Projekt pt. Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020 z finansowaniem NCN

Sfinansowanie projektu badawczego oraz przyznanie stypendium naukowego na kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymał mgr Bartosz Duraj z Uniwersytetu Gdańskiego.  

Polska energetyka po II wojnie światowej rozpoczęła długą drogę modernizacji od odbudowy, przez elektryfikację i uwolnienie rynku energii aż po konieczność sprostania wyzwaniu europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Kolejne rządy podejmowały szereg decyzji w zakresie polityki energetycznej, nie udało się jednak wypracować spójnego reżimu energetycznego.  

Istotne wydało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się stało.  

- Celem projektu jest pogłębienie istniejącej wiedzy na temat procesu transformacji energetycznej Polski w latach 2004-2020 z jednej strony jako państwa byłego bloku wschodniego posiadającego sektor energetyczny o dużej odmienności systemowo-funkcjonalnej i rzeczowej z drugiej strony państwa członkowskiego Unii Europejskiej podlegającego realizacji strategii i polityk europejskich na takich samych zasadach jak pozostałe państwa członkowskie tej organizacji - mówi stypendysta mgr Bartosz Duraj.  

Autor projektu skupi się w szczególności na takich zagadnieniach, jak: identyfikacja czynników mających wpływ na inicjowanie i przebieg procesu transformacji energetycznej, zbadanie roli instytucji strukturyzujących procesy legislacyjne, regulacji, instrumentów politycznych, wzorców interakcji między rządem a interesariuszami, koncepcji politycznych, programów i strategii sektorowych.  

- Projekt uwzględnia transnarodowy charakter transformacji energetycznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz analizuje ją z perspektywy politycznej, ekonomicznej, prawnej i społecznej. Prowadzone badania pozwolą dokonać dogłębnego i rzetelnego opisu  przebiegu transformacji energetycznej Polski w latach 2004-2020 i jej uwarunkowań - dodaje promotorka dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG z Instytutu Politologii WNS UG

Posiedzenie Komisji w sprawie przyznania stypendium naukowego ze środków projektu Narodowego Centrum Nauki odbyło się 17 września 2021r.  

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG