fbpx Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - stacjonarne I stopnia

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Profil kształcenia na kierunku to profil praktyczny.
 • Oprócz oferty zajęć praktycznych (zajęcia terenowe, laboratoria, warsztaty i konwersatoria) zaplanowano pełny semestr praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką wodną na trzecim roku. Praktyki zawodowe związane są tematycznie z pracą dyplomową.
 • Dla chętnych studentów istnieje możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach prowadzonych metodą tutoringu akademickiego.
 • Absolwent studiów pozna prawa rządzące obiegiem wody w przyrodzie i metody ich monitorowania; zdobędzie wiedzę w zakresie kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie
 • Student pozna metody zarządzania kryzysowego, gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód.
 • Zdobędzie umiejętności: przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium, a także - sporządzania dokumentacji hydrologicznych; oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki; oceny wartości usług ekosystemów wodnych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Celem kształcenia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry do pracy w:
 • jednostkach administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, urzędy wojewódzkie)
 • instytucjach zajmujących się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (m. in. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Morskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przedsiębiorstwa melioracji, laboratoria badawcze)
 • biurach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne
 • biurach zarządzania kryzysowego
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,2

matematyka 5)

0,4

geografia 5)

0,4

biologia 5)

0,3

chemia 5)

0,3

fizyka/fizyka i astronomia 5)

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Dwa z pięciu przedmiotów do wyboru.
 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych lub matematycznych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:52