Ciąg dalszy obrad wokół przyszłości sojuszu SEA-EU

Dziś drugi dzień Governing Week na Uniwersytecie Gdańskim, podczas którego członkowie Executive Committe z dziewięciu nadmorskich uczelni europejskich obradowali nad przyszłością sojuszu. Przedstawiony został m.in. raport końcowy SEA-EU 1.0, rezultaty dotychczasowych działań oraz plany działań na najbliższe lata, jak choćby ustanowienie bardziej powiązanych i lepiej funkcjonujących relacji między biznesem a instytucjami szkolnictwa wyższego.

Spotkanie Executive Committee rozpoczęło się w Bibliotece UG o godz. 8:30. Zgromadzonych gości powitał Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski, a następnie głos zabrał prof. Fidel Echevarría z Uniwersytetu w Kadyksie, który przedstawił raport końcowy SEA-EU 1.0, zrealizowane i planowane programy oraz szereg innych, intensywnych działań sojuszu.

W dalszej części spotkania omawiano pierwsze kroki pakietów roboczych i obserwatoriów, poruszano kwestie statusu prawnego, mobilność w sojuszu SEA-UE a także zagadnienia dotyczące sztucznej inteligencji.

Część druga, tj. spotkanie Executive Committee of the SEA-EU Alliance, rozpoczęła się w południe powitaniem uczestników i zatwierdzeniem protokołu z ostatniego rozszerzonego posiedzenia KE. Następnie omówiono i podsumowano działania przeprowadzone w ramach reSEArch-EU w okresie od lutego 2023 r. do czerwca 2023 r.

Podczas spotkania podkreślona została rola budowania świadomości SEA-INNOVATE HUB i jego komponentów oraz wspólna promocja (plan marketingowy i PR), czyli działania niezbędne do  uwidocznienia i wykorzystania Hubu.

Rozmawiano też o głównych wyzwaniach stojących przed społecznością SEA-UE, o potrzebie przyciągania interesariuszy biznesowych do współpracy, a także zachęcaniu uniwersytetów do stałego wkładu w HUB - poprzez dodawanie zarówno usług do narzędzia Marketplace, jak i materiałów do sekcji dzielenia się najlepszymi praktykami.

Przedstawiony został również raport podsumowujący wyniki działań pilotażowych: Transformation Labs, Kiel Market Place, Marine Science Shop oraz Citizen Science Contest oraz prezentacja wdrożenia narzędzia Marketplace. Narzędzia, które zostało skonstruowane tak, aby służyć konkretnym potrzebom i celom zarówno przedsiębiorstw, jak i środowisk akademickich. Ma ono ułatwić finansowanie usług świadczonych przez środowisko akademickie i łączyć naukowców z instytucji akademickich ze specjalistami z firm, tworząc platformę współpracy i możliwość wymiany wiedzy. Narzędzie umożliwić ma również naukowcom łączenie się z ekspertami branżowymi i odwrotnie, wspierając tym samym partnerstwa, które mogą prowadzić do cennych współpracy i wspólnych projektów badawczych.

Po przerwie na lunch w BUG odbywać się będą dalsze spotkania Governig Week  zaplanowane na dziś, tj. Student Council, Cities Council, Ports Council a także SEA_EU Goes greener i Open campus lectures about SDGs.

EMW/Zespół Prasowy UG