fbpx Praca socjalna - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Praca socjalna - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Praca socjalna

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Praca socjalna
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwenci kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tegoż zawodu. Żadne inne studia z zakresu nauk społecznych nie upoważniają absolwenta do zatrudnienia jako pracownik socjalny.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Pracownicy socjalni zatrudniani są w ośrodkach pomocy społecznej w każdej gminie, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej, w wydziałach polityki społecznej, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, w centrach integracji społecznej, środowiskowych domach samopomocy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), domach dziennego pobytu (dla seniorów), szpitalach, zakładach karnych.

Ponadto absolwenci pracy socjalnej mogą zostać zatrudnieni w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej jako animatorzy społeczni, organizatorzy społeczności lokalnych, asystenci rodzin, asystenci osób niepełnosprawnych, wychowawcy w domach dziecka, koordynatorzy pieczy zastępczej, prowadzący kluby seniora, doradcy zawodowi. Mogą zostać także zatrudnieni jako doradcy życiowi, supernianie oraz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pedagogizacji rodzin, prowadzenia szkół dla rodziców, grup wsparcia, tematycznych lub inicjować grupy samopomocowe, podnoszące kompetencje życiowe. Takie zatrudnienie organizują ośrodki pomocy społecznej, gminy w ramach innowacji społecznych, organizacje pozarządowe, a także inne instytucje społeczne, kulturowe.

Studenci I stopnia studiów na kierunku praca socjalna mają do wyboru dwie specjalności:

Specjalności te mają dodatkowo wyposażyć absolwenta w kompetencje i umiejętności pracy z wybraną przez siebie grupą docelową.

 

Asystentura rodzin skierowana jest do osób, które zamierzają pracować jako pracownicy socjalni z rodzinami z wieloma problemami, jako asystenci rodzin, czy doradcy życiowi, zajmujący się pedagogizacją rodziców. Absolwenci posiadają kompetencje i umiejętności związane ze wsparciem rodziny (organizowaniem czasu, budżetu, kompetencjami rodzicielskimi, komunikacyjnymi, wiedzą z zakresu rozwoju dziecka, dynamiki życia rodzinnego itd.). Zadania te głównie realizują ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe. Możliwe jest także samozatrudnienie w ramach agencji socjalnych.

 

Asystent seniora jest specjalnością skierowaną do osób, zamierzających pracować z seniorami w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, klubach seniora, organizacjach pozarządowych czy gminach w ramach programu aktywizacji seniorów. Pojawia się też coraz więcej podmiotów prywatnych realizujących zadanie aktywizowania i wspierania seniorów w miejscu zamieszkania lub w formach instytucjonalnych. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności związane z: procesem starzenia się, specyfiką zaspokajania potrzeb seniorów na bazie szerokiej diagnostyki, pracą aktywizującymi metodami, innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi form spędzania czasu wolnego przez seniorów, opieką i pielęgnacją seniora.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,6

język obcy

0,2

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

0,1

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:03