fbpx Filologia angielska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia angielska - stacjonarne II stopnia

Filologia angielska

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia magisterskie na kierunku filologia angielska umożliwiają wszechstronne wykształcenie humanistyczne w języku angielskim w dziedzinie literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i U.S.A., w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego, stosowanego i translatoryki, oraz w zakresie dydaktyki nauczania języka angielskiego. Mocną stroną kierunku jest bogaty program praktycznej nauki języka angielskiego. Studenci mają możliwość wyboru jednego z trzech modułów specjalnościowych: translatorycznego, nauczycielskiego oraz przetwarzania języka naturalnego.

 • Moduł specjalnościowy translatoryczny 

Daje możliwość studiowania u prowadzących z wieloletnim doświadczeniem praktycznym a także uczęszczania na wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu. Zajęcia praktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Ponadto wybór modułu translatorycznego pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych, odbycie stażu w firmach tłumaczeniowych a także umożliwia współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz publikacje studenckie i udział w konkursach translatorycznych. Rozwijając warsztat tłumacza poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładu studenci doskonalą umiejętności językowe, uczą się teorii przekładu, językoznawstwa oraz historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych.

 • Moduł specjalnościowy nauczycielski

Oferuje wybór z dwóch specjalizacji: literaturoznawczej (z zakresu literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych) i językoznawczej. Studenci poznają innowacyjne narzędzia dydaktyczne (np. Web 2.0, blended learning, różnorodne aplikacje TIK), mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz mają możliwość poznania praktycznych aspektów pracy nauczyciela podczas praktyk nauczycielskich. Ponadto wybór tego modułu pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych oraz publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych. Absolwenci zdobywają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Moduł specjalnościowy przetwarzanie języka naturalnego

Prowadzony jest przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. W ramach modułu oferujemy zajęcia z prowadzącymi z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym z dziedziny językoznawstwa i informatyki oraz nowych technologii w nowocześnie wyposażonych laboratoria. Wybór tego modułu pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych a także w ramach  naukowej współpracy międzyinstytutowej, co może zaowocować publikacjami studenckimi w czasopismach polskich i zagranicznych. Ponadto oferujemy wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+, współpracę z firmami IT, warsztaty prowadzone przez pracowników/praktyków z firm zewnętrznych a najlepszych studentów pomoc w zdobyciu stażu w firmach zajmujących się wykorzystaniem języka naturalnego w nowych technologiach.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia angielska wszystkich modułów specjalnościowych mogą kontynuować studia na czteroletnich studiach III stopnia (doktoranckich).
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia angielska zatrudniani są przez:
 • Wydawnictwa,
 • Agencje tłumaczeniowe,
 • Podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house,
 • Instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej),
 • Media,
 • Instytucje kultury i organizacje międzynarodowe.
 • W rozmaitych typach szkół, w szkołach publicznych, społecznych, językowych i dwujęzycznych. 
 • Absolwenci modułu przetwarzanie języka naturalnego znajdują zatrudnienie: w firmach i korporacjach zajmujących się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii, które wykorzystują język naturalny (np. aplikacje telefoniczne, inteligentne domy, komunikatory różnego typu) oraz w firmach zajmujące się pracą nad sztuczną inteligencją.

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność nauczycielska, translatoryczna, przetwarzanie języka naturalnego

(specjalność PJN prowadzona jest przez Wydział Filologiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1/C2)

Punktacja - max 100 pkt.,

O przyjęcie na specjalność translatoryczną oraz specjalność przetwarzanie języka naturalnego mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych kierunku filologia angielska.

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. O przyjęciu na dana specjalnoś zadecyduje miejsce na liście rankingowej.

W ramach specjalności nauczycielskiej kandydaci mogą wybrać specjalizację językoznawczą lub literaturoznawczą.

 


 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 31 marca 2020 roku, 9:39