Prof. Grzegorz Węgrzyn z UG nagrodzony Vebleo Scientist Award

Prof. Węgrzyn

Wybitny biolog molekularny z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn otrzymał Vebleo Scientist Award. Prestiżowa nagroda wyróżnia jego ogromny wkład w rozwój nauki w zakresie biologii molekularnej.

Nagroda Vebleo jest przyznawana badaczom i naukowcom z całego świata, którzy wnoszą istotny wkład w postęp swojej dziedziny i zostali docenieni za wybitne osiągnięcia, stając się tym samym inspiracją dla innych na całym świecie. Nagroda jest zaszczytem dla laureatów, którzy poświęcili się nauce na rzecz postępu ludzkości, ale również podnosi rangę osób wyróżnionych.

Laureat nagrody prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG w latach 2002-2008 oraz prorektora ds. nauki na Uniwersytecie Gdańskim w latach 2008-2016. Od 1996 roku jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2019 roku również przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

Profesor Węgrzyn od 2010 roku jest członkiem korespondentem PAN, a obecnie Przewodniczącym Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN. Badacz zajmuje się biologią molekularną, chorobami genetycznymi oraz genetyką bakterii i bakteriofagów. Kierował zespołem naukowców, który opracował nową, a jednocześnie pierwszą skuteczną metodę leczenia choroby Sanfilippo, pozwalającą na zatrzymanie wyniszczających procesów choroby. Profesor jest laureatem wielu nagród naukowych, w tym stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki, czterokrotnie nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów, nagrody Polskiego Towarzystwa Genetycznego, subsydium profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej miasta Gdańska im. J. Heweliusza i innych. Został Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.

To miłe, gdy ktoś docenia naszą pracę, choć dla mnie same nagrody nie są najważniejsze - priorytetowe są same badania i ich wyniki, poznawanie świata i tego jakie są mechanizmy funkcjonowania organizmów, a także w jaki sposób można naszą wiedzę wykorzystać w różnych aspektach dla dobra ludzi. W moim wypadku m.in. w pracach nad nowymi terapiami oraz nad wykorzystaniem organizmów w biotechnologii itd. A jeśli ktoś uzna te badania za ważny i istotny wkład w rozwój nauki, to tym lepiej, niemniej nagrody nigdy nie były dla mnie celem samym w sobie. Ostatnio, gdy rozmawialiśmy na podobne tematy wśród członków zespołu, to moi młodsi współpracownicy stwierdzili, że robię wszystko i pracuję dla czystej nauki, a nie dla własnej, konkretnej korzyści, jak nagroda. No, ale taki już jestem i pewnie się nie zmienię. Chciałbym jednak podkreślić, że pomimo iż otrzymana Nagroda jest formalnie indywidualna, to jest ona zasługą całego zespołu współpracującego ze mną - jest to zatem wyróżnienie nie tylko mojej pracy, ale wszystkich naukowców z którymi mam przyjemność wspólnie prowadzić badania – mówi prof. Grzegorz Węgrzyn, kierownik Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn jest pomysłodawcą zastosowania genisteiny, jako leku na chorobę Sanfilippo, jedną z rzadkich chorób metabolicznych. Badania te rozszerzył następnie o inna chorobę również dotykającą układ nerwowy, czyli chorobę Huntingtona. My jako zespół postanowiliśmy pociągnąć tą tematykę dalej. Zawiązując współpracę z Katedrą Fizjologii Zwierząt i Człowieka UG przeprowadziliśmy badania nad wykorzystaniem genisteiny w chorobie Alzheimera na modelu szczurzym. Z sukcesem. Pod kierunkiem Pana Profesora zapoczątkowałam badania nad zastosowaniem genisteiny w chorobie Huntingtona. Na projekt ten otrzymałam grant preludium z Narodowego Centrum Nauki, który obecnie realizujemy. Badania te, wraz z badaniami nad genisteiną w chorobie Alzheimera stanowiły podstawę mojej pracy doktorskiej. Genisteina, jeśli nie napotkamy żadnych trudności, ma ogromne szanse stać się lekiem na wymienione wyżej choroby, a jej mechanizm działania sprawia, że wysnuliśmy hipotezę o jej efektywności w wielu innych chorobach, w tym rzadkich. Dzięki temu, zwiększając ilość pacjentów stanowiących grupę docelową mamy szanse zainteresować nią firmy farmaceutyczne – dodaje dr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej UG.

Badania nad możliwością wykorzystania genisteiny jako potencjalnej formy terapii trwają już blisko 20 lat. To świetny przykład odzwierciedlający jak żmudnym procesem jest opracowanie skutecznego leku - od mechanizmu działania, przez bezpieczeństwo stosowania do potwierdzenia jego efektywności. W tym wypadku mamy do czynienia ze związkiem wyjątkowym, działającym dwutorowo, ale co ważniejsze z wyjątkowym naukowcem, pracującym nad wieloma chorobami jednocześnie (mukopolisacharydozy, choroba Huntingtona czy Alzheimera). Jestem przekonana, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Dołączyłam do prac stosunkowo niedawno, bo kilka lat temu, ale myślę że nie skłamię, mówiąc, że przyznana nagroda to pokłosie pracy całego zespołu. Biorąc wszystko powyższe pod uwagę jestem dumna będąc jego częścią, a uznanie dla prof. dra hab. Grzegorza Węgrzyna jako lidera, dzięki któremu tak wydajna praca jest możliwa, uważam za w pełni uzasadnione – podsumowuje mgr Lidia Gaffke z Katedry Biologii Molekularnej UG (badaczka jest właśnie po obronie pracy doktorskiej, czeka na zatwierdzenie stopnia).

Vebleo stara się docenić osoby, których wysiłki już wywarły znaczący wpływ w danej dziedzinie, naukowców, którzy są wybitnymi ekspertami w swojej branży, oraz młodych naukowców, którzy już są u szczytu swoich możliwości na drodze do bycia liderami. Pomysłodawcy nagrody nie tylko obdarzają laureatów wielką estymą, ale również wierzą, że podkreślając ich znaczenie i twórczą pracę, rozwijają w ten sposób świadomość postępu badań na całym świecie.

Więcej informacji:

Załączniki
Biuro Rzecznika Prasowego