Rozpoczęły się wybory członków Akademii Młodych Uczonych PAN 2024

fot

Polska Akademia Nauk ogłosiła wszczęcie procedury wyboru nowych członków AMU. Kandydatów - młodych badaczy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi - można zgłaszać do końca lutego 2024 r. Ostatecznego wyboru dokona Zgromadzenie Ogólne PAN.

Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 r. w celu aktywizacji środowiska młodszych pracowników nauki. Zajmuje się organizacją debat i konferencji, pełni rolę opiniotwórczą, tworzy programy naukowe, upowszechnia standardy etyczne wśród młodych badaczy oraz promuje ich osiągnięcia.

Członkiem tego prestiżowego grona może zostać osoba, która w chwili wyboru nie ukończyła 38 roku życia, posiada co najmniej stopień naukowy doktora i wyróżnia się dorobkiem badawczym. Kadencja AMU trwa 5 lat; nie ma możliwości ponownego wyboru.

Szczegółowe informacje na temat wyborów i procedury zgłaszania kandydatów można znaleźć tutaj.

Oprac. Zespół Prasowy