Publikacja naukowców z MWB w prestiżowym czasopiśmie

Zespół w składzie mgr Aleksandra Urban (pierwszy autor), mgr Anna Felberg, dr Grzegorz Stasiłojć, dr hab. Marcin Okrój prof. GUMed (autor korespondujący) z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii oraz dr Marcel Thiel i dr hab. Stanisław Ołdziej prof. UG z Pracowni Struktury Biopolimerów opublikował oryginalną pracę badawczą zatytułowaną „Gain-of-function mutation in complement C2 protein identified in patient with aHUS (10.1016/j.jaci.2020.02.014) w Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI). 

Czasopismo, którego współczynnik impact factor wynosi 14,1 zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Web of Science w kategorii „alergia” oraz szóste miejsce w kategorii „immunologia”! 

Praca dotyczy etiologii ultra-rzadkiej choroby nerek uwarunkowanej nieprawidłowościami w regulacji układu dopełniacza, nietypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS). Dotychczasowy stan wiedzy zakładał, iż przyczyną choroby są m.in. mutacje w białkach ścieżki alternatywnej układu dopełniacza i do ich analizy ograniczała się rutynowa diagnostyka genetyczna pacjentów. Autorzy pracy przeanalizowali sekwencje DNA wszystkich genów kodujących białka dopełniacza u 233 pacjentów i wykryli nieopisaną dotychczas mutację w białku C2 ścieżki klasycznej układu dopełniacza. Analiza funkcjonalna rekombinowanego, zmutowanego białka wykazała oporność na działanie endogennego inhibitora dopełniacza CD55, co z kolei objawia się niekontrolowaną nadaktywnością ścieżki klasycznej. Wykazanie istnienia tego typu mutacji jako czynnika etiologicznego aHUS otwiera nowe horyzonty terapeutyczne alternatywne wobec jednego z najdroższych na rynku leków – Solirisu (ekulizumabu), gdzie roczny koszt terapii w polskich realiach wynosi do 2 mln PLN dla pojedynczego pacjenta. Jednocześnie odkrycie sugeruje potrzebę monitorowania pacjentów z ww. mutacją po przebytych infekcjach, które mogą spowodować pojawienie się białka C-reaktywnego lub przeciwciał krzyżowo rozpoznających własne antygeny a w następstwie doprowadzić do niekontrolowanej aktywacji dopełniacza i rozwoju chorób autoimmunologicznych.

Praca powstała w ramach grantu NCN Harmonia 7 we współpracy z innymi ośrodkami z Holandii, Hiszpanii i Szwecji.

 

Serdecznie gratulujemy!

Urban Aleksandra, Volokhina Elena, Felberg Anna, Stasiłojć Grzegorz, Blom Anna M., Jongerius Ilse, van den Heuvel Lambertus, Thiel Marcel, Ołdziej Stanisław, Arjona Emilia, Rodriguez de Córdoba Santiago, Okrój Marcin. Gain-of-function mutation in complement C2 protein identified in patient with Ahus. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2020, (w druku)  (doi: 10.1016/j.jaci.2020.02.014)

Biuro Promocji