Kontakt

Kontakt dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Gdańskim

w zależności od posiadanych uprawnień

 

BIURO REKRUTACJI

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
  International Office
Kandydaci:

- obywatele Unii Europejskiej, EFTA, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin mieszkający na terenie RP;
wymagane dokumenty: paszport (obywatele UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej), paszport lub akt stanu cywilnego (członkowie rodzin);

- spoza UE, którzy posiadają jeden z dokumentów (uprawnienia) wymienionych poniżej:
 
• cudzoziemca - obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
wymagane dokumenty: paszport lub akt stanu cywilnego (członkowie rodzin);
 
• cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
wymagane dokumenty: karta pobytu stalego lub decyzja w sprawie przyznania pobytu stałego/ decyzja o pozwoleniu na pobyt dlugoterminowy;
 
• cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.);
wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja w sprawie przyznania pobytu czasowego;

• cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja w sprawie nadania statusu uchodźcy lub decyzja o udzieleniu ochrony czasowej;

• cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

• posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
wymagane dokumenty: Karta Polaka lub decyzja w sprawie wydania Karty Polaka lub decyzja stwierdzająca polskie pochodzenie;

• cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
wymagane dokumenty: akt stanu cywilnego;

* Za członka rodziny uznaje się cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:
• małżonka obywatela UE,
• bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
• bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

• cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja w sprawie przyznania pobytu czasowego.

Kandydaci:

 • spoza Unii Europejskiej (NON-EU citizens)
 • posiadacze Stypendium NAWA (NAWA scholars)
 • posiadacze Stypendium Wyszehradzkiego.

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 228, 229 (II piętro)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek (z wyjątkiem środy): 8:00-14:00
środa - dzień pracy wewnętrznej

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pokój: 207 (II piętro)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek (z wyjątkiem środy): 8:00-14:00
środa - dzień pracy wewnętrznej

Pracownicy Biura Rekrutacji

e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl 

 • Paulina Babińska

  (058) 523 25 32, pok. 228

 • mgr Aneta Czepułkowska 

  (058) 523 23 28, pok. 228

 • mgr Karolina Kopeć 

  (058) 523 23 12, pok. 228

 • mgr Monika Szwejk 

  (058) 523 23 32, pok. 228

 • Zastępca Kierownika Biura Rekrutacji

  mgr inż. Gracjana Necel - długotrwałe zwolnienie lekarskie

 • Kierownik Biura Rekrutacji

  mgr Beata Królczyk
  pok. 229

Pracownicy / Employees of INTERNATIONAL OFFICE

Biura Współpracy MIędzynarodowej

 

e-mail: fso@ug.edu.pl  

 • mgr Joanna Zakrzewska

 • mgr Dominika Brulińska

 • mgr Magdalena Zieniutycz

 

           tel.: +48 (58) 523 25 56

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Listopad 2013 - 09:30; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Marzec 2024 - 11:47; osoba wprowadzająca: Karolina Kopeć