Pierwsze stacjonarne posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego

Sprawozdanie z realizacji Strategii UG, finanse i ewaluacja były głównymi tematami pierwszego w tym roku akademickim posiedzenia Rady Uczelni UG.

4 października odbyło się pierwsze stacjonarne posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego. Do tej pory Rada ze względu na trwającą pandemię obradowała zdalnie. Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG pani Agata Myszka uczestniczyła w tym posiedzeniu poprzez aplikację MS Teams.

Rada Uniwersytetu jest organem kolegialnym działającym na postawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu UG. Do zadań Rady Uniwersytetu należy m.in. opiniowanie projektu Strategii Uniwersytetu i sprawozdania z jej realizacji, opiniowanie projektu Statutu i zmian w Statucie, monitorowanie zarządzania Uniwersytetem oraz monitorowanie gospodarki finansowej.

Rada na posiedzeniu dyskutowała m.in. o sprawozdaniu z realizacji Strategii Uniwersytetu Gdańskiego oraz o składzie nowo powoływanej w Uniwersytecie Radzie do Spraw Ewaluacji Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego. Kwestor Marzena Wojtaszko przestawiła informację o sytuacji finansowej Uczelni.

W najbliższym czasie Rada planuje zaprosić do współpracy dziekanów wydziałów, dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich oraz Parlament Studentów i Samorząd Doktorantów.

Kolejne posiedzenia Rady UG odbędą się 5 listopada 2021 roku, 10 grudnia 2021 roku, 14 stycznia 2022 roku oraz 25 lutego 2022 roku.

 

Fot. A.Pauli

Na zdjęciu od lewej: dr Tomasz Szymczak, Przewodniczący Rady UG dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW, prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, mgr Bartłomiej Glinka, dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

oprac.MNG/ZP