Pożegnanie prof. Andrzeja Sylwestrzaka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. Andrzeja Sylwestrzaka.

Żegnamy znakomitego naukowca i dydaktyka, byłego Dziekana i Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji.

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

składa

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka

Uniwersytetu Gdańskiego

 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 17 maja 2023 r., o godz. 11:00 w Kościele pw. Św. Wawrzyńca  w Gdyni Wielkim Kacku przy ul. Źródło Marii 14A

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się tego samego dnia o godz. 13:00 na Cmentarzu Komunalnym Gdańsk Srebrzysko.

a

Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak był absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1964 r.), z którym na 10 lat związał swoją karierę zawodową. W 1967 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawę doktorską pt. "Jan Jakub Rousseau i Gabriel Bonnot de Mably o ustroju Polski w XVIII w." przygotował pod kierunkiem prof. Andrzeja Burdy). W 1973 r. uzyskał habilitację (rozprawa dotyczyła struktury aparatu państwowego w ówcze­snym ustroju państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południo­wej). W tym samym roku został zatrudniony (najpierw jako adiunkt, a wkrótce - docent) w Instytucie Nauk Prawno-Ustrojowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1986 r. kierował Katedrą Historii Państwa i Prawa Polskiego WPiA UG. W 1989 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1994 r. uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk prawnych. Pełnił kolejno funkcje Prodziekana (1975-1978) i Dziekana (1981-1984) WPiA UG. W 2007 r. przeszedł na emeryturę. Do 2012 r. prowadził zajęcia ze studentami i uczestniczył czynnie w życiu naukowym Wydziału jako pracownik macierzystej Katedry.

Jego zainteresowania naukowe obejmowały historię doktryn politycznych i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej epoki Oświecenia oraz doktryny podziału władzy, historię instytucji kontrolnych w Polsce, szczególnie pozycję Najwyższej Izby Kontroli w II i III Rzeczypospolitej, a także kontrolę w Unii Europejskiej.
Był autorem przeszło trzystu publikacji naukowych i dydaktycznych, w tym wielokrotnie wznawianego podręcznika "Historia doktryn politycznych i prawnych". Wypromował 24 doktorów nauk prawnych.

ZP