Nowoczesne podejście do mediów. Międzynarodowe warsztaty projektu SUMED

Warsztaty pt. „Curriculum Design Workshop for educators: How to embed green media content in curricula” w ramach projektu SUMED - Sustainable multidimensional media education contents, odbyły się 5 czerwca 2023 roku w formule online. Organizatorem spotkania był partner projektu: Uniwersytet Gdański, a poprowadziła je dr Beata Czechowska-Derkacz z Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierowniczka projektu z ramienia UG.

Warsztaty trwały łącznie trzy i poł godziny i zostały podzielone na trzy części. Wstęp - omówienie projektu SUMED oraz prezentację założonych przez partnerów celów i dotychczasowych rezultatów - przygotował dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, reprezentujący lidera projektu: INNOCAMP PL.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, a formuła online pozwoliła na ich międzynarodowy charakter. Uczestniczyło w nich ponad dwadzieścia osób z czterech krajów: Malty, Finlandii, Hiszpanii i Polski. Byli to nauczyciele akademiccy oraz naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Turku University of Applied Sciences, Universitat Politecnics De Valencia i University of Malta, a także osoby zainteresowane tematyką projektu SUMED.

Warsztaty były skierowane do nauczycieli akademickich oraz wszystkich osób zainteresowanych  tworzeniem intersujących programów nauczania, a zwłaszcza kreatywnym pisaniem sylabusów z wykorzystaniem mediów jako narzędzi promocji postaw ekologicznych oraz stosowaniem w medialnej edukacji nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Szkolenie poprowadziły ekspertki z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Maltańskiego. 

Dr Monika Maslowska z Uniwersytetu Maltańskiego poprowadziła warsztat pt. „Sustainability, Creativity and Pedagogy in Teaching Eco-Screenwriting”, w którym zaprezentowała metody nauczania kreatywnego pisania scenariuszy do filmów wideo z wykorzystaniem treści zrównoważonego rozwoju.

Podczas spotkania prowadząca poruszyła temat inicjatywy „Going green”, która inspiruje i edukuje świat produkcji filmowej poprzez tworzenie i promowanie zrównoważonych praktyk pracy. Twórcy akcji zwracają szczególną uwagę na zmniejszenie wpływu na środowisko podstawowych elementów produkcji filmowej, takich jak transport, budownictwo, oświetlenie czy gastronomia. „Going green” wprowadza produkcje filmowe do bardziej ekologicznego stylu życia, ale co to oznacza dla scenarzystów i nauczycieli scenopisarstwa? Jak możemy przyczynić się do ekologicznych postaw i zmniejszać nasz ślad węglowy na Ziemi?

Dr Ewelina Gutowska-Kozielska z Uniwersytetu Gdańskiego w czasie warsztatu „Media, education & social responsibility” przypomniała o konieczności propagowania w środowisku akademickim społecznej odpowiedzialności nauki i uczelni w oparciu o fundamentalne zasady tolerancji, równości, otwartości i sprawiedliwości społecznej oraz demokracji i przedstawiła możliwości wykorzystania mediów do tych celów. 

Amerykanistka z Wydziału Filologicznego UG poruszyła temat mediów jako doskonałej platformy do edukacji oraz skutecznego narzędzia upowszechniania treści CSR. Treści medialne mogą być wykorzystywane do celów edukacyjnych, a tym samym przyczyniać się do rozwoju krytycznego myślenia w ramach CSR. Teksty medialne można wykorzystać w edukacji dwojako: po pierwsze, niektóre z nich zostały stworzone do tego celu, po drugie - gdy odbiorcy zostaną wyposażeni w odpowiednie narzędzia, można je wykorzystać do celów edukacyjnych niezależnie od tego, czy taki był cel pierwotny. Musimy pamiętać o tym, że zmienił się profil odbiorcy i sposób postrzegania świata przez młodych ludzi. Uczniowie/studenci zdobywają wiedzę głównie poprzez media. Ważne jest zatem, aby kształcić ich z wykorzystaniem przekazów, które zawierają interesujące treści zarówno dla samych uczniów/studentów, jak i nauczycieli.

Dr Magdalena Bulińska z Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowała nowoczesne metody nauczania i ich skuteczność w edukacji medialnej i akademickiej w czasie warsztatu „Creative teaching and modern teaching tools”. Celem warsztatów było wprowadzenie nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych mających na celu rozwijanie wśród uczniów i studentów kompetencji przyszłości (chodzi m.in. o kreatywność i innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, samodzielność i samokształcenie, krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, wrażliwość na inne kultury i różnorodność czy zrównoważony rozwój). Podczas warsztatów uczestnicy dzielili się doświadczeniami na temat nowoczesnych metod nauczania i ich potencjalnego wykorzystania w kontekście edukacji medialnej, tak aby zwiększyć efektywność procesu nauczania i zmotywować uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji.

Warsztaty zakończyły się dyskusją, na podstawie której wyciągnięto następujące wnioski:

  1. Zrównoważony rozwój medialny jest wciąż rozumiany zbyt wąsko: jako promowanie w mediach treści i postaw ekologicznych. Pomijane bądź niedostatecznie reprezentowane są następujące treści:
  • społecznej odpowiedzialności mediów  (np. podejmowana w nich tematyka, odpowiedzialność za słowo),
  • zrównoważonej edukacji medialnej: nauczanie studentów w bezpiecznym dla nich środowisku edukacyjnym
  • balansu miedzy pracą a życiem prywatnym w zawodach medialnych i okołomedialnych oraz dobrostanu jednostki,
  • promowania i nauczania podstawowych wartości demokratycznego społeczeństwa: tolerancji, otwartości, równości,
  • wyeliminowania z obszaru zrównoważonego rozwoju języka strachu i nienawiści.

          To obszary, które należy wzmacniać w czasie realizacji projektu SUMED.

  1. Edukacja medialna - zwłaszcza w zakresie nowych zjawisk, takich jak infodemia, denializm, postprawda, fake newsy - wymaga nowych narzędzi w nauczaniu akademickim. Proponowanie kreatywnego nauczania za pomocą nowoczesnych narzędzi powinno być jednym z istotnych elementów projektu SUMED.
  2. W obecnym stanie zagrożenia katastrofą klimatyczną i degradacją środowiska naturalnego media są szczególnie predestynowane do promowania treści i postaw ekologicznych. Powinno to stanowić jeden z podstawowych punktów w ich społecznej misji. W ramach projektu SUMED należy proponować kreatywne sposoby upowszechniania takich treści.
  3. Idea zrównoważonego rozwoju powinna przyświecać działaniom całego środowiska akademickiego. Projekt SUMED może stanowić jedno z narzędzi upowszechniania tej idei.

Doświadczenie zawodowe ekspertek prowadzących warsztaty:

Monika Maslowska is a screenwriter, script development expert, script supervisor, mentor and educator based in Malta. She teaches screenwriting and screen production at the University of Malta and the Institute for Education (Malta). She also collaborates with the Ministry for Sport, Youth, Research and Innovation training media literacy teachers and young adolescents in cinematic writing.

Ewelina Gutowska-Kozielska is an Americanist, interested in culture and media, a researcher of constitutive rhetoric and feminism. She worked as the director of the Institute of English and American Studies of the University of Gdańsk, and then Vice-dean for student affairs at the Faculty of Philology. Educator, deputy director of the alternative school Żyrafia Osada in Gdańsk, a school that does it differently. A nature and books lover, mother, wife and friend. 

Magdalena Bulińska is an English and Iberian Studies graduate of Interfaculty Philology at the University of Warsaw. Have been affiliated with the University of Gdańsk since 2013 and have been working as an assistant professor in the Department of Iberian Studies since 2019. Defended doctoral thesis in literary studies, researching proper names in American borderland women's literature. Research interests include: women's borderland literature and literary translation and quality education. She is a tutor and cooperate with the University of Gdansk Center for the Development of Teaching and Tutoring by conducting courses and training for university staff.

Informacje o projekcie SUMED

TUTUŁ: SUMED - Sustainable multidimensional media contents (ENG)

Zrównoważone, wielowymiarowe treści medialne (POL)

PROGRAM: Projekt dydaktyczny realizowany w ramach Programu Erasmus Plus. Priorytet/działanie: Cooperation partnerships in higher education (KA220-HED)

ORGANIZACJA WNIOSKUJĄCA I PARTNERZY: INNOCAMP PL Spółka z o.o. (Polska). Projekt realizowany w ramach międzynarodowego partnerstwa. Liderem projektu jest INNOCAMP PL Spółka z o.o. (Polska). Partnerzy projektu: University of Gdańsk (Polska), Turku University of Applied Sciences (Finlandia), Universitat Politecnics De Valencia (Hiszpania), University of Malta (Malta)

Kierownikiem projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Beata Czechowska-Derkacz (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG).

CZAS REALIZACJI: 1 listopada 2022 r. – 31 października 2025 r. 

OPIS: Dynamiczne zmiany w mediach, zarówno w zakresie technologicznym, jak i zasobów treści, wymagają nowych sposób medialnej edukacji i metod medialnej produkcji. Ciągłe zmiany trendów medialnych wpływają na sposób tworzenia treści i docierania do odbiorców. Głównym celem projektu jest propagowanie zrównoważonego rozwoju, technologii i rozwiązań cyfrowych w sektorze szkolnictwa wyższego oraz na rynku pracy poprzez organizowanie kursów i warsztatów dla nauczycieli i studentów oraz stworzenie wspólnego środowiska edukacyjnego (nowych sylabusów i pilotażowych kursów) dla nauczycieli z czterech europejskich uniwersytetów – partnerów projektu. Zapewni to wszystkim uczestnikom projektu atrakcyjne narzędzia do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie edukacji medialnej w swoich organizacjach. Wszystkie te działania są skoncentrowane na szeroko rozumianych mediach, w tym edukacji i produkcji medialnej, tworzeniu medialnych treści, strategii public relations i media relations, reklamy, marketingu, kreowania wizerunku czy badań rynku. Aktywność w tym obszarze stanowić będzie odpowiedź zarówno na współczesne cywilizacyjne wyzwania, jak i potrzeby otoczenia. SUMED koncentruje się na doskonaleniu umiejętności nauczycieli i uczniów w kontekście stale zmieniającego się świata mediów i nowych technologii, proponując nowe metody nauczania oraz katalog dobrych praktyki w tym zakresie Celem projektu jest także zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego, a także motywacji i zadowolenia z codziennej pracy wśród nauczycieli, studentów oraz wszystkich zaangażowanych w projekt partnerów i organizacji. Rezultatem projektu będzie stworzenie nowych metod nauczania w zakresie szeroko rozumianej edukacji medialnej oraz tworzenie nowych inicjatyw i implementowanie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój.

 

 

Patroni
dr Beata Czechowska-Derkacz, kierowniczka projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG