Zrównoważony rozwój i współpraca z Ukrainą - UG przygotowuje SEA-EU Governing Week

Zmiany w strukturze SEA-EU oraz Governing Week na UG były tematem  spotkania nadmorskich uniwersytetów należących SEA-EU, które poprowadził prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG i prezydent Sojuszu SEA-EU. Między 27 a 30 czerwca przedstawiciele wszystkich dziewięciu uczelni członkowskich spotkają się w Uniwersytecie Gdańskim, aby podsumować dotychczasową i zaplanować dalszą działalność sojuszu.

- Nasza uczelnie objęła prezydencję całego konsorcjum, dlatego będziemy gospodarzami czerwcowego Governing Week SEA EU. To drugie spotkanie  Rady Zarządczej i Wykonawczej SEA-EU. Spodziewamy się dużej liczby gości ze wszystkich krajów partnerskich i z Odessy, z którą nasza uczelnia zainicjowała współpracę w ramach Sojuszu. W czerwcu na Uniwersytecie Gdańskim zapadną kluczowe decyzje o sposobie funkcjonowania i organizacji sojuszu. Wyznaczymy kierunek naszej współpracy na kolejne lata realizacji projektu  - powiedział prof. Piotr Stenpnowski Rektor UG i Prezydent Sojuszu SEA EUPartnerstwo z uczelniami konsorcjum SEA EU to niezwykle ważny – dla nas wszystkich: studentów, wykładowców i pracowników administracji punkt realizowanego przez uczelnię z powodzeniem dużego programu umiędzynarodowienia.    

Governing Week to wydarzenie, które co pół roku organizuje inny partner konsorcjum. Podczas tych obrad podejmowane są najważniejsze decyzje kształtujące przyszłość sojuszu. W grudniu 2021 r. w trakcie poprzedniego posiedzenia w UG prof. Piotr Stepnowski przedstawił propozycję rejsu z Gdańska do Kadysku - flagowego wydarzenia, które zwieńczyło pierwszą edycję SEA-EU.

Czerwcowe wydarzenie będzie drugim tego typu spotkaniem w nowej odsłonie projektu. Wezmą w nim udział nie tylko uczelnie członkowskie, ale także lokalne przedsiębiorstwa, czy przedstawiciele samorządów i portów. W programie Governing Week UG znaleźć można rozmowy o zrównoważonym rozwoju, czy współpracy ze środowiskiem zewnętrznym.

Podczas spotkania organizacyjnego Rektor UG zaproponował Agendę Merytoryczną spotkania Rady Zarządzającej. 29 czerwca organ decyzyjny SEA-EU zatwierdzi m.in. plany Rady Studenckiej oraz Rady Miast SEA-EU.

Natomiast Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG przedstawił propozycję agendy Ukrainian Day, specjalnej inicjatywy, w której udział weźmie Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa. Wydarzenie będzie okazją do przedstawienia ukraińskiego partnera, który dzięki dofinansowaniu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej angażuje się w działalność sojuszu.

Jedną z wielu zmian w SEA-EU 2.0. jest rozszerzenie kompetencji Komitetu Wykonawczego. W nowej strukturze konsorcjum powstanie Rada Prorektorów SEA-EU, która będzie pełnić rolę łącznika z Radą Zarządzającą. Szczegółowe obowiązki nowej jednostki omawiano podczas spotkania 6 czerwca.

W skład Rady wejdzie dziewięciu przedstawicieli władz uczelni SEA-EU. Każdy z nich będzie odpowiedzialny za inny obszar działania konsorcjum. Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG reprezentować będzie sojusz w sprawach dotyczących realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Pozostali partnerzy odpowiadają m.in. za mobilność, czy cyfryzację. 

Marcel Jakubowski/Zespół Prasowy UG