Komunikat dot. działań podejmowanych przez Uniwersytet Gdański w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Rektora UG oraz postępowania dyscyplinarnego

Kwestia ewentualnej nierzetelności naukowej Rektora UG dra hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG jest na Uniwersytecie Gdańskim weryfikowana możliwie jak najszybciej.

1 października 2020 r. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, zastępujący Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, powiadomił Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o możliwości popełnienia czynu uchybiającego obowiązkom lub godności nauczyciela akademickiego przez dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, prof. UG, Rektora UG wybranego na kadencję 2020-2024 i złożył wniosek o podjęcie przez Pana Ministra stosownych czynności. MNiSW w odpowiedzi z 5 października 2020 r. wskazało uczelni, że po rezygnacji dra hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG z funkcji rektora, to Uniwersytet Gdański powinien podjąć takie działania. W związku z tym prof. Krzysztof Bielawski niezwłocznie zwrócił się do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o dokumenty dotyczące unieważnionego przez Komisję postępowania w sprawie nadania tytułu profesora drowi hab. Jerzemu Gwizdale. W piśmie z 15 października 2020 r. Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego powiadomił prof. Krzysztofa Bielawskiego o zleceniu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Ministra rozpoczęcia postępowania dyscyplinarnego w tej sprawie, celem zbadania zasadności stawianych zarzutów.

Informujemy również, że Uniwersytet Gdański wykonał wynikający z art. 304 kodeksu postępowania karnego obowiązek zawiadomienia organów ścigania.

Podkreślamy zatem, że aktualne władze rektorskie wykonują wszystkie konieczne czynności wynikające z przepisów prawa.

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy także, że dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG nie pełni obecnie żadnych obowiązków związanych z funkcją rektora oraz nauczyciela akademickiego.

Kalendarz związany z powołaniem Uczelnianego Kolegium Elektorów jest realizowany bez zakłóceń. 22 października br. odbędą się wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów. Wyłoniony z Kolegium Przewodniczący dokona stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rektora UG. Planowany kalendarz wyborczy przewiduje wybór nowego Rektora UG do końca listopada br.

 

 Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

Biuro Rzecznika Prasowego