fbpx Ochrona zasobów przyrodniczych - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ochrona zasobów przyrodniczych - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ochrona zasobów przyrodniczych

Studia
stacjonarneI stopnia
Ochrona zasobów przyrodniczych
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Biologii

Strona WWW Wydziału: http://www.biology.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych student zyska wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych, która pozwala zrozumieć zjawiska, procesy i zależności zachodzące w przeszłości i współcześnie w środowisku naturalnym. Wiedza ta dotyczy zarówno oceny zagrożeń zasobów przyrodniczych, jak i prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej. Wiedzę tę absolwent kierunku będzie w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, posiadając jednocześnie umiejętności z zakresu identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów i ekosystemów, metod prowadzenia inwentaryzacji, waloryzacji i monitoringu przyrodniczego, tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych przestrzennych (GIS), zastosowania procedur ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ), metod renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych. Dodatkowo zdobędzie umiejętność pozyskiwania funduszy ze źródeł finansowania dla projektów środowiskowych.
Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.
Absolwenci I stopnia kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów lub na studiach podyplomowych. Będą również przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci kierunku posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach i specjalistycznych firmach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, administracji publicznej, placówkach edukacji ekologicznej, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony przyrody, parkach narodowych i krajobrazowych, a także organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody.
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,2

biologia

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy wykonali projekt z zakresu nauk przyrodniczych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 12:58