Piękne umysły poszukiwane!

piękne umysły

Do 11 maja trwa nabór zgłoszeń do 21. edycji Programu stypendialnego L’Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Od lat polskie naukowczynie prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu otrzymują możliwość prezentacji i promocji swoich osiągnięć naukowych oraz roczne stypendium.

- Program L’Oreal UNESCO Dla Kobiet i Nauki pomaga i wspiera kobiety-badaczki na różnych etapach ich karier: przygotowywania pracy magisterskiej, rozprawy doktorskiej czy ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Przyznawanie stypendiów jest jednym ze sposobów wspierania kobiet pragnących rozwijać karierę naukową. Co bardzo istotne, stypendia mogą być przeznaczone na dowolny cel: opłacenie wyjazdu na staż naukowy, zakup książek lub niezbędnych materiałów naukowych ale także na opłacenie opieki nad dzieckiem/dziećmi. To stypendystki decydują jak wykorzystają otrzymane środki – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, przewodnicząca jury polskiej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Nabór zgłoszeń online do 21. edycji Programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki potrwa do 11 maja 2021 roku. Od lat polskie naukowczynie prowadzące badania z otrzymują możliwość prezentacji i promocji swoich osiągnięć naukowych oraz roczne stypendium. Organizator i partnerzy programu wraz z jury ponownie poszukują badaczek, które chcą zaprezentować prowadzone przez siebie badania oraz przedstawić plany ich rozwoju. Program jest skierowany do kobiet zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie prac badawczych, które aktywnie działają w zakresie szeroko pojętych nauk o życiu.

- Stypendystki, oprócz stypendium mają możliwość promowania swoich osiągnięć naukowych oraz prowadzonych projektów badawczych. Konkurs trwa już 20 lat i tym czasie w mediach ukazało się ponad 3000 publikacji na temat programu i jego stypendystek, sytuacji kobiet w świecie nauki a także potrzeby promowania różnorodności w zespołach naukowych – dodaje prof. Ewa Łojkowska.

17-osobowe jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyróżni 6 badaczek, przyznając: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo wszystkie stypendystki Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki otrzymują stypendia konferencyjne Ministerstwa Edukacji i Nauki, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy. Oficjalne ogłoszenie nazwisk stypendystek 21. edycji programu planowane jest na październik br.

- Namawiam wszystkie Panie do składania aplikacji w tegorocznej wersji Program L’Oreal UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Konkurencja będzie zapewne duża, zwykle o jedno stypendium ubiega się ponad 20 kandydatek, ale satysfakcja z uzyskania stypendium ogromna. Badaczki studiujące lub  pracujące w Uniwersytecie Gdańskim były już wielokrotnie stypendystkami programu, a dr Agnieszka Gajewicz z Wydziału Chemii została nawet laureatką międzynarodowego Programu L’Oreal UNESCO dla Kobiet i Nauki INTERNATIONAL RISING TALENTS – podkreśla prof. Ewa Łojkowska.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony Zgłoszenia do 21. edycji Programu L’Oréal-UNESCO DLA KOBIET I NAUKI | For Women in Science. Znajduje się tam m.in. regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swój warsztat naukowy, uzyskane wyniki oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii.

Do programu mogą aplikować badaczki, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody (2022) nie osiągną 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które w trakcie pracy naukowej, przebywały na urlopie macierzyńskim (odpowiednio w przypadku magistrantek do 27. roku życia, w przypadku doktorantek do 33. roku życia i w przypadku habilitantek do 41. roku życia).

Przez ostatnie 20 lat stypendia przyznano 105 wybitnym badaczkom pracującym w Polsce. W jubileuszowej, 20. edycji Programu Dla Kobiet i Nauki w 2020 roku, wyróżnionych zostało sześć wyjątkowych kobiet. Wyniki ubiegłorocznej edycji zostaną ogłoszone w kwietniu, podczas wydarzenia online.

- W Polsce jest wiele ambitnych i zdolnych naukowczyń, które potrzebują wsparcia, aby rozwijać potencjał naukowy i promować wyniki swoich badań. Dalsze wspieranie kobiet w nauce jest szczególnie ważne teraz, w czasie trwającej już ponad rok pandemii SARS-Cov-2, gdy rola nauk o życiu jest tak kluczowa. Chcemy docenić oraz promować ich pracę, wzmacniając tym samym reprezentację kobiet w świecie nauki – dodaje prof. Ewa Łojkowska.

Uniwersytet Gdański posiada liczną reprezentację naukowczyń, które w ubiegłych latach zostały stypendystkami Programu L’Oreal UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Są to:

- Małgorzata Czyż, Wydział Biologii, stypendium habilitacyjne, 2001;

- Magdalena Ślusarz, Wydział Chemii, stypendium doktoranckie, 2005;

- Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Wydział Chemii, stypendium habilitacyjne, 2009;

Aleksandra Markiewicz, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, stypendium doktoranckie, 2014;

- Agnieszka Gajewicz-Skrętna, Wydział Chemii, stypendium habilitacyjne, 2017;

- Karolina Pierzynowska, Wydział Biologii, stypendium doktoranckie, 2020;

Ewelina Król, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, stypendium habilitacyjne 2020.

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.lorealdlakobietinauki.pl

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG