fbpx Zarządzanie instytucjami służby zdrowia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Zarządzania

Strona WWW Wydziału: http://www.wzr.ug.edu.pl/

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

CEL KSZTAŁCENIA I ATUTY KIERUNKU

 

Oferowany kierunek odpowiada dokonującym się gwałtownie zmianom w obrębie zdrowia i organizacji zabezpieczających te procesy. Starzejące się społeczeństwa oraz rozwarstwienie społeczne stwarza zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących koordynować leczenie, analizować potrzeby medyczne, wdrażać rozwiązania prozdrowotne i prospołeczne zarówno na poziomie administracji państwowej i samorządowej, jak i organizacji gospodarczych czy społecznych.

Celem kształcenia na kierunku studiów jest wypromowanie absolwenta o szerokiej wiedzy i umiejętnościach praktycznych w zakresie dotyczącym zarządzania jednostkami i procesami zdrowotnymi. Celowi temu służyć będzie realizacja przedmiotów podstawowych oraz fakultatywnych opisanych w ścieżce edukacyjnej, zgodnie z preferowanymi indywidualnymi studenta. Przedmioty te będą proponowane w zależności od oczekiwań płynących z rynku pracy uwzględniając zapotrzebowanie firm i organizacji, dając możliwość zdobycia umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. Praktyka w wymiarze 960 godzin może być realizowana w jednostkach odpowiadających zainteresowaniom zawodowym studentów. Przewidziane są różne formy współpracy i wsparcia procesu dydaktycznego z przedstawicielami pracodawców. Zakłada się udział praktyków sfery gospodarczej jako dopełnienie teoretycznej oferty kształcenia.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Pozycja Wydziału Zarządzania w świecie nauki i praktyki gospodarczej umożliwia kształcenie na bardzo wysokim poziomie zarówno w zakresie praktycznym, jak i teoretycznym. Międzydziedzinowe umiejscowienie kierunku pozwala na przygotowanie profesjonalnej wykonawczej i zarządczej kadry na potrzeby jednostek własnościowych oraz organizacyjnych w opiece zdrowotnej. Absolwenci posiadający wiedzę, umiejętności i kompetencje do inicjowania, planowania, wdrażania, ewaluacji działań we wszystkich obszarach życia społecznego będą zdolni do zabezpieczenia i poprawy stanu zdrowia populacji ludzkiej na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
Kompetencje wymagane na rynku pracy, zarówno pracy samodzielnej, jak i pracy w zespołach interdyscyplinarnych pozwolą na podejmowanie pracy w podmiotach sektora publicznego i prywatnego: podmioty działalności leczniczej i opiekuńczej, instytuty naukowo – badawcze, Narodowy Fundusz Zdrowia, Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, firmy farmaceutyczne, zakłady ubezpieczeń, instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe. Przykładowe zawody, w których absolwent może znaleźć pracę, to: menedżer ds. zdrowia, specjalista zarządzania społecznego, specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista ds. doskonalenia procesów zdrowotnych, koordynator projektów i procesów zdrowotnych.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród ośmiu do wyboru: język polski, język obcy, biologia,  matematyka, informatyka, geografia, WOS, historia

1/3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:06