Dr Sebastian Susmarski w Radzie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Zdjęcie z nominacji

W środę, 2 czerwca 2021 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia VI kadencji. Po raz kolejny nominację otrzymał dr Sebastian Susmarski, Dyrektor Biura Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojewoda Pomorski nominował do Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia VI kadencji dziewięcioro osób. Wśród nich znalazł się, po raz kolejny, dr Sebastian Susmarski z Uniwersytetu Gdańskiego.

- Nominację tę traktuję jako przejaw akceptacji mojego dotychczasowego zaangażowania w prace Rady POW NFZ w Gdańsku, będzie to bowiem moja IV kadencja. Działalność w Radzie POW NFZ w Gdańsku dotyczy sfery niezwykle delikatnej, a jednocześnie istotnej – dbałości o poziom finansowania usług związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców Województwa Pomorskiego. NFZ pełni bowiem w systemie ochrony zdrowia istotną funkcję - płatnika. Jak dotychczas mamy do czynienia ze wzrostem poziomu finansowania kosztów świadczeń medycznych istotnie przekraczającym inflację, niemniej jednak, z badań, które prowadzę wynika, że wzrost ten jest w dalszym ciągu nieadekwatny do potrzeb i nie gwarantuje należytego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego województwa. - mówi dr Sebastian Susmarski, Dyrektor Biura Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UG.

Rada oddziału wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia działa na podstawie art. 106 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ma charakter opiniodawczo-nadzorczy. Do jej zadań należy m.in.: opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu, uchwalanie planu pracy oddziału czy kontrolowanie bieżącej działalności oddziału we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Kadencja trwa cztery lata. Pierwsze posiedzenie zwołuje wojewoda. W posiedzeniach rady, w charakterze obserwatorów, na zaproszenie przewodniczącego rady oddziału mogą brać udział  przedstawiciele rad: lekarskiej, pielęgniarek i położnych, aptekarskiej, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG