Szansa na skuteczniejsze leczenie raka piersi. Grant dla badaczki z UG

Dr Markiewicz

Dr Aleksandra Markiewicz z Zakładu Onkologii Translacyjnej Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej otrzymała finansowanie w wysokości 1 154 743 zł w ramach programu OPUS 20 + LAP. Wyniki jej badań będą mogły stanowić podstawę do dalszego rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych pozwalających na skuteczniejsze leczenie raka piersi.

Rak piersi jest najczęstszą chorobą nowotworową wśród kobiet. Mimo że w ostatnich dwóch dekadach liczba zgonów spowodowanych rakiem piersi znacząco zmalała, choroba ta pozostaje drugą najczęstszą przyczyną śmierci u kobiet.

Dr Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w swoim projekcie pt.: "Genomiczne profilowanie krążących markerów i sparowanych guzów pierwotnych od chorych na raka piersi", skupi się na tym ważnym problemie. Analizie zostaną poddane różnorodne próbki – guzów pierwotnych (GP), krążących komórek nowotworowych (KKN), krążącego DNA nowotworowego – co pozwoli wskazać najbardziej istotne źródło informacji umożliwiających prognozowanie podatności na terapie lekowe oraz spersonalizowaną selekcję opcji terapeutycznych u pacjentek obarczonych wysokim ryzykiem nawrotu choroby.

- Nowoczesne terapie ukierunkowane molekularnie oraz immunoterapie mogą pozwolić na ulepszenie leczenia raka piersi. Jednakże, terapie te są skuteczne tylko w obecności specyficznych biomarkerów, które można wykryć przy pomocy testów genetycznych. Identyfikacja takich mutacji w guzach pierwotnych (GP) może zatem wykryć cele nowych terapii lekowych - mówi dr Aleksandra Markiewicz. - Decyzje terapeutyczne oparte wyłącznie na charakterystyce GP pozyskanych przed rozpoczęciem terapii pomijają fakt istnienia zmian profilów mutacji nabytych w trakcie terapii, których obecność można określać w rozprzestrzeniających się komórkach rakowych - np. w krążących komórkach nowotworowych (KKN) obecnych we krwi pacjentek czy krążącym we krwi DNA z komórek nowotworowych. Z tego powodu w naszym projekcie obok GP poddamy analizie również KKN oraz krążące wolne DNA rakowe, celem znalezienia mutacji mogących wspierać wybór terapii - tłumaczy badaczka.

Wyniki prac dr Aleksandry Markiewicz będą mogły stanowić podstawę do dalszego rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych pozwalających na skuteczniejsze leczenie raka piersi.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Ratyzbonie.

OPUS 20 + LAP jest to dofinansowanie na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie NCN.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG