaluacji, który potrwa do końca 2025 roku.

- Nie rezygnujemy z działań naprawczych i wspierających utrzymanie bądź awans kategorii  - mówi Rektor prof. Piotr Stepnowski. - To warunek konieczny do utrzymania naszych uzasadnionych aspiracji uzyskania statusu uczelni badawczej. Głęboko wierzę, że niedługo znajdziemy się w tym gronie!

Jak istotne są dobre wyniki odwołania w ewaluacji podkreśla też dr Katarzyna Świerk, Dyrektorka Biura Nauki, które koordynuje proces ewaluacji w Uniwersytecie Gdańskim: - Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej potwierdzają wysoki poziom badań naukowych prowadzonych w naszej Uczelni. Wśród 21 dyscyplin naukowych 8 uzyskało kategorię A, pozostałe  B+. Oznacza to utrzymanie wszystkich dotychczasowych uprawnień do nadawania stopni naukowych. Nie ustajemy jednak w naszych staraniach do osiągnięcia doskonałości naukowej i pomimo dobrych rezultatów będziemy wdrażać programy naprawcze. Zależy nam nie tylko na utrzymaniu tego poziomu w przyszłości, ale także podwyższeniu kategorii do A+ tam, gdzie dorobek naszych naukowców już dziś jest wyróżniający!

 

O komentarz poprosiliśmy dziekanów trzech dyscyplin, które poprawiły wynik w procesie odwoławczym:

Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, prof. UG:

Z wielką radością przyjęłam informację o przyznanej kategorii A dla dyscypliny nauki chemiczne. Uzyskanie tak wysokiej kategorii było możliwe dzięki prowadzeniu badań naukowych na światowym poziomie realizowanych w większości przypadków z funduszy zewnętrznych. Wynik ewaluacji to przede wszystkim wielka zasługa pracowników Wydziału Chemii, którzy z pełnym zaangażowaniem oraz pracowitością prowadzą badania naukowe na najwyższym poziomie, często kosztem swojego życia prywatnego. W tym miejscu chciałabym podziękować przewodniczącemu Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne prof. Zbigniewowi Kaczyńskiemu za sprawne przeprowadzenie dyscypliny nauki chemiczne przez proces ewaluacji oraz pełne zaangażowanie w proces odwoławczy. W dyscyplinie nauki chemiczne konkurencja jest bardzo duża, dlatego nie można zatrzymać się nawet na chwilę, trzeba cały czas pracować, aby nie zostać w tyle.

 

Dziekan WNS dr hab. Michał Harciarek, prof. UG:

Jako dyscyplina naukowa, w ostatnich latach Filozofia na WNS UG zrobiła ogromny postęp, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie swoich prac, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach ewaluacji i przyznaniu Filozofii kategorii A. To oczywiście efekt wytężonej pracy całego grona pracowników badawczo-dydaktycznych z Instytutu Filozofii, jak również samej Rady Dyscypliny pod przewodnictwem prof. Nataszy Szutty. Na ręce Pani Prof. Nataszy Szutty składam tym samym serdeczne gratulacje, ciesząc się, że ten wspólny wysiłek pracowników Instytutu Filozofii został dostrzeżony. To duży i zdecydowanie zasłużony sukces!

 

Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG:

Na Wydziale Historycznym UG reprezentowane są cztery dyscypliny naukowe. Ostateczny wynik ewaluacji dyscyplin naukowych uznajemy za bardzo satysfakcjonujący dla Wydziału i dobrze oddający naszą pozycję w nauce polskiej. Dwie dyscypliny: Historia oraz Nauki o Sztuce otrzymały kategorię „A”, a pozostałe dwie tj. Nauki o Kulturze i Religii oraz Archeologia kategorię „B+”. Ten sukces zawdzięczamy zbiorowemu wysiłkowi wszystkich pracowników Wydziału, którzy swój talent, wiedzę i zaangażowanie przekuli na istotne naukowo publikacje i projekty badawcze, które zostały docenione w procesie ewaluacji dyscyplin. Na pewno nasze aspiracje są większe i jestem pewien, że nie spoczniemy na laurach. Dalej będziemy prowadzili działania zmierzające do zwiększenia ilości prestiżowych publikacji naukowych, skuteczniejszego zdobywania grantów naukowych i efektywniejszego realizowania projektów badawczych mających szerokie oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze. Pracownikom, przewodniczącym rad dyscyplin, a zwłaszcza Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WH – dr hab. Annie Mazurkiewicz, prof. UG dziękuję za dotychczasowe działania i liczę na dalszą intensywną pracę dla dobra Wydziału Historycznego. Kolejna ewaluacja dyscyplin naukowych już niedługo i musimy się do niej dobrze przygotować.

 

                  Kategorie naukowe

 

L.p.

Dyscyplina

Kategoria

1

Nauki o sztuce

A

2

Nauki fizyczne

A

3

Nauki prawne

A

4

Nauki socjologiczne

A

5

Psychologia

A

6

Historia

A

7

Filozofia

A

8

Językoznawstwo

B+

9

Literaturoznawstwo

B+

10

Nauki o kulturze i religii

B+

11

Matematyka

B+

12

Nauki biologiczne

B+

13

Nauki chemiczne

A

14

Ekonomia i finanse

B+

15

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

B+

16

Pedagogika

B+

17

 Archeologia

B+

18

Informatyka

B+

19

Nauki o Ziemi i środowisku

B+

20

Nauki o zarządzaniu i jakości

B+

21

Nauki o polityce i administracji

B+

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Kategorie UG 108.33 KB
Magdalena Nieczuja - Goniszewska/Rzeczniczka Prasowa UG